Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Śruby, nakrętki, podkładki

Przedmiot:

Śruby, nakrętki, podkładki

Data zamieszczenia: 2018-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
63 247 53 36
sulek.ryszard@kwbkonin.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,502433,f82d3d558ac8396aac845ca4f7dde61f.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
EZ18 - śruby, nakrętki, podkładki (M-026/2018).
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
1. Przedmiot zamówienia:
wkręty, śruby, podkładki, nakrętki wg. poniższej listy materiałów.
UWAGA:
oferty bez podania terminu realizacji nie będą rozpatrywane, proszę o nie składanie ofert na zamienniki.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. materiały muszą być fabrycznie nowe,
b. do materiałów należy dołączyć wymagane prawem dokumenty będące podstawą odbioru (atest materiałowy lub certyfikaty jakości, zgodności, itp.).
3. Warunki dostawy:
a. termin dostawy: odwrotny lub zaproponowany najszybszy, termin dostawy wymaga wyraźnego wskazania w treści oferty,
b. miejsce i godziny dostaw: wyłącznie w dni robocze, Magazyn M07/M21 w godzinach 6:00 - 13:00
c. transport na koszt Dostawcy,
d. termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury,
e. wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia
w widocznym miejscu elementu dostawy.
4. Oferty:
a. oferty będą przyjmowane do dnia: 20-11-2018 r. godz.14:00,
b. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
c. oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej,
5. oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu,
a. oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
b. w treści oferty należy podać okres gwarancji liczony w miesiącach, ze wskazaniem od którego dnia biegnie okres gwarancji (dostawy lub montażu),
c. jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty,
d. otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów,
e. zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
6. Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a. złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
7. Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a. za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b. za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
8. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do:
a. odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy lub braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy,
b. odmowy przyjęcia przesyłki w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy),
c. odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców,
d. odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godzinie 13:00,
e. odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego,
f. zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień oraz oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania,
g. zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
h. swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
i. częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji,
j. odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
k. zaproszenia Oferentów do dalszych negocjacji lub kontynuacji procesu wyboru dostawcy
z wykorzystaniem aukcji/licytacje internetowej [wówczas aukcja/licytacja nie będzie licytacją/aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)],
l. w sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej,
m. żądania od Dostawcy pisemnego potwierdzenia cen jednostkowych na materiały objęte postępowaniem,
n. w przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
9. Pozostałe:
a. pytania w sprawach technicznych można składać przez Platformę Zakupową lub kierować do: Ryszard Sułek, tel. 63 247 53 36; sulek.ryszard@kwbkonin.pl
b. komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną,
c. złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
d. złożenie oferty jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych
w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e. Oferent składając ofertę w czasie aukcji akceptuje zawarte w opisie aukcji warunki,
f. dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia,
g. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej,
h. dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał,
i. w celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zawleczka 6,3x45 50 kg
2. Zawleczka 8x110 mm 20 kg
3. Zawleczka 5x63 20 kg
4. Zawleczka 5x80 15 kg
5. ZAWLECZKA 6,3x100 15 kg
6. Zawleczka 5x40 30 kg
7. Nitonakrętka M3 100 szt.
8. Nitonakrętka M4 100 szt.
9. NITONAKRĘTKA M5 100 szt.
10. Nitonakrętka M6 100 szt.
11. Nitonakrętka M8 100 szt.
12. Nitonakrętka M10 100 szt.
13. Nitonakrętka M12 100 szt.
14. Nit 3x10 Al/Fe zrywalny 1 kg
15. Nit 4,8x10 Al/Fe zrywalny 1 kg
16. Nit 5x10 Al/Fe zrywalny 1 kg
17. Nit 6x18 Al/Fe zrywalny 1 kg
18. Nit 5x16 Al/Fe zrywalny 1 kg
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ18 - śruby, nakrętki, podkładki (M-026/2018)."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z420/13110

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 11- 2018 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
20- 11- 2018 14: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
13- 11- 2018 14: 00

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Ryszard Sułek
tel: 63 247 53 36
e-mail: sulek.ryszard@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.