Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa dwóch wentylatorów

Przedmiot:

Dostawa dwóch wentylatorów

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
0767480604
Beata.Kubera@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=399965
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa dwóch wentylatorów dla zadania: P-32/P-6/P-26 Zabudowa gazociągów obejściowych węzłów suszenia i aparatów kontaktowych FKS I i FKS II
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podkładów projektowych, 2 sztuk wentylatorów, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika, które będą częścią instalacji na Wydziałach Kwasu Siarkowego HMG I i II oraz kompletne karty DTR podzielonym na etapy:
1.1. ETAP I - Dostarczenie podkładów projektowych.
1.2. ETAP II - Dostawa 2 wentylatorów.
1.3. ETAP III - Nadzór nad montażem i uruchomieniem wentylatorów.
1.4. ETAP IV - Szkolenie obsługi.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest także nadzór nad montażem urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń.
3. W szczególności dostawa obejmuje:
3.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu podkładów projektowych niezbędnych do wykonania projektu wykonawczego zabudowy wentylatorów. Podkłady projektowe należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w formacie dwg) zawierające między innymi:
3.1.1. Podstawowe wymiary agregatu, widok z lewej strony, widok z prawej strony, widok z góry, widok z przodu, widok z tyłu. Niezbędne zwymiarowanie.
3.1.2. Wymiary przyłączeniowe króćców wlotu i wylotu, wraz z wymiarami owiercenia kołnierzy.
3.1.3. Informacje o posadowieniu agregatu na fundamencie, które umożliwią wykonanie projektu fundamentu:
o gabaryty fundamentu oraz jego wysokość,
o lokalizacja i wymiary otworów pod śruby fundamentowe,
o masa wszystkich części wirujących oraz lokalizacja środków ciężkości,
o jeżeli przez fundament ma przechodzić kabel zasilający to niezbędne są założenia dla zaprojektowania przepustu,
3.1.4. Charakterystykę przepływową w zakresie regulacji aparatem kierowniczym oraz charakterystykę mocy wentylatora,
3.1.5. Rodzaj materiałów konstrukcyjnych obudowy i wirnika,
3.1.6. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego dla wentylatora i silnika,
3.1.7. Całkowitą masę z silnikiem.
3.2. Dla Wydziału P-6 - 1 szt. wentylator promieniowy, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika zgodnie z następującą specyfikacją (specyfikacja załączona w załącznikach).
3.3. Dla Wydziału P-26 - 1 szt. wentylator promieniowy, w tym wyposażenie dodatkowe dla wentylatora i silnika zgodnie z następującą specyfikacją: (specyfikacja załączona w załącznikach).
3.4. Dostawa na Magazyn Wielobranżowy HM Głogów. Dostarczone urządzenia powinny być tak zabezpieczone aby można było je składować na placu magazynowym bez zadaszenia przez okres do 6 miesięcy.
3.5. Dokumentację techniczną zakresu dostawy a w szczególności:
3.5.1. DTR w języku polskim.
3.5.2. Karty gwarancyjne ze szczegółowymi warunkami gwarancji.
3.5.3. Niezbędne atesty i świadectwa jakości.
3.5.4. Deklarację zgodności WE zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008r.w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, znak CE.
3.5.5. Instrukcje eksploatacji.
3.6. Nadzór nad montażem wentylatorów w miejscu docelowym.
3.7. Nadzór nad uruchomieniem, udział dział przy odbiorze wentylatorów po zamontowaniu na miejscu docelowym.
3.8. Szkolenie obsługi.
3.9. Przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych instrukcji oraz DTR.
3.10. Zdeponowanie u Zamawiającego zestawu niezbędnych części zamiennych celem zapewnienia przez Wykonawcę terminowego usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, które Zamawiający zobowiązuje się odkupić od Wykonawcy po upływie terminu gwarancji.
Pobrana w okresie gwarancji z depozytu część powinna zostać niezwłocznie przez Wykonawcę zastąpiona nową.
Dostawa części zamiennych (depozyt) nastąpi na bazie dostawy DAP HM Głogów, zgodnie z Incoterms 2010 - miejsce dostawy: Magazyn Wielobranżowy, skład części zamiennych 0900 HMG II.
Wykaz części zamiennych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na etapie składania ofert.
4. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres Przedmiotu Umowy zawarty w Załączniku Nr 3 do SIWZ, stanowiącego Projekt Umowy.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) wykaz części zamiennych,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia przedmiotu dostawy potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego.
7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia badań nieniszczących oraz robót termoizolacyjnych.
Grupa asortymentowa M07140101 - Wentylatory przemysłowe osiowe
M07140102 - Wentylatory przemysłowe promieniowe
M07140103 - Wentylatory przemysłowe bębnowe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHG/IP/18/55349

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-11-29 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-11-23 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=399965

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż
600 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset tysięcy złotych). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 30.06.2020 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGHG/IP/18/55349 zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 30.06.2020 r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 20% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 30.06.2020 r.
g) wykaz prawidłowo wykonanej co najmniej jednej roboty przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających realizację robót o podobnym zakresie (w produkcji wentylatorów). Do oferty należy załączyć dokumenty, zgodnie z załączonym wykazem wykonanych robót, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego wraz z załączonymi referencjami stwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej www.kghm.com:
http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platnosci
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Beata
Nazwisko: Kubera
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Beata.Kubera@kghm.com
Telefon: 0767480604

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.