Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Wyczółkowskiego 12, Pan Wojciech Jastrzębski Pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej
Wyczółkowskiego 12/3
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
609728876
wj@wodnik.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153906
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12" w ramach Projektu pn. ,,Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) Etap 1 -wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont drenażu opaskowego, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie opaski z otoczaka z krawężnikiem betonowym;
b) Etap 2 - remont dachu, w tym: remont dachu w części płaskiej krytej papą, w części mansardowej krytej dachówką, lukarn z wymianą stolarki okiennej w lukarnach i na poddaszu, remont balkonów elewacji frontowej z odtworzeniem przypór;
c) Etap 3 - remont klatki schodowej, w tym:
- część elektryczna obejmująca: wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i domofonowej,
- część budowlana obejmująca: remont posadzki, schodów, balustrad, ścian i sufitów wraz z malowaniem.
Cel zamówienia
Celem realizacji projektu jest rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby wyremontowanych budynków mieszkalnych w obszarze Śródmieścia Jeleniej Góry, poprawy wizerunku zdegradowanych obszarów, a także ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach.
Powyższy cel jest zgodny z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 os priorytetowa 6 ,,Infrastruktura spójności społecznej" Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Cel szczegółowy: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym".
Projekt realizuje cele strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej -,,Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swą konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturowego, dla poprawy jakości życia mieszkańców".
Projekt realizuje cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 - ,,poprawa warunków mieszkaniowych oraz podniesienie estetyki zabudowy przy ul. Wyczółkowskiego".
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12" w ramach Projektu pn. ,,Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 ,,Infrastruktura spójności społecznej" Działanie nr 6.3 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a) Etap 1 -wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont drenażu opaskowego, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie opaski z otoczaka z krawężnikiem betonowym;
b) Etap 2 - remont dachu, w tym: remont dachu w części płaskiej krytej papą, w części mansardowej krytej dachówką, lukarn z wymianą stolarki okiennej w lukarnach i na poddaszu, remont balkonów elewacji frontowej z odtworzeniem przypór;
c) Etap 3 - remont klatki schodowej, w tym:
- część elektryczna obejmująca: wymianę istniejącej instalacji elektrycznej i domofonowej,
- część budowlana obejmująca: remont posadzki, schodów, balustrad, ścian i sufitów wraz z malowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w Opisie przedmiotu zamówienia (zał.nr 1) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 2) do zapytania ofertowego.
Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Przy obliczeniu ceny Wykonawca może posiłkować się załączonym przedmiarem robót, jednakże przy szacowaniu ceny winien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, również te nie ujęte w przedmiarze (np. koszty zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, opłaty za składowanie odpadów itp.
Realizacji zamówienia odbywać się będzie na podstawie pisemnie zawartej umowy. Wzór umowy - zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1153906

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Wyczółkowskiego 12/3, 58-500 Jelenia Góra
19.12.2018 godz. 18.30

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką i adresem Wykonawcy oraz opisanej:
Rewitalizacja - remont części wspólnych budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12, zapytanie ofertowe,
Nie otwierać przed dniem 19.12.2018 godz. 18:00
Oferty przesyłane pocztą kierować na adres:
Pan Wojciech Jastrzębski - Pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Wyczółkowskiego 12/3, 58-500 Jelenia Góra
Oferty można składać osobiście na wyżej wskazany adres w godzinach: 16.00 - 18.00.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Wyczółkowskiego 12/3, 58-500 Jelenia Góra
19.12.2018 godz. 18.30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
o Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie:
od grudzień 2018 r. do 25.04.2019 r.
o Miejsce wykonania zamówienia: Jelenia Góra

