Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego

Przedmiot:

,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2018-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 5-17 w Kołobrzegu
ul. Solna 11C/4.
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
+48693666602
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13050
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 5-17 w Kołobrzegu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 5-17 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 11C/4 zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania ocieplenia budynku na potrzeby projektu ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 5-17 w Kołobrzegu", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0012/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac jest podpisanie umowy przez Zamawiającego na dofinansowanie przedmiotowego projektu. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 5-17 w Kołobrzegu", planowanego do wykonania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, umowa o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0012/17-00.
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Nazwa zamówienia (zadania) : Ocieplenie budynku przy ul. Wschodniej 5 - 17 w Kołobrzegu.
Zamówienie realizowane będzie w Kołobrzegu na działce nr 5/28 (obręb 14 Kołobrzeg) przy ul. Wschodniej 5 - 17.

Dokument nr: 13050

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
I. Miejsce, termin i sposób składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 21 grudnia 2018 r, do godz. 14.00 pod adresem 78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 11C/4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
o osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
o przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem ul. Solna 11c/4 w Kołobrzegu.
II. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III niniejszego Zapytania.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia lub bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem:
OFERTA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. WSCHODNIEJ 5-17 W KOŁOBRZEGU .
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Kołobrzeg
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty wyboru Wykonawcy
- zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie do dnia 30.11.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wnioskodawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie znajduje się w stanie likwidacji.
Wnioskodawca dysponuje uprawnieniami na rozbiórkę, transport i utylizację materiałów zawierających azbest lub promesą współpracy z podmiotem posiadającym w/w uprawnienia.
Wiedza i doświadczenie
Wnioskodawca dysponuje udokumentowanym doświadczeniem obejmującym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie w sposób należyty co najmniej:
-3 roboty termomodernizację o powierzchni minimum 3000m2
-1 robota termomodernizację z rusztowaniem na min. 11 pięter (34-36m).
Potencjał techniczny
Wnioskodawca dysponuje potencjałem technicznym, w szczególności zapleczem materialnym (maszyny, urządzenia, transport) pozwalającym na pełną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wnioskodawca dysponuje kadrą techniczną posiadającą właściwe dla zamówienia uprawnienia, w szczególności wskaże w umowie kierownika robót budowlanych. Wnioskodawca dysponuje kadrą techniczną z uprawnieniami na rozbiórkę, transport i utylizację materiałów zawierających azbest lub promesą współpracy z podmiotem posiadającym w/w uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wnioskodawca jest w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej, w szczególności:
- Wnioskodawca nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie znajduje się w stanie likwidacji;
- Wnioskodawca nie zalega z opłatami z tytułu podatków oraz składek do ZUS na dzień złożenia oferty;
- Wnioskodawca o dysponuje środkami finansowymi na koncie bankowym w wysokości minimum 500000 zł lub równowartości w innej walucie.
Dodatkowe warunki
1. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
2. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
o zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
o zmiany terminu płatności;
o zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
o zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót);
o zmiany umówionego zakresu robót- w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty i oświadczenia wymagane do przedłożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie doświadczenia.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
6. Opłacona polisa OC, której wysokość sumy gwarancyjnej jest równa co najmniej wartości oferty netto.
7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
8. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami z tytułu podatków oraz składek do ZUS. Nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty.
9. Oświadczenie o dysponowaniu środkami finansowymi na koncie bankowym w wysokości minimum 500000 zł lub równowartości w innej walucie.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez sporządzony i dołączony do oferty dokument pomocniczy - kosztorys ofertowy korzystając z przedmiarów Zamawiającego ,który będzie określał wartość zamówienia. Cena musi być podana w złotych (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaniem modernizacji będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Oferowana cena będzie miała charakter ryczałtowy i zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniżej podanymi kryteriami:
2.1. Kryterium A - cena brutto 90 %
2.2 Kryterium B - okres gwarancji 10 %
Oferty zostaną ocenione wg systemu punktowego przedstawionego w rozdziale V, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
II. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:
A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 90 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 90 punktów.
B Kryterium Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Wymagany okres gwarancji 5 lat licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania wymaganego okresu gwarancji, oferta uzyska w przedmiotowym kryterium oceny ofert 0 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji (licząc od dnia dokonania odbioru) otrzyma 10 punktów w niniejszym kryterium oceny ofert. Dla pozostałych wykonawców, którzy zaoferują okres gwarancji dłuższy niż 5 lat licząc od dnia dokonania odbioru końcowego punktacja w przedmiotowym kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w rozpatrywanej ofercie/najdłuższy okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę x 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 10 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A - Cena, Kryterium B - Okres gwarancji, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B, przy czym punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
o oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
o oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 5-17 w Kołobrzegu
Adres
Solna 11C/4
78-100 Kołobrzeg
zachodniopomorskie , kołobrzeski
Numer telefonu
+48693666602
NIP
6711613059
Numer naboru
POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17
Inne źródła finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0012/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jakub Skibiński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48693666602

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.