Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
al. Miła 2
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
76/ 87 83 137
joanna.drzewiecka@dsdik.wroc.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150514
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZADANIE IV - ,,BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DZ. NR 224/10 OBRĘB 0002 ZŁOTORYJA 0222606_1 W M. ZŁOTORYJA"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 9/3, 224/10 obręb 0002 Złotoryja 0222606_1 w m. Złotoryja, droga wojewódzka 364 ul. 3-go Maja stanowiącej część zadania IV - ,,Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej" realizowanego w ramach programu POIiŚ 2014-2020 pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" Nr umowy: POIS.02.03.00-00-0069/16-00; aneks: POIS.02.03.00-00-0069/16-01.
2. Zakres prac obejmuje m in.:
- wykonanie wykopów, podłoża z materiałów sypkich, zasypanie wykopów,
- ułożenie kanałów z rur PVC DN 200mm - 113,3mb,
- wykonanie przewiertu i ułożenie ruty osłonowej DN 300mm - 11,6mb,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 600mm PP - 4 kpl,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych,
- wywóz nadmiaru gruntu,
- wpięcie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora DN 300mm,
- oraz roboty towarzyszące,
2. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III SIWZ - OPZ (dokumentacja techniczna).
Jeżeli w dokumentacji do opisu zamówienia użyto znak firmowy należy uważać, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych.
3. W celu dokonania wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Nr kodu wg CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty to 36 miesięcy.
Cel zamówienia
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców
poprzez modernizację infrastruktury i dostosowanie jej do obowiązujących norm prawnych na terenie
aglomeracji Złotoryja
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 9/3, 224/10 obręb 0002 Złotoryja 0222606_1 w m. Złotoryja, droga wojewódzka 364 ul. 3-go Maja stanowiącej część zadania IV - ,,Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej" realizowanego w ramach programu POIiŚ 2014-2020 pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" Nr umowy: POIS.02.03.00-00-0069/16-00; aneks: POIS.02.03.00-00-0069/16-01.
2. Zakres prac obejmuje m in.:
- wykonanie wykopów, podłoża z materiałów sypkich, zasypanie wykopów,
- ułożenie kanałów z rur PVC DN 200mm - 113,3mb,
- wykonanie przewiertu i ułożenie ruty osłonowej DN 300mm - 11,6mb,
- montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 600mm PP - 4 kpl,
- wykonanie próby szczelności kanałów rurowych,
- wywóz nadmiaru gruntu,
- wpięcie nowej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora DN 300mm,
- oraz roboty towarzyszące,
2. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III SIWZ - OPZ (dokumentacja techniczna).
Jeżeli w dokumentacji do opisu zamówienia użyto znak firmowy należy uważać, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych.
3. W celu dokonania wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Nr kodu wg CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty to 36 miesięcy.

CPV: 45000000-7, 45231300-8

Dokument nr: 1150514, ZP.8037.399.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 10-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 59-500 Złotoryja al. Miła 2 - sekretariat
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym do Zamawiającego na adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne al. Miła 2, 59-500
Złotoryja i opisanym: ,,Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 224/10". Na opakowaniu należy zamieścić nazwę i siedzibę Wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: złotoryjski Miejscowość: 59-500 Złotoryja ul. 3-go maja - działka nr 224/10 obręb 00002
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu
zamówienia, jeżeli:
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę związaną z budową / przebudową
/ rozbudową kanalizacji sanitarnej o wartości brutto co najmniej 50 000,00
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu
zamówienia, jeżeli:
w realizacji zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej:
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Sytuacja ekonomiczna
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej niezbędnej do
wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
minimum 200 000,00 zł.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie
n/w warunków:
1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) nastąpi zmiana harmonogramu dotacji na inwestycję,
3) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie
umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie, w tym w
szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych
(kataklizmy),
5) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru
rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się,
zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami
telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp., przy czym taka zmiana nie wymaga formy
aneksu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie:
a) spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,
b) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ;
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg
wzoru stanowiącego Formularz nr 7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
składa każdy z Wykonawców.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ i dowodów, o których mowa poniżej. Dowodami są:
o referencje,
o inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
o inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów,
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5,
- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy - załącznik nr 6,
- opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
wskazania strony internetowej skąd można ten dokument pobrać,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz
Urzędu Skarbowego i, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne na rzecz ZUS lub KRUS.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje w razie zaistnienia konieczności udzielenie zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena ofertowa - znaczenie 80 %
Udzielona gwarancja - znaczenie 20%
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
GN - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach (nie krótszy niż 36 miesięcy)
GOB - okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie w miesiącach
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100,00 pkt. (liczbę punktów
zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z realizacji zamówienia podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W ZŁOTORYI
Adres
al. Miła 2
59-500 Złotoryja
dolnośląskie , złotoryjski
Numer telefonu
768783137
Fax
768783682
NIP
6941000426
Tytuł projektu
Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0069/16-00
Załączniki

ZAŁACZNIKI do SIWZ - Kamienna
Cz. III - OPZ_Złotoryja_rob bud - k
Cz. II SIWZ - Kanalizacja K- UMOWA
Cz. I SIWZ - IDW
przedmiar robót
Projekt odtworzenia nawierzchni_Kamienna
Projekt czasowej organizacji ruchu
Rys 2
Rys 1
Projekt budowlany

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krzysztof Kołodziejczyk, Grzegorz Sokołowski, Jan Król
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
76/ 87 83 137

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.