Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku

Przedmiot:

Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 626 70 80, faks 61 626 70 81
kancelaria@umww.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu
1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu w roku 2019: 1) wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji, 2) Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 3) elektrycznej, teletechnicznej, 4) systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku. Zamówienie udzielane jest w czterech częściach: Część I - Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część II - Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część III - Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, teletechnicznej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu; Część IV - Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1a - 1d do SIWZ, odpowiednio dla każdej z czterech części zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej Części zamówienia, wzorem umowy dla przedmiotowej Części zamówienia oraz pozostałymi dokumentami będącymi integralną częścią postępowania o zamówienie publiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej Części zamówienia, wzorem umowy dla przedmiotowej Części zamówienia oraz pozostałymi dokumentami będącymi integralną częścią postępowania o zamówienie publiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, teletechnicznej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, teletechnicznej w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej Części zamówienia, wzorem umowy dla przedmiotowej Części zamówienia oraz pozostałymi dokumentami będącymi integralną częścią postępowania o zamówienie publiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Serwisowanie, konserwacja i przegląd systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej Części zamówienia, wzorem umowy dla przedmiotowej Części zamówienia oraz pozostałymi dokumentami będącymi integralną częścią postępowania o zamówienie publiczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 50700000-2

Dokument nr: 645454-N-2018, DA-V-1-3.272.2.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umww.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub za pośrednictwem posłańca (wysłać listem poleconym lub kurierem)
Adres:
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sekretariat Departamentu Administracyjnego, pokój nr 650, VI piętro.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 d ustawy), tj.: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: - dla części I: co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące serwisowanie, konserwację i przegląd instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda usługa; - dla części II: co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące serwisowanie, konserwację i przegląd instalacji sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda usługa; - dla części III: co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące serwisowanie, konserwację i przegląd instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda usługa; - dla części IV: co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące serwisowanie, konserwację i przegląd systemu monitoringu i automatyki urządzeń technicznych w budynkach, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każda usługa. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez niego do realizacji zamówienia: Dla części I: zespołem złożonym z co najmniej 2 (dwóch) osób, w tym: - co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia ,,D" oraz ,,E" na dozór i eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci do 1 kW, - oraz co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych. Dla części II: co najmniej 3 (trzema) osobami posiadającymi Licencję Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego. Dla części III: zespołem złożonym z co najmniej 6 (sześciu) osób, w tym: - co najmniej 3 (trzema) osobami posiadającymi uprawnienia ,,D" oraz ,,E" na dozór i eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci do 1 kW, - oraz co najmniej 3 (trzema) osobami posiadającymi uprawnienia ,,D" oraz ,,E" na dozór i eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci powyżej 1 kW. Dla części IV: co najmniej 4 (czterema) osobami posiadającymi uprawnienia ,,E" na dozór i eksploatacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci do 1 kW.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikami (odpowiednio dla danej części zamówienia) nr 5a - 5d do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z podaniem ich imion i nazwisk, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikami (odpowiednio dla danej części zamówienia) nr 6a - 6d do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, 3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty (składane razem z ofertą): a) formularz ofertowy zgodny ze wzorem według załącznika nr 4 do SIWZ, b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie uwierzytelnionej notarialnie kopii. 2. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności opisanej w Rozdz. V ust. 1 SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.): - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 4) Wykonawca, który powołuje się na zdolności innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zdolności, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ). 5) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach (Załącznik nr 2B do SIWZ). 6) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń. 10) Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2C do SIWZ). 11) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 3. Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ (nie składane razem z ofertą ale w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.500,00 zł - dla części I (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), 6.500,00 zł - dla części II (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), 6.000,00 zł - dla części III (sześć tysięcy złotych 00/100), 5.000,00 zł - dla części IV (pięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Sposób przekazania wadium: 1) wraz z ofertą w postaci oryginału poręczenia lub gwarancji; 2) w przypadku przelewu - uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, dokonane przed upływem składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu wadialnego, z uwagi na konieczność jego późniejszego zwrotu przez Zamawiającego, powinien stanowić odrębną część oferty, nie należy go trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium uważa się za zachowany jeśli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany przed upływem terminu składania ofert. 7. Niedostarczenie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia do terminu składania ofert będzie równoznaczne z brakiem wniesienia wadium i skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy). 8. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 2 lit. b) - e) musi: 1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia); 2) wskazywać beneficjenta - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 3) określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), 4) określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 5) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie, 6) wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy: - Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego zobowiązania do zapłaty. 9. Treść wadium nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.