Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej

Przedmiot:

Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica
powiat: goleniowski
tel. 91 418 86 28, faks 91 418 86 28
ksiegowosc@gokstepnica.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stepnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy
Planowana inwestycja obejmuje: Budowę stałego zadaszenia estrady plenerowej. 1. Istniejąca otwarta konstrukcja żelbetowa estrady posiada zadaszenie w formie plandek podwieszanych na belkach stalowych. Konstrukcję zadaszenia stałego stanowić będą więzary stalowe z kształtowników zamkniętych spawanych, składających się z rozwidlonych zdwojonych słupów w kształcie litery V i opartej na niej łukowej belki zadaszenia. 5 więzarów mocowanych będzie bezpośrednio, przegubowo do konstrukcji posadowienia sceny - zewnętrznych belek oczepowych, fundamentowych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55. Projekt obejmuje również odwodnienie dachu. Tylna i boczne ściany wypełnione będą z poliwęglanu litego. 2. Projekt zakłada przesunięcie istniejących stopni schodów, należy w miarę możliwości nie dokonywać ich przesunięcia. Na etapie składanie oferty Wykonawca wycenia roboty związane z przesunięciem stopni istniejących schodów, jednak jeśli w trakcie realizacji inwestycji nie będzie konieczne ich przesunięcie, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o ten element za pomocą aneksu do umowy. 3. Należy pozostawić istniejące belki do mocowania plandek. Zamieszczono dodatkowy opis i rysunki projektowe. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu zamkniętego 250x150x9 , należy tylko dopasować elementy przy ich spawaniu. 5. Do oferty należy załączyć zestawienie kosztów budowy stałego zadaszenie estrady oraz przeniesienia stopni schodów zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego. 6. Dokonano zmiany nieistotnej do projektu. Tylna ściana z zabudową istniejącą do pozostawienia. 7. Dokonano zmian nieistotnych w projekcie budowlanym. Wprowadzono dodatkowe elementy poziome - rygle 120x120 cm ( z istniejących słupków w ścianach bocznych ) w rozstawie równym szerokości płyt zamontowanych obecnie ( do wykorzystania ) Mocowane pomiędzy słupami ram głównych zgodnie z rysunkiem zamiennym. Zastosowane płyty nie są poliwęglanem komorowym tylko litym - akryl. Szczegółowy zakres robót określa: - projekt budowlany, architektura i konstrukcja stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, - decyzja pozwolenia na budowę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa inwestycja z uwagi na charakter zabudowy nie zmienia istniejących rozwiązań na potrzeby osób niepełnosprawnych

CPV: 45223220-4,45262400-5,45261200-6,45441000-0

Dokument nr: 650619-N-2018, AOS.271.18.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gokstepnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Gmina Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: ,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4 120

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie lub przebudowie obiektów w konstrukcji stalowej min. wiat, hal produkcyjnych, hal sportowych, hal wystawienniczych o wartości przynajmniej 150.000,00 złotych brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie osoba: - która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im, jeśli zostały wydane na podstawie uprzednich przepisów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót informację o uprawnieniach ww. osób, zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia b)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykaz wykonanych: - co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie lub przebudowie obiektów w konstrukcji stalowej min. wiat, hal produkcyjnych, hal sportowych, hal wystawienniczych o wartości przynajmniej 150.000,00 złotych brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, załącznik nr 8 do SIWZ, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierający imię i nazwisko oraz informację na temat uprawnień budowlanych i zakresu wykonywanych czynności, oraz podstawę do dysponowania tymi osobami. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem jedną osobą o ww. uprawnieniach, załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: dane podmiotu udostępniającego zasób, dane podmiotu przyjmującego zasób, zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie grupa kapitałowa, formularz ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 10,00
termin wykonania 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.