Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZGM Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
074 84 49 411 wew 33
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12088
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac obejmuje:
Remont elewacji
Remont Instalacji elektrycznej
Remont stolarki drzwiowej
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Cel zamówienia
Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów - rewitalizacja obszaru miasta Boguszów - Gorce - poprzez wykonanie rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach. Zakres prac obejmuje:
Remont elewacji
Remont Instalacji elektrycznej
Remont stolarki drzwiowej
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7;45443000-4; 45310000-3; 45421100-5 ; 45330000-9; 45231300-8
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiR), stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 12088, L.dz.TT/7245/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2018r, do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego, ZGM Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Dział Techniczny pok. 21
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na remont budynku przy ul. Głównej 40 w Boguszowie- Gorcach"
3. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2018r., o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Boguszów-Gorce
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.07.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.
Wiedza i doświadczenie
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego:
Remontu elewacji
Remontu/wymiany/wykonania Instalacji elektrycznej
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót, w którym należy wskazać roboty, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich przedmiotu, datą wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.
W/w prace nie muszą znajdować się w zakresie jednego wykonanego zadania jednocześnie. Powyższe prace mogły być wykonywane oddzielnie, w ramach oddzielnych, nie powiązanych ze sobą zadań.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał co najmniej jeden remont elewacji,
wykonał co najmniej jeden remont/wymianę/wykonanie instalacji gazowej
Jeżeli wykonawca w wykazie robót umieści tylko jedno zadanie, które obejmuje zakresem wszystkie w/w prace jednocześnie, warunek również zostanie uznany za spełniony.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności Kierownikiem budowy / robót:
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień
posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej by wykonać zamówienie
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych odnoszących się do oferty w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrzne poniżej 0oC lub powyżej 25oC. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
D. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres i / lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
E. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej o zwiększeniu zakresu prac, pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
F. Jeżeli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
G. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
H. Zmiana osoby kierownika budowy / robót, pod warunkiem, że osoba wyznaczona do pełnienia danej funkcji posiada uprawnienia, których wymagał Zamawiający w trakcie postępowania prowadzącego do wyboru oferty Wykonawcy.
I. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
A. Formularz oferty - zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego
B. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziały w postępowaniu - zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego
C. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego
D. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych - zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
E. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN.
F. Wykaz wykonanych robót - zał. nr 6 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej raz:
1. Remont elewacji,
2. Remont/wymiana/wykonanie Instalacji elektrycznej,
G. Wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 7 do Zapytania Ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień (jeżeli uprawnienia są wymagane)
H. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
I. Oświadczenie o zgodności proponowanych materiałów - zał. nr 5 do Zapytania Ofertowego
J. Szczegółowy kosztorys ofertowy
K. Oświadczenie wykonawcy zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych - zał. nr 15a do zapytania ofertowego
L. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest dołączyć: Pisemne zobowiązanie (zał. nr 9 do Zapytania ofertowego) tych podmiotów do oddania w dysponowanie Wykonawcy danych zasobów na okres wykonywania zamówienia oraz Dokumenty wymienione w pkt. H odnoszące się do podmiotu użyczającego
M. Dowód wpłaty wadium
N. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100%
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób:
Pc = (Cn / Co) x 100 pkt.
Gdzie:
Pc - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert
Co - cena (brutto) badanej oferty
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -- Kodeks karny,
Skarbowe,o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi czynności związane z wyborem wykonawcy w imieniu Zamawiającego
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach
Adres
Główna 40
58-370 Boguszów-Gorce
dolnośląskie , wałbrzyski
Numer telefonu
074 84 49 411
NIP
8862660649
Numer naboru
RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16
Inne źródła finansowania
Kredyt

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Mazur-Korościk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
074 84 49 411 wew 33

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.