Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont obiektu II Komisariatu Policji

Przedmiot:

Remont obiektu II Komisariatu Policji

Data zamieszczenia: 2018-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. J. Lompy 19
40-038 Katowice
powiat: Katowice
tel. 322 002 050, faks 322 002 060
zamowienia@slaska.policja.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: SIWZ - ROZDZIAŁ VI
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont obiektu II Komisariatu Policji w Katowicach
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane pn. ,,Remont obiektu po termomodernizacji II Komisariatu Policji w Katowicach" 2. CPV: 45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne. 3. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie robót budowlano - instalacyjne zgodnie z dokumentacją techniczną składającą się z: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w: 3.1. załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy; 3.2. załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy; 3.3. załączniku nr 3 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia; 3.4. załączniku nr 4 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków udziału w postępowaniu; 3.5. załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych; 3.6. załączniku nr 6 do SIWZ - Przedmiary robót; 3.7. załączniku nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3.7. załączniku nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej; 3.8. załączniku nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu. 4. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa Etapy: 4.1 Etap nr 1: Zamawiający określi zakres robót po zawarciu umowy. Zakres robót nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 500 000,00 zł. W przypadku niewykonania określonego zakresu we wskazanym terminie Zamawiający podejmie decyzję o wykonaniu tych robót w późniejszym terminie. Dopuszcza się podjęcie przez Zamawiającego jednostronnej decyzji o włączeniu robót niewykonanych do etapu II w przypadku pozyskania środków finansowych. 4.2 Etap nr 2: pozostały zakres robót wynikający z kosztorysu ofertowego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 5.1 zmiany kolejności wykonywanych robót objętych harmonogramem. 5.2 możliwości zmiany terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności. 6. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego będzie wykonany na obiekcie czynnym. 7. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 5 548 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ,,ustawą Pzp"

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 648504-N-2018, ZP-2380-415-73/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19 blok A, parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. 1.2.1. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: a) wykonał minimum jedną robotę ogólnobudowlaną polegającą np. na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej itp. na kwotę netto minimum 500 000,00 zł Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2 litera a SIWZ Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) dysponuje kadra kierowniczą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, oświadczenia Wykonawcy, że kadra kierownicza skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze kierowników robót wskazanych w Rozdziale III pkt 1.2 litera b) SIWZ posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi zawierać w szczególności informacje opisane w Rozdziale III pkt 3.1.1 do 3.1.4 SIWZ Wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 3.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zbada zobowiązanie. W przypadku braku informacji o rzeczywistym udostępnieniu zasobów w zobowiązaniu Zamawiający zażąda dokumentów, które określają w szczególności: 3.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.1.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Z zastrzeżeniem art. 36a ust. 1 ustawy Pzp tj. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub który nie wykazał braku podstaw wykluczenia - zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 i 8, ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IVB SIWZ: 7.1. w pkt. 3 SIWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 7.2. w pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7.1 i 7.2 i pkt 9, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale IVB pkt 4 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale IVB pkt 7.1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 stosuje się. 11.1 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt. 1.2 litera a SIWZ. Wykaz powinien zostać złożony w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenia Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - że kadra kierownicza skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w charakterze kierowników robót wskazanych w Rozdziale III pkt 1.2 litera b) SIWZ posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale III pkt 1.2. litera b SIWZ. Oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z wykazem materiałów - nie dołączenie do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z wykazem materiałów lub dołączenie niepodpisanego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać podsumowanie działów z narzutami. W przypadku gdy Wykonawca do oferty przedłoży kosztorys w kalkulacji szczegółowej, będzie on uznany i sprawdzany jakby był sporządzony w kalkulacji uproszczonej. Zamawiający oczekuje, że kosztorys szczegółowy przedłoży Wykonawca, któremu udzielone zostanie niniejsze zamówienie przed zawarciem umowy. 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 3 lub 4 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie, że w przypadku nie podania okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1, nr 3, nr 4 do SIWZ. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 3 SIWZ, złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). C. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Rozdz. IV A pkt 3 oraz w Rozdz. IV B pkt 4-6 lub 7-11 SIWZ pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale IV A pkt 1-2 oraz 4-15 oraz IV B pkt 1-2 SIWZ mogą przedstawić łącznie. W przypadku doświadczenia za spełnienie warunku zostanie uznana jeżeli tylko jeden z członków konsorcjum spełni cały warunek wskazany w podpunkcie 1.2 litera a) rozdziale III SIWZ. D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. F. Zamawiający oceni, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W przypadku gdy zakres ten nie będzie wynikał ze zobowiązania Zamawiający zażąda dokumentów określonych w Rozdziale III ust. 3.1. SIWZ G. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV B. pkt 3 - 6 SIWZ H. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. IV B. pkt 3 - 6 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.