Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wentylacji

Przedmiot:

Wykonanie robót w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wentylacji

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: HOREKA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 63;
19-300 EŁK
powiat: ełcki
tel. 608 618 398
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148421
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: EŁK
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wentylacji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest poprawność efektywności budynku, zakres prac obejmuje:
1) modernizację systemu grzewczego - automatyka węzła cieplnego wraz z systemem zarządzania energią;
2) modernizacja c.w.u. - ograniczenie zużycia c.w.u. poprzez montaż perlatorów i baterii z ekoblokadami
3) zamontowanie wentylacji mechanicznej nawiewowo - wywiewnej z wysokosprawną rekuperacją
4) instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14.58 kW, w której:
o wykonanie niezbędnej podkonstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminiowo. wykonanie niezbędnego okablowania,
o instalacja typów oraz ilości inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji,
o instalację niezbędnego okablowania zgodnie z obowiązującymi normami,
o instalacja uziemienia i wyrównania potencjałów
o Uzyska zgodę na wyłączenie sieci SN w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznej
o Rok produkcji paneli fotowoltaicznych nie może być starszy niż 2018r.
Cel zamówienia
Realizacja projektu RPWM.04.02.00-28-0123/16 pod nazwą: ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej przez firmę HOREKA Sp. z o.o." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
Przedmiot zamówienia
1. Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem http://wyslijto.pl/plik/kwpjf88m74
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
3. Zamawiający określa minimalne długości gwarancji w zakresie instalacji fotowoltaicznej:
a) panele fotowoltaiczne - minimum 10 lat;
b) konstrukcja wsporcza - minimum 5 lat;
c) falowniki - minimum 5lat;
3. Zamawiający wymaga, by gwarancja na przedmiot zamówienia dotycząca instalacji wentylacji mechanicznej wynosiła minimum 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu - także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne"). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
5. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
6. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
7. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających
z wcześniejszych zapisów.
10. Wspólny słownik zamówień:
1) CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.
2) CPV - 45331100- 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3) CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne
4) CPV 71314200-4 Usługi zarządzania energią;
11. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA - RPWM.04.02.00-28-0123/16 pod nazwą: ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej przez firmę HOREKA Sp. z o.o." realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

CPV: 45332400-7

Dokument nr: 1148421

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 26-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: HOREKA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 63; 19 - 300 EŁK do dnia 26 listopada 2018r do godziny 11:00.
Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym właściwym dla danej części, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3) Na kopercie należy wpisać nr ogłoszenia.
4) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.
6) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
7) Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
8) Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) Wykaz osób
c) Wykaz robót wraz z poświadczeniami ( referencje/protokoły odbioru);
d) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy.
10) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA". Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2019r.
Dodatkowe informacje
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2) Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4) Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
7) Zamawiający zastrzega, że dokona analizy ceny modułów, w zakresie cen antydumpingowych
w przypadku wskazania w ofercie producenta objętego cłem antydumpingowym oraz umieszczonego go w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego rady (UE) NR 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej lub uwzględnionych w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/185 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 1238/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.
Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, który wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej jednej robocie budowalnej polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 10 kW, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, który dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).
Dodatkowe warunki
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w ust. 6.
5. Z treści zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) w przypadku zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.
3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
4) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
5) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót
z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub bhp.
6) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,
7) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
8) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
9) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
10) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
11) w zakresie terminu, wynagrodzenia i sposobu wykonania zamówienia, w przypadku ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
12) w zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.
13) w zakresie zawartych informacji w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
14) w zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny zamawiającego;
15) w przypadku zmiany urzędowej stawki vat, w zakresie waloryzacji wynagrodzenie o wskaźnik wzrostu stawki podatku vat.
16) w zakresie konieczności wprowadzenia zmiany oznaczenia danych zamawiającego i/lub wykonawcy, np. danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
17) w zakresie zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia zamawiającego od części zamówienia,
18) w przypadku wystąpienia konieczności miany zaoferowanych w ofercie urządzeń w przypadku braku ich dostępności na rynku, z zastrzeżeniem że nowe proponowane urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż zaoferowana w ofercie a wysokość wynagrodzenia wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.
19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) Wykaz osób
c) Wykaz robót wraz z poświadczeniami ( referencje/protokoły odbioru);
d) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
IX. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto (waga 80 %) - od 0 - 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *80 pkt
b) gwarancja producenta na moc paneli:10 pkt.
Gwarantowana moc punkty
min 80% po 30 latach 10pkt.
min. 85 % po 15 latach 5 pkt.
Poniżej 90% po 12 latach 0 pkt.
c) okres gwarancji na wentylację - 10 pkt.
1) Kryterium ,,okres gwarancji na wentylację " rozpatrywane będzie według następujących zasad:
o Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji (Okres Zgłaszania Wad) na wentylację zamówienia na 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Określony przez Wykonawcę okres może być dłuższy od najkrótszego okresu co najwyżej o 24 miesięcy, tj.:
o w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 24 miesiące- Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
o w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyższego niż 24 miesiące - Zamawiający wówczas będzie przyznawał punkty wg wzoru:
X/Y x 10
gdzie: X-okres gwarancji oferty ocenianej, Y- najdłuższy okres gwarancji
o w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ,
o jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji krótszy niż 24 miesiące, wówczas oferta zostanie odrzucona zgodnie z zapytaniem.
o wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
Wykluczenia
1. Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania .
2. Warunek wykluczenia -w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HOREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Wojska Polskiego 63
19-300 Ełk
warmińsko-mazurskie , ełcki
Numer telefonu
608618398
Fax
895320094
NIP
8481001016
Tytuł projektu
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku przez firmę HOREKA Sp. z o.o.
Numer projektu
RPWM.04.02.00-28-0123/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radek Kozilik,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 608 618 398

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.