Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawy energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
ul. Klasztorna 1
47-420 Kuźnia Raciborska
powiat: raciborski
tel. 032 4191117
mowkzaop@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kuźnia Raciborska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawy energii elektrycznej w 2019 r.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w 2019 r. dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy:
Energii elektrycznej o szacunkowej ilości 70 MWh wg Załącznika Nr 1
Usługi dystrybucji nie są objęte przedmiotem zamówienia i świadczone będą na podstawie odrębnej umowy z TAURON Dystrybucja GZE S.A.. W związku z powyższym Wykonawca powinien mieć podpisaną umowę dystrybucyjna
Z uwagi na charakter zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Określona powyżej ilość jest ilością szacunkową (prognozowaną). Prognozowane zużycie energii elektrycznej stanowi element pomocniczy, służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach.
Pozostałe wymagania zostały opisane we wzorze umowy Załącznik nr 3.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2018r. o godzinie 12:30 w Sekretariacie.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.

Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2018 r. o godzinie 12:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca ma obowiązek określić cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty - Załącznik nr 2 wartości netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.
2. W celu sporządzenia oferty należy przyjąć obecnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb gdzie końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała waloryzacji w całym okresie realizacji umowy.

7. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, zamawiający oceni oferty zgodnie z jedynym kryterium cena = 100%.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia, i którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu.

3. W toku badania ofert zamawiający poprawi w ofercie wykonawcy: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki rachunkowe polegające na niezgodność oferty z niniejszym Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- Ofertę składa się w formie pisemnej.
- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
- Opakowanie oferty
1) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

2) opakowanie musi zostać opatrzone słowem OFERTA i nazwą przedmiotu zamówienia, słowami NIE OTWIERAĆ PRZED oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.
IX. Pozostałe informacje:

Postępowanie jest prowadzone w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem wewnętrznym MOW w Kuźni Raciborskiej przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro.

Kontakt:
VIII. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Mirosława Kopka tel. 32 419 11 l7

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.