Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 847 88 78, tel. 74 887 05 10
korzen-a@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153989
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 9 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0011/16-00 z dnia 03.09.2018r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 9 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0011/16-00 z dnia 03.09.2018r.)
Cel zamówienia
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez
podniesienie wartości budynku mieszkalnego mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Adama Pługa
9, a także podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym, ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju i
marginalizacji negatywnych zjawisk społ. W budynku objętym rewitalizacją zlokal. jest 11 mieszkań.
Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realiz. inwestycji i jej założeń, w tym:
- rewitalizacji zdegradowanego budynku przy ul. Adama Pługa 9 w Wałbrzychu. Prace remontowe
przywrócą mu dawną świetność i wpłyną na wygląd całej ul. Adama Pługa 9 w Wałbrzychu.
Odnowienie głównych elementów konstrukcyjnych odwróci obecnie zły stan techniczny budynku.
- poprawy warunków życia oraz standardów zamieszkania mieszkańców budynku poprzez podniesienie atrakcyjności wspólnej przestrzeni mieszkalnej.
Cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez real. wskaźników:
- liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., budynek
przy ul. Adama Pługa 9.
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 11 jednostek mieszkalnych: liczba
mieszkań w ramach budynku przy ul. Adama Pługa 9.
- wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich - 1 szt.: budynek przy ul. Adama
Pługa 9.
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt. budynek przy ul.
Adama Pługa 9.
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami: 1 szt. budynek przy ul. Adama Pługa 9.
Realizacja projektu jest zgodna z celami RPO WD 2014-2020 i Poddziałania 6.3.4 z uwagi na to, że
doprowadzi do kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Ponadto projekt wpisuje się w założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na
lata 2016-2025. Budynek znajduje się na obszarze wskazanym do rewitalizacji, a projekt znalazł się
na Liście A Podstawowych przedsięwzięć rewital., stanowiącej załącznik do GPR. Realizacja projektu
pozwoli na realizację założonych celów GPR, jak również umożliwi likwidację zidentyfik. problemów
występujących w tym obszarze.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 9 w Wałbrzychu.
ZADANIE NR 1 - Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Prace przygotowawcze,
o Remont elewacji frontowej i bocznej wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont elewacji tylnej (zaplecza) wraz z robotami towarzyszącymi,
o Rekonstrukcja detalu architektonicznego wraz z wymalowaniem,
o Wymiana obróbek blacharskich, okapników, kratek wentylacyjnych,
o Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej (elewacja tylna),
o Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku wraz z robotami towarzyszącymi,
o Ułożenie płytek granitowych na schodach zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
o Montaż budek dla ptaków.
ZADANIE NR 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku. Zakres prac obejmuje w szczególności:
o Prace przygotowawcze,
o Remont ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wykonanie tynków dekoracyjnych,
o Malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont posadzki z tworzyw sztucznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wykonanie posadzki z kamieni sztucznych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont schodów wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wywóz gruzu budowlanego.
Informacja o ofertach częściowych
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
o Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość zadań (części).
o Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich obowiązków wynikających z pkt. nr 2:
Zadanie nr 1 - Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku,
Zadanie nr 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku.
ZADANIE NR 1 - Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku.
Parametry techniczne podstawowych materiałów budowlanych determinujących zachowanie zasady równoważności materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna materiałów równoważnych ( zał. nr 1).
Parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa dokumentacja techniczna.
o Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
o Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania opisuje załączona dokumentacja techniczna sporządzona przez AP Architektura Projekt Jurkiewicz Ireneusz - Architekt ul. Słowackiego 19/4, 59-300 Lubin - aktualizacja sporządzona przez Iwonę Dziedzic Pracowania Architektoniczna ARCHi.D. ul. Boya-Żeleńskiego 49, 58-309 Wałbrzych oraz załączony przedmiar robót.
o Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO, płatnego po wykonaniu i odebraniu robót.
ZADANIE NR 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku.
Parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa specyfikacja techniczna materiałów równoważnych (zał. nr 1).
-Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
o Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) przyjętego orientacyjnie na podstawie kosztorysu ofertowego, którego ostateczna wysokość zostanie ustalona jako iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, płatnego po wykonaniu robót budowlanych.
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów,
45410000-4 Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie.
CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.mzbwalbrzych.pl

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1153989, 31/II/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 9 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0011/16-00 z dnia 03.09.2018r.) -- zadanie nr (wpisać nr zadania- w jednej kopercie może być zadanie nr 1 i 2)- zapytanie ofertowe nr 31/II/2018. Nie otwierać przed dniem 27.12.2018r. do godz. 11.00
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Oferty należy składać w terminie do dnia: 27.12.2018 r. do godz.10.30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).
Termin otwarcia ofert: 27.12.2018r. godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
o Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od styczeń 2019 r. do 14.06.2019 r.
o Miejsce wykonania zamówienia: Wałbrzych

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
DLA ZADANIA NR 1:
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji z dociepleniem ścian.
DLA ZADANIA NR 2:
o Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
o Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
DLA ZADANIA NR 1:
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł.
DLA ZADANIA NR 2:
o Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ DOKUMENTÓW DLA ZADANIA NR 1:
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6.
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 250 000zł
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.
WYKAZ DOKUMENTÓW DLA ZADANIA NR 2:
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
Druk oferty (zał. nr 2a).
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7.
Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5).
o W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika nr 4. Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do izby inżynierów budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę 30 000zł.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach)
36 m-cy - 6 pkt
48 m-cy - 8 pkt
60 m-cy - 10 pkt
Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
PODSTAWY WYKLUCZENIA DLA ZADANIA NR 1 I NR 2:
Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
o nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
o których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ADAMA PŁUGA NR 9 W WAŁBRZYCHU
Adres
Adama Pługa 9
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424200
Fax
748424200
NIP
8862687861
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 9 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0011/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl, Alina Korzeń, e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl ,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10),

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.