Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni TIK i przyrodniczych

Przedmiot:

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni TIK i przyrodniczych

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza
37-100 Łańcut
powiat: łańcucki
tel. 172 252 264, faks 172 256 536
zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni TIK i przyrodniczych w ramach projektu ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut"
1. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1: ,,Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Część 2: ,,Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni TIK do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Wszystkie pomoce dydaktyczne w ramach części 2 muszą spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE - deklaracja Conformité Européenne, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, - w przypadku komputerów - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, - być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic i monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat. 2. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określa: Załącznik nr 5 - Szczegółowy wykaz dostaw. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla poszczególnych części zgodnie z specyfikacją cenową dostaw stanowiącą załącznik nr 3 lub 4 do SIWZ. 3. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisach przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub rządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 4. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1: ,,Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Część 2: ,,Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni TIK do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Wszystkie pomoce dydaktyczne w ramach części 2 muszą spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE - deklaracja Conformité Européenne, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, - w przypadku komputerów - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, - być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic i monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat. 2. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określa: Załącznik nr 6 - Szczegółowy wykaz dostaw. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla poszczególnych części zgodnie z specyfikacją cenową dostaw stanowiącą załącznik nr 3 lub 4 do SIWZ. 3. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisach przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub rządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 4. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48190000-6, 38652110-1, 38510000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1: ,,Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczych do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Część 2: ,,Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut" Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni TIK do 9 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łańcut tj. Szkoły Podstawowej w Albigowej, Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Szkoły Podstawowej w Głuchowie, Szkoły Podstawowej w Handzlówce, Szkoły Podstawowej w Kosinie, Szkoły Podstawowej w Kraczkowej, Szkoły Podstawowej w Rogóżnie, Szkoły Podstawowej w Soninie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,INTERAKTYWNI-KOMPETENTNI-PROFESJONALNI - program wsparcia szkół w Gminie Łańcut", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Wszystkie pomoce dydaktyczne w ramach części 2 muszą spełniać następujące warunki: - posiadać deklarację CE - deklaracja Conformité Européenne, - posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, - w przypadku komputerów - spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, - być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, - posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, - posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic i monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat. 2. Szczegółowy zakres dostawy dla każdej z części określa: Załącznik nr 6 - Szczegółowy wykaz dostaw. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla poszczególnych części zgodnie z specyfikacją cenową dostaw stanowiącą załącznik nr 3 lub 4 do SIWZ. 3. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w opisach przedmiotu zamówienia oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa PZH. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub rządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 4. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie, które materiały i urządzenia zamienne zamierza zastosować przy realizacji zadania oraz dołączenia do oferty stosownych dokumentów w celu wykazania, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30213100-6, 30230000-0, 30232100-5, 48000000-0, 38653400-1, 32322000-6, 38651000-3, 38652110-1, 30191200-6, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39162100-6,48190000-6,38652110-1,38510000-3,30232100-5,48000000-8,38653400-1,32322000-6,38651000-3,38652110-1,30191200-6

Dokument nr: 645546-N-2018, RIK.271.21.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminalancut.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
INNE DOKUMENTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) 1) Formularz ofertowy /Zał. Nr 1 do SIWZ/ 2) Specyfikację cenową dostawy wyposażenia dla Części I lub II /Zał. 3 lub Zał. 4 do SIWZ/ 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4) Dowód wpłaty wadium
Tak
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: Część I w wysokości 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych) Część II w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty. 4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI NA DOSTARCZONE WYPOSAŻENIE 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.