Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
powiat: zawierciański
tel. 343 557 050, faks 343 557 165
gpik@szczekociny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Szczekociny
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej
1. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny. W zakresie inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej. 2. Sieć wodociągową przewidzianą do budowy w ramach przedmiotowego projektu zaprojektowano w systemie rozgałęźnym, z elementami pętli w połączeniu z istniejącą siecią, wraz z podziałem na rejony. 3. UWAGA 1 ! Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż przewidziany do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną następujące rejony: a) rejon 1 - ul. Żeromskiego - o długości 2 342,90 m, 94 sztuki przyłączy; b) rejon 2 - ul. Żeromskiego, ul. Saneckiego, ul. Nadrzeczna - o długości 732,20 m, 34 sztuki przyłączy; c) rejon 3 - ul. Głowackiego, ul. Grochowskiego, ul. Mostowej, ul. Wodzickiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej i Placu T. Kościuszki (strona północna) - o długości 1 339,20 m, 70 sztuk przyłączy; d) rejon 4 - Plac. T. Kościuszki (strona południowa), ul. Krakowska, ul. Strażacka, ul. Kościelna - o długości 750 m ,41 sztuk przyłączy; e) rejon 5 - ul. Wesoła - o długości 385,70 m, 18 sztuk przyłączy; f) rejon 7 - ul. Krakowska, ul. Polna, o długości 2 415,80 m, 60 sztuk przyłączy. g) rejon 9 - ul. Śląska, ul. Cmentarna i ul. Przemysłowa - o długości 966,80 m, 18 sztuk przyłączy. 4. Łącznie zostanie wybudowanych 8,915 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 335 budynków do sieci wodociągowej. 5. Trasa sieci wodociągowej na ternie miasta Szczekociny przebiegać będzie przy granicach działek dróg powiatowych (Plac. T. Kościuszki, ul. Krakowska) oraz drogi krajowej (ul. Żeromskiego, ul. Śląska, ul. Kościelna) oraz w pasie drogowym dróg gminnych (Saneckiego, Nadrzeczna, Głowackiego, ul. Grochowskiego, ul. Mostowej, ul. Wodzickiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej i Placu T. Kościuszki, ul. Strażacka, ul. Wesoła, ul. Krakowska, ul. Polna, ul. Cmentarna i ul. Przemysłowa). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określą dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 7. W czasie prowadzenia robót należy umożliwić dojście i dojazd mieszkańcom do posesji oraz dojazd służb ratowniczych. W razie konieczności zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ochrony pieszych. 8. Dla wszystkich odcinków budowy sieci wodociągowej należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 9. W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. 10. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. 11. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ. 12. W przypadku oferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, wymagane jest sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych. 13. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 14. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań związanych z wydajnością lub funkcjonalnością określoną przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego. 15. Zadanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej, będącego przedmiotem aplikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.. 16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 17. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629 z późn. zm). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1, na podstawie umowy o pracę. 3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 500 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8,45200000-9,45220000-5,45233223-8,45230000-8,45231000-5,45111200-0,45233000-9

Dokument nr: 655068-N-2018, PPiR.271.1.8.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szczekociny.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, Szczekociny 42-445, ul. Senatorska 2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 6 km (słownie: sześć kilometrów) każda. Pojęcie ,,budowy" należy rozumieć zgodnie z definicją wynikającą z z art. 3 Ustawy Prawo budowlane. Zatem: przez budowę należy rozumieć ,,wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego". - Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. b) dysponuje lub będzie dysponować: osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna), c) dysponuje lub będzie dysponować: osobą posiadającą uprawnienia budowlane, w co najmniej ograniczonym zakresie, w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa). 3. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. 4. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 10.2. niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) W celu wykazania spełniania warunków z rozdziału V ust. 2 pkt 2 SIWZ a. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu - art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 1) W celu wykazania spełniania warunków z rozdziału V pkt 2 pkt. 3a SIWZ a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ 2) W celu wykazania spełniania warunków z rozdziału V pkt 2 pkt. 3b,c SIWZ a. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp) 3. Pełnomocnictwo. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5. Kosztorys ofertowy sporządzone metodą uproszczoną. 6. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z ust. 5 rozdziału IX SIWZ. - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni do dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 10,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.