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu.
Potencjał techniczny
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części robót przez podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za działania własne.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł.
Dodatkowe warunki
1) Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych
2) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia jak i załącznikach użyto nazw własnych - oferent może zaproponować inne rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych wyliczeń uwzględniając własne ustalenia co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia rezultatu. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się w sposób szczegółowy z opisem przedmiotu zamówienia, dokonać w przypadku konieczności wizji lokalnej w celu ujęcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych kosztów realizacji inwestycji. Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu się, jednak nie później niż do 3 dni przed terminem składania ofert.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy brutto.
Zabezpieczenie wnoszone jest według wyboru Wykonawcy w formie:
- w pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,'
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być przekazane na wskazany przed podpisaniem umowy rachunek Zamawiającego. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu na oprocentowanym rachunku.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie gwaranta do: ,,nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty przekazane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
o nie wykonał usług objętych umową w sprawie zamówienia,
o wykonał nienależycie usługi objęte umową w sprawie zamówienia,
o wykonał w niepełnym zakresie usługi objęte umową w sprawie zamówienia,
nie usunął lub nienależycie usunął w wyznaczonym terminie wady lub usterki powstałe w przedmiocie umowy
Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie wykonania umowy w następujących terminach:
- 70% zabezpieczenia zwolnione będzie w terminie do 30 dni po przeprowadzeniu bezusterkowego odbioru końcowego,
- pozostałe 30 % w terminie do 15 dni od daty upływu terminu gwarancji.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) Konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie;
b) Zmiany podwykonawców. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawców na potencjał, których Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) Zmiany ilości, rodzaju i technologii wykonania robót budowlanych w stosunku do oferty pod warunkiem, że zmiany te wynikają z zasad wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
d) Zwiększenia uzasadnionego zakresu robót, który musi być wykonany, a którego nie przewidziano w przedmiarze robót. Roboty dodatkowe wynikające ze zwiększenia zakresu robót mogą być wykonane wyłącznie po wyrażeniu zgody Zamawiającego, a rozliczenie ich nastąpi na podstawie odrębnej kalkulacji, przedstawionej przez Wykonawcę przed przystąpieniem do takich robót.
e) Wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w warunkach określonych w § 2 ust 5 umowy oraz jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania władz powodujące zmianę przepisów lub niemożność wykonania umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Zamawiający wymaga złożenia kompletnej oferty zawierającej następujące dokumenty:
2) Wypełniony druk Formularz oferty (zał. nr 4)
3) Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem robót o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 6.
5) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 7
7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym -zał. nr 8
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie wyższej niż 50% udzielonego zamówienia, szczególnie w przypadku konieczności zwiększenia uzasadnionego zakresu robót, który musi być wykonany, a którego nie przewidziano w dokumentacji składającej się na zapytanie ofertowe.
Roboty dodatkowe wynikające ze zwiększenia zakresu robót mogą być wykonane wyłącznie po wyrażeniu zgody Zamawiającego, a rozliczenie ich nastąpi na podstawie odrębnej kalkulacji, przedstawionej przez Wykonawcę przed przystąpieniem do takich robót.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Oceniane podlegają wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Kryteriami oceny ofert są:
Kryterium Waga
Cena brutto (C) 70%
Gwarancja w miesiącach (G) 30 %
3) Ocena ofert jest punktowa.
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt,
w tym 70 pkt za cenę oraz 30 pkt za gwarancję.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
a) Kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Ilość punktów C = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n
Przykład
Cmin - 200 tys zł,
Cwn - 250 tys zł,
Waga - 70%
Ilość punktów = 200 tys.zł/250 tys.zł x 100 pkt x 0,70 = 56 punktów
b) Kryterium gwarancja w miesiącach:
Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
Oferta z najdłuższą gwarancją spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Ilość punktów G = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Gmax - gwarancja maksymalna spośród zaproponowanych gwarancji ofertowych
Gwn - gwarancja zaproponowana przez wykonawcę n
Waga - 30%
Przykład:
Gmax - 60 miesięcy,
Gwn - 48 miesięcy,
Waga - 30%
Ilość punktów = 48 miesięcy/60 miesięcy x 100 pkt x 0,30 = 24 punkty
Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G
Gdzie:
P- łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium "cena"
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium "gwarancja w miesiącach"
Przykład:
P = 56+24 = 80 punktów.
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
1) Nie złożą aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2) Nie złożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr7)
3) Nie złożą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 8)
Wyjaśnienie: Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem4procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WYCZÓŁKOWSKIEGO 12
Adres
Jana Kiepury 67/26
58-506 Jelenia Góra
dolnośląskie , Jelenia Góra
Numer telefonu
5091588889
NIP
6112664576
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze
Numer projektu
RPDS.06.03.03-02-0021/16-00
Załączniki

załacznik nr 3 Umowa (wzór)
załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
załacznik nr 2 Dokumentacja projektowa
załącznik nr 4 Formularz oferty
załaczniki nr 5- nr 8 Oświadczenia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Jastrzębski, e-mail: wj@wodnik.net.pl; Jadwiga Podlaska-Gaj e-mail: a.b.gaj@onet.eu
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Jastrzębski - 509 158 889; Jadwiga Podlaska-Gaj 609 728 876

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.