Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa obudowy studni

Przedmiot:

Dostawa obudowy studni

Data zamieszczenia: 2018-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A,
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Dostawa obudowy studni typu "Lange"
dla ujęcia wody w Piławie Górnej ul. Okrzei".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obudowy studni typu "Lange" dla ujęcia wody w Piławie Górnej ul. Okrzei.
Wymagania:
- armatura wykonana ze stali nierdzewnej,
- rura osłonowa studni DN 500,
- wodomierz DN 80,
- rura tłoczna DN 80,
- rura wodociągowa (do sieci) O90,
- ogrzewanie - wbudowany grzejnik,
- obudowa ze stali węglowej lakierowana,
- podstawa obudowy studni w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego,
- wspomaganie otwierania,
- nierdzewne zawiasy,
- grubość ocieplenia pokrywy min. 70mm
Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.
Koszty dostawy przedmiotu zamówienia loco magazyn WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy
ul. Kilińskiego 25A ponosi Wykonawca.
Zgodnie z pkt. 10.29 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród
złożonych ofert zawierających cenę - kończąc tym samym postępowanie - lub zaprosi do negocjacji wybranych
przez siebie Wykonawców spośród tych, którzy złożyli ofertę wraz z ceną i spełniają wymagania zamawiającego
lub są na prowadzonej przez Zamawiającego Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

Dokument nr: TT-15.1-89/18

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A
w Dzierżoniowie w dniu 23.11.2018 r. o godz. 1000 - Sala posiedzeń na I piętrze w budynku
administracyjnobiurowym.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. zapytania
ofertowego zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie - Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym - nie później
niż do godz.930 w dniu 23.11.2018 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone
Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zadania: do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod
uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:
a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie
z punktem XV.7 niniejszego zapytania ofertowego i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie
dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę:
a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale V ust. 5.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień",
c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału V ust. 5.4. ,,Regulaminu udzielania
zamówień".
X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia
i dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z rozdziałem V
ust. 5.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień" - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2,
b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3,
c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej,
d) specyfikacja techniczna zaproponowanej obudowy w języku polskim potwierdzająca spełnianie wymagań
Zamawiającego.
2. Wymagane wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego (wraz z załącznikami), w języku polskim oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny,
zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania
oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych).
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - ,,Dostawa obudowy studni typu "Lange"
dla ujęcia wody w Piławie Górnej ul. Okrzei". Nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r., godz. 1000.
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej
po terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę.
a) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć
napisem ,,ZMIANA NR ....".
b) Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający
prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień" poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście
oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do wykonania zadania
m.in. podatek VAT, zysk, koszty dojazdu, itp.
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca
stosuje.
3. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
4. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
? Cena - 100 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
4. Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert
odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej
www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje,
uzupełnienia, wyjaśnienia treści w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na
stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.
5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania
i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika
Zamawiającego, bez podania przyczyn.

Kontakt:
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie, faxem (nr
faksu (074) 832-37-05) lub drogą mailową (adres: wik@wik.dzierzoniow.pl) w godzinach pracy Zamawiającego,
tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
i drogą mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania
wyjaśnień jest Małgorzata Kowalska Maź - Specjalista ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz.
800 do 1400, tel. (074) 832-20-73.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.