Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu gospodarczego oraz akcesoriów sanitarnych

Przedmiot:

Dostawa sprzętu gospodarczego oraz akcesoriów sanitarnych

Data zamieszczenia: 2018-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
4 Marca 3
75-901 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 261456210 fax. 261456244
17wog@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawę sprzętu gospodarczego oraz akcesoriów sanitarnych ze
stali nierdzewnej na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2 zadania)
1. Przedmiot zamówienia:
a) Rodzaj zamówienia: dostawa
b) Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu gospodarczego oraz akcesoriów
sanitarnych ze stali nierdzewnej na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Koszalinie (2 zadania), numer postępowania: 128/SZP/D/lnfrastr./18, szczegółowo
określona w Formularzu oferty oraz projekcie umowy, które stanowią załączniki do niniejszego
zaproszenia.
d) Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania:
zadanie nr 1 - sprzęt gospodarczy
zadanie nr 2 - akcesoria sanitarne wykonane z stali nierdzewnej
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Każde zadanie oceniane będzie
oddzielnie.
e) Na zamówienie podpisana zostanie umowa, projekt umowy stanowi załącznik
nr 1 do zaproszenia (dla każdego zadania oddzielnie).

CPV: 39200000-4, 39224000-8, 39224200-0, 39224310-4, 39299300-7, 18141000-9, 24457000-2, 39831700-3, 314100-0, 31224810-3.

Dokument nr: 128/SZP/D/Infrastr./18

Otwarcie ofert: b) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, kancelaria Sekcji Zamówień
Publicznych 17 WOG w lokalu 207 (II piętro) w budynku nr 15 w dniu 28.11.2018 r.
o godz. 10:30.

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie, ul 4-go Marca 3, lokal nr 110
(kancelaria jawna I piętro) w budynku nr 15 (przejście przez Biuro Przepustek) do dnia
28.11.2018 r. do godz. 10:00 (osobiście, pocztą, kurierem).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 13 grudnia 2018 r.

Wymagania:
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych oraz wariantowych.
3. Termin związania złożoną ofertą: 30 dni, licząc od terminu ostatecznego składania ofert.
4. Kryteria wyboru ofert:
a) Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium ,,ceny" (Pc) - waga 100 %;
b) Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym Zaproszeniu i uzyskała najwyższą możliwą liczbę punktów.
c) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów (na każde zadanie oddzielnie).
e) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
f) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Cena oferty jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., póz. 915).
b) Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.
c) Cenę oferty należy podać w złotych polskich, uwzględniając wskazany przez
Zamawiającego zakres wykonywania zamówienia, doświadczenie i wiedzę Wykonawcy,
jak i wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia związane z jego realizacją, podatki, rabaty, upusty itp., których Wykonawca
zamierza udzielić oraz zysk Wykonawcy i nie będzie podlegać negocjacjom.
d) W Formularzu oferty, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia,
Wykonawca przedstawi łączna wartość zamówienia (dla każdego zadania oddzielnie).
e) W zestawieniu cenowym (tabela) należy ująć i dokonać wyceny wszystkich pozycji
wymienionych w Formularzu oferty (dla każdego zadania oddzielnie). Brak wyceny
wszystkich pozycji będzie skutkowało tym, iż oferta nie będzie podlegała ocenie.
f) Kalkulacja cen powinna uwzględniać taką cenę wykonania przedmiotu zamówienia, aby
Wykonawca nie poniósł strat w jej realizacji i w związku z powyższym cena oferty musi
obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których
wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe oraz podatek VAT.
g) Wartość ogółem zamówienia określi maksymalną wartość zamówienia w trakcie trwania
umowy i stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert (dla każdego zadania oddzielnie).
h) Wartość ogółem zamówienia powinna być zapisana liczbowo i słownie z dwoma miejscami
po przecinku i w polskich złotych.
i) Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się
do 1 grosza, art. 106 e ust. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054).
j) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, póz.
1054 z późn. zm.).
7. Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń powinien załączyć:
a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty, sporządzony zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji potwierdzające stan faktyczny i prawny Wykonawcy.
Uwaga:
Ewentualne kopie dokumentów muszą być wyraźne i czytelne, a każda strona kopii
musi być opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisana przez osobę
uprawnioną - składającą podpis w ofercie.
c) Pełnomocnictwo określające zakres uprawnień osoby (-ób) upoważnionej przez Wykonawcę
do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez
Wykonawcę, jeśli dotyczy.
d) Umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej - przed podpisaniem przedmiotowej
umowy na wykonanie zamówienia, jeśli dotyczy.
8. Sposób przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę na załączonym Formularzu oferty, należy sporządzić w języku polskim (dokumenty
w języku innym powinny zawierać tłumaczenie lub opis ich treści potwierdzony przez
Wykonawcę), w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie, opisanej
w następujący sposób:
1) Nazwa i adres Zamawiającego;
2) Nazwa i adres Wykonawcy,
3) Adnotacja:
,,Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu gospodarczego oraz akcesoriów sanitarnych ze
stali nierdzewnej na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (2
zadania), numer postępowania: 128/SZP/D/lnfrastr./18"

Kontakt:
6. Miejsce i sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału
w zamówieniu:
Sekcja Zamówień Publicznych 17 WOG, numer telefonu 261 45 6634, 261 45 6815 lub numer
fax-u 261 45 6244.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.