Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych - zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych - zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: "LUBEKO" Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1
83-407 Łubiana
powiat: kościerski
tel. 586874200
lubeko@wp.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Łubiana
Wadium: 100 .000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i Wykonanie robót budowlanych - zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-wykonawczej, w tym w szczególności koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łubianie. W obszarze działki nr 67/24 zlokalizowana jest obecna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qdśr = 360 m3/d., która będzie w ramach zamierzenia inwestycyjnego zmodernizowana oraz rozbudowana do przepustowości 360+140 =500 m3/d poza sezonem, oraz Qdśr = 750 m3/d w sezonie. Dla potrzeb rozbudowy zostanie wydzielona w niezbędnym zakresie część działki 1013. Obecnie na części działki nr 1013, przeznaczonej pod rozbudowę oczyszczalni znajduje się plac magazynowy oraz ewentualnie w dalszej części magazyny. Teren działek przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana". Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów: 1) Etap - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym: uprzednie wykonanie koncepcji) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej obejmującej szczegółowe zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (w tym: dostaw, usług, robót, materiałów) składających się na poszczególne etapy, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, 2) Etap - wykonanie robót budowlanych, 3) Etap - uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego i pozwolenia wodno-prawnego) poprzez osiągnięcie parametrów wynikających z pozwolenia wodnoprawnego i innych dokumentów, 4) Etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań PFU w szczególności: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu: a) Projekt budowlany - w 6 egzemplarzach, b) Dokumentację geotechniczną - w 4 egzemplarzach, c) Projekt wykonawczy - w 4 egzemplarzach. d) Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) - w 2 egzemplarzach, e) Przedmiar robót - w 2 egzemplarzach, f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - w 2 egzemplarzach, g) Całość opracowania winna być złożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej ( 1 egz.) na płycie CD/DVD w formie edytowalnej i z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie z rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym 1 egz. Wszelkie podane w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ nazwy, znaki towarowe, należy traktować jako przykład. Zostały one wykorzystane w celu przedstawienia obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz wykorzystywanej obecnie technologii. Zamawiający dopuszcza ,,rozwiązania równoważne", także technologiczne. Przez ,,rozwiązania równoważne" rozumie się takie rozwiązania, które zapewnią wykonanie rozbudowy oczyszczalni o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub w załącznikach do SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy ,,lub równoważne". Przytoczenie nazw własnych materiałów, urządzeń bądź ich producentów ma charakter jedynie przykładowy i służy wyłącznie określeniu standardowej jakości materiałów i urządzeń, które mają być użyte do realizacji robót. Do urządzeń wskazanych w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, można stosować urządzenia równoważne. Urządzenia równoważne powinny spełniać wszelkie parametry opisane w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ i nie powinny być gorsze, niż określone wymaganiami Kontraktu. W trakcie wykonywania prac projektowych należy uwzględnić wymogi art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy ,,lub równoważne" oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4.2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi obszaru Aglomeracji Łubiana". Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty. Wykonawca winien prowadzić prace w taki sposób, aby zapewniony był nieprzerwany odbiór ścieków w czasie wykonywania robót, a parametry ścieków oczyszczonych, w trakcie realizacji zadania winny być zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym (stanowiącym załącznik do PFU)

CPV: 45252127-4,71000000-8,71320000-7,71247000-1,71248000-8,45000000-7,45200000-9,45210000-2,45220000-5,45252100-9,45300000-0

Dokument nr: 645845-N-2018, Znak sprawy: 1/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Lubeko.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Siedziba Lubeko Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 mln złotych;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -Wykaz robót budowlanych: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj", polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę lub: - wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 kompletny projekt budowlany dotyczący budowy lub przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków który uzyskał pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4a), oraz wykaże, że wykonał co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym, które objęte są przedmiotem zamówienia, tj.: zrealizował budowę lub przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/dobę. (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 ). Wykaz osób: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego: 1) do pełnienia funkcji kierownika budowy- minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - minimalne doświadczenie zawodowe: kierowała robotami budowlanymi w zakresie minimum jednego obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/d 2) do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 3) do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 4) do pełnienia funkcji projektanta w branży instalacyjnej elektrycznej - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 5) do pełnienia funkcji projektanta w branży instalacyjnej sanitarnej - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 6) do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - minimalne doświadczenie zawodowe: uczestniczyła jako projektant w projektowaniu min. jednego obiektu oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m3/d; 7) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia technologa - osobę, która przeprowadzi rozruch oczyszczalni ścieków. W przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych uprawnień więcej niż jednej specjalności, Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk. Wzór wykazu osób, o którym mowa wyżej stanowi załącznik nr 5 .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. 8.7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ) - zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów; 3) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4a do SIWZ) - zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów - dotyczy warunku alternatywnego; 4) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzając, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w przedmiotowym zakresie Wykonawca składa oświadczenie w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji ,,z otwarcia ofert" - załącznik nr 2a do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.8.Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 2 ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 11. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców i zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.8 ppk 2, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 17. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 18. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 19. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 20. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 21. . W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) 13.6. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym: 13.6.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami, 13.6.2. dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej ,,wadium" dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert; 13.6.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy; 13.6.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 13.6.6 pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ: - załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów), - załącznik nr 9 do SIWZ (kryterium o charakterze jakościowym) 13.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.9. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 13.10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony ,,TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA". Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania. 13.11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 13.12. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 23. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 23.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które maja być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi , zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 23.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 23.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 23.6. Przepisy ust. 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 23.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 23.8. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 23.9. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy: - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, - gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy. 23.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 23.11. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, - gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy. 23.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni: - zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 23.9, - sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 23.11, uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego. 23.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż 50.000 zł. 23.14. Jeżeli w umowie, o której mowa w punkcie 23.13, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 23.15. Wymagania określone w punktach 23.8-23.14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 23.16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 23.17. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 23.16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 23.18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 23.19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez zamawiającego. 23.20. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 23.19, zamawiający może: - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 23.21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 23.22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 10,00
organizacja, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (załogi bezpośrednio zaangażowanej w wykonanie umowy) 20,00
koszt serwisu i przeglądów (w okresie gwarancji) 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.