Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU

Przedmiot:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU

Data zamieszczenia: 2018-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów
powiat: wołowski
tel. 71 319 13 05, faks 71 319 13 03
sekretariat@wolow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU DO SZKOLNYCH PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie ) w materiały dydaktyczne oraz narzędzia sprzęt do szkolnych pracowni w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 ,,Inwestycja w przyszłość". Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1a i Załączniku nr 1b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI MATEMATYCZNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie ) w materiały dydaktyczne oraz narzędzia sprzęt do szkolnych pracowni w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 ,,Inwestycja w przyszłość". Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr 1a do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI PRZYRODNICZNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie ) w materiały dydaktyczne oraz narzędzia sprzęt do szkolnych pracowni w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-0036/18-00 ,,Inwestycja w przyszłość".Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano Załączniku nr 1b do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 38900000-4, 38510000-3, 38120000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39162100-6,39162000-5,39162110-9,38900000-4,38510000-3,38120000-2

Dokument nr: 651415-N-2018, PZP.271.31.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wolow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejki w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
2018-12-21

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.