Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlano-montażowych modernizacji telemechaniki obiektowej w stacjach...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlano-montażowych modernizacji telemechaniki obiektowej w stacjach elektroenergetycznych SN/SN

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85) 740 52 37
miroslaw.oszczapinski@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie robót budowlano-montażowych modernizacji telemechaniki obiektowej w stacjach
elektroenergetycznych SN/SN Zamtex i Szypliszki na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok - 2 zadania"
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty
budowlane dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: LZA/414/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na warunkach określonych w pkt 21 SIWZ

Specyfikacja:
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.pgedystrybucja.pl/przetargi. W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po złożeniu wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 111, tel. (85) 740 52 37.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 21.11.2018 roku do godz. 12:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tepo warunku
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy wykażą, że:
> w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali budowę lub kompleksową modernizację systemów telemechaniki, obejmującą pola: linii SN, łącznika szyn SN, baterii kondensatorów SN, transformatorów potrzeb własnych SN, linii zasilających lub strony SN transformatorów WN/SN, pomiaru napięcia SN, automatyk SZR, ZS i LRW, opartych na technologii sieci Ethernetowych, przy wykorzystaniu protokołów IEC 60870-5-104 lub IEC 61850, w co najmniej 4 rozdzielniach SN, w stacjach elektroenergetycznych WN/SN;
b) dysponują na dzień składania oferty osobami przewidzianymi do realizacji zadań zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
> co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży elektroenergetycznej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego tj. zarejestrowaną w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - OIIB.
Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobą posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do kierowania robotami o danej specjalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394);
> co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,D", uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV na stanowisku dozoru;
> co najmniej 5 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne grupy ,,E", uprawniające do wykonywania prac na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji.
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy Wykonawca dysponuje osobą posiadającą łącznie uprawnienia
wymienione powyżej.
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy winni wykazać, iż posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z formularzem
ofertowym w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
6.2. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
6.3. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż wpisana do rejestru jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
6.4. oświadczenie akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ);
6.5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ);
6.6. wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z pkt 5.2.a) - Załącznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające zakres zrealizowanych robót oraz należytą staranność ich realizacji. Nie wymaga się załączania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac na rzecz Zamawiającego;
6.7. wykaz potencjału osobowego zgodnie z pkt 5.2.b) - Załącznik nr 8 do SIWZ, wraz kserokopiami dokumentów (uprawnień/licencji/legitymacji) stwierdzającymi, że Wykonawca dysponuje wymaganą liczbą osób;
6.8. aktualna polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000 zł, wraz z kopią dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych;
6.9. oświadczenie Wykonawcy, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, że na dzień podpisania umowy będzie posiadać wymagane prawem zezwolenia i decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z wymaganiami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U.2016.1987), bądź będzie posiadać umowę z firmą, która to zezwolenie posiada;
6.10. dokumenty określone w pkt 14.6. i 14.7. SIWZ.
7. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%.
8. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
11. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr: 1, 2.
12. Zamawiający może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
13. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 45 dni

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Mirosław Oszczapiński, tel. (85) 740 52 37, e-mail: miroslaw.oszczapinski@pgedystrybucja.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.