Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych

Przedmiot:

Dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych

Data zamieszczenia: 2018-12-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. w Sochaczewie
ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
604 627 567
ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych na potrzeby ,,Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych na potrzeby ,,Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. zgodnie z zestawieniem z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Dostawy realizowane będą transportem i na koszt Wykonawcy - miejsce dostaw ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew.
Oferowane materiały muszą spełniać niżej wyspecyfikowane wymagania:

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny spełniać wymagania PN-B-10729:1999 Aprobata Techniczna ITB AT-15-8433/2010.

Kręgi powinny posiadać następujące cechy techniczne :

- wytrzymałość C35/45MPa,

- nasiąkliwość do 5%, wodoszczelność - W 8 ,

- mrozoodporność F 150.

Płyty chodnikowe wg. PN-EN 1339:2005/AC:2007.

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej w okresie wskazanym w rozdziale IV.

CPV: 44130000-0, 44114200-4

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl, faksem na nr: 022 112 12 40, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew do dnia 14.12.2018r. do godz. 15:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 02 stycznia 2019r. do dnia 30 czerwca 2019r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ,,Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o. o., gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienie ilości mniejszych niż określone formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- załącznik nr 2 - formularz cenowy

- karty charakterystyki produktów (karty katalogowe, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oferowanych materiałów)

- oświadczenie wykonawcy z zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto - 100 %

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą łączną cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych dostaw i ich cen jednostkowych z podatkiem VAT.
Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceny jednostkowe określona w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Ryszard Buczek pod numerem telefonu 604 627 567 oraz adresem email: ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.