Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Robota budowlana pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Robota budowlana pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WIERUSZOWIE
ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel. 62 78 36 062, fax. 62 78 36 062
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4726E w miejscowości Kolonia Dzietrzkowiceo
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 4726E w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice. Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PP-B o średnicy 500mm i 400mm. Kanał przygotowany jest do przyjęcia wód opadowych i roztopowych - z ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice poprzez studnię betonową 01200 z osadnikiem oraz studnie kontrolne przelotowe o średnicy 1 000mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączony do niniejszego zaproszenia przedmiar robót oraz ślepy kosztorys. Projekt budowlany dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie oraz na stronie internetowej http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne na podstawie na podst. art. 4
ust 8 ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych tj.: Dz. U. z 2013r,, poz. 907
ze zm." ,,2018".

Dokument nr: ZD.ZP.3210/30/2018/UL

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów w dniu 14.11.2018r. o godz. 13:15.

Składanie ofert:
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, w sekretariacie do dnia 14.11.2018r. do godz. 13:00
3. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę z ofertą należy opisać następująco: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4714 E na odcinku Kolonia Bolesławiec Chróścin. Nie otwierać przed 14.11.2018r., godz. 13:15.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: data zakończenia 18.12.2018r.

Wymagania:
2. PODSTAWA I FORMA POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, powołanego Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie z dnia 01.03.2017r. w sprawie udzielania zamówień publicznych nieprzekracząjących kwoty 30.000 euro (netto).
4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy -pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
5. Wzory dokumentów dołączonych do zaproszenia do składania ofert powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane przez wykonawcę w innej formie zawierającej wszystkie dane wymagane przez zamawiającego.
6. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
4. Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
5. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz wszystkich wykonawców do których zostało skierowane zaproszenie do składania ofert.
16. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma najwyższą ilość punktów.
2. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienie zaproszenia do składania ofert bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie.
2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w załączniku nr 6 do zaproszenia do składnia ofert.
3. Podpisanie umowy nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, zamawiający wybiera kolejną ofertę z najniższą ceną.
18. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

Kontakt:
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Urszula Lipińska - główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Decyzji Administracyjnych i Ewidencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, tel./fax 62 78 36 062.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.