Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
58-540 Karpacz
powiat: jeleniogórski
792454725
karpaczkolejowa6@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149689
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu, zgodna z audytem energetycznym.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu.
Przedmiot zamówienia
Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu. Zakres termomodernizacji:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych W ramach zadania: - Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,032 W/mK i grubości 12 cm - bez werand: 336,3 m2 Dodatkowo: - Ocieplenie elewacji będzie wykonane tak, aby odtworzyć strukturę istniejącego tynku (Przed mocowaniem styropianu do ściany powierzchnia ścian zostanie umyta i usunięte zostaną luźno przylegające fragmenty tynków. Wszystkie połacie odparzonego tynku będą skute i wypełnione zaprawą tynkarską. Po przygotowaniu podłoża zostanie dokonana próba przyczepności styropianu do podłoża). - Odtworzenie drewnianej boazerii zewnętrznej i sztukaterii - Wymiana niezbędnej ilości obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi - Wymiana parapetów zewnętrznych.
2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej W ramach zadania: - Wymiana stolarki na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła dla okien/drzwi nie większego niż 1,1 W/m2K: 5,9 m2.
3) Ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego W ramach zadania: - Ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia nie większym niż 0,036 W/m2K wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej: 146,7 m2 Dodatkowo: - wymiana instalacji odgromowej.
4) Wymiana oświetlenia w części wspólnej budynku W ramach zadania: - Wymiana źródeł światła z żarowych na LED - zamontowanie 5 kompletów opraw oświetleniowych typu LED ze źródłem mocy nie przekraczającym 15W. - Montaż systemu zarządzania energią - zintegrowane z oprawami czujniki ruchu i natężenia światła, umożliwiające automatyczne zarządzanie poborem energii elektrycznej w zależności od obecności osób i natężenia dostępnego światła dziennego (regulacja oświetlenia względem pory dnia/nocy). W ewakuacyjnych ciągach komunikacji zastosowanie znajdą oprawy z zintegrowanym modułem awaryjno-ewakuacyjnym.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1149689

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 30-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do biura: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz lub na adres e mail: karpaczkolejowa6@gmail.com. Oferent musi mieć na względzie, że wersję papierową można złożyć w terminie do 2018 -11- 30, do godziny 14.00.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
3. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi za-łącznikami).
6. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów/kopii oraz kompletność podpisów i pieczęci.
7. W ofercie przesłanej na email, skany/kopie oferty i załączników należy dołączyć w formie pli-ków pdf. (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: jeleniogórski Miejscowość: Karpacz
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-06-30 od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Warunki zmiany umowy
Określono we wzorze umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości
w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwaran-cji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wy-magany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zama-wiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.
3. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
a. cena oferty - waga kryterium maksymalnie 80 %
b. termin gwarancji - waga kryterium maksymalnie 20 %
1) W ramach kryterium ,,cena oferty" (wskaźnik oznaczony jako ,,C") - oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczo-nej według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium ,,termin gwarancji" (wskaźnik oznaczony jako ,,G") - oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy - 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy - 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium ,,okres gwarancji" zostanie policzony okres 60 miesięcy.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych
w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: ,,C", i ,,G". Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.
Wykluczenia
Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KOLEJOWEJ 6 W KARPACZU
Adres
Kolejowa 6
58-540 Karpacz
dolnośląskie , jeleniogórski
Numer telefonu
693622233
Fax
75 76 19 217
NIP
6112732616
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
Numer projektu
RPDS.03.03.03-02-0036/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Jarosław Klonowski. Zaleca się przesyłanie pytań drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
792454725

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.