Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PROSTEJ 15 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
89 767 01 21
abklw@poczta.internetdsl.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155159
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kasprowicza 12-18 Prosta 15 w Lidzbarku Warmińskim
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 12,14,16.18 i Prostej 15 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania ,, Głęboka kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12,14,16,18 w Lidzbarku Warmińskim
Cel zamówienia
Inwestycja ma na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.
Uwaga: Przedmiary robót stanowią wyłącznie element pomocniczy do wyceny robót . Wykonując kosztorysy ofertowe przedmiar należy podzielić na poszczególne branże. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania, w cenie ryczałtowej. Na cenę ostateczną oferty składać się będzie suma kosztorysów z poszczególnych branż.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót pierwszeństwo mają zapisy projektu budowlanego .
Należy się zapoznać ze szczegółowym wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarach robót ( pomocniczy)
Należy dokonać wizji lokalnej i zdobyte informacje wykorzystać do przygotowania oferty.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia , zdobytymi informacjami w czasie wizji lokalnej , a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na teren budowy wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty i muszą być w pierwszym gatunku jakościowym.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
- wykonanie robót przygotowawczych,
- organizację terenu budowy,
- opracowanie i zatwierdzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia
-wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową
Zamawiający zaleca aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętymi robotami budowlanymi a także zdobył na swoja odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty . Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Zamawiający przewidział czas na wizję lokalną w swoim głoszeniu. Wizja lokalna terenu budowy winna odbywać się przy udziale pracownika Zamawiającego. Dopuszcza się wizję lokalną bez pracownika Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Opis zamówienia .
1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kasprowicza 12-18 Prosta 15
- skucie odspajających się tynków elewacji i gzymsów
- demontaż elementów na elewacjach: zadaszenia, instalacje, oświetlenie, anteny TV
- wykucie z muru krat
- remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych w tym cokoły
- remont płyt balkonowych ( wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej) z wymianą balustrad ,
- ułożenie posadzek z płytek kamionkowych
- remont 3 szt. zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych wraz z ociepleniem wełną mineralną
- wymiana zadaszeń nad drzwiami wejściowymi na nowe szklane 2 szt.
- remont dachów papowych wraz z ociepleniem wełną mineralną , położenie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ( 2 warstwy)
- wymiana wywiewek kanalizacyjnych
- wymiana wyłazów dachowych
- rozbiórka chodników i opaski wokół budynku
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych
- ułożenie opaski ( materiały z odzysku szczyty i front)
Uwaga : w kosztorysie nie ujęto wymiany płytek chodnikowych na kostkę brukową na opasce z tyłu budynku- należy dodać koszt materiału
- wymiana stolarki zewnętrznej okiennej ( piwnicznej) 60 szt. zgodnie z zestawieniem stolarki
i 5 szt. drzwi wejściowych do budynku
- wymiana : rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich ( kominów, pasy podrynnowe, podokienniki, balkonów , daszki , attyka)
- wykonanie remontu kominów i obsadzenie kratek kominowych
- wymiana opraw oświetleniowych w klatkach schodowych na ledowe (30 lamp ) i po jednej nad wejściami do budynków ( 5 szt) . Razem 35 szt
c) Prace towarzyszące i roboty porządkowe, w tym :
- utylizacja elementów z rozbiórki,
- organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
- uporządkowanie terenu po budowie,
- przywrócenie nasadzeń (zieleni) znajdujących się na terenie działki
- likwidacja placu budowy
2. Modernizacja sieci c.o. w zakresie:
- wymiana poziomej wewnętrznej instalacji c.o. w piwnicach na nową z rur stalowych w zakresie : od węzła cieplnego do każdego z pionów o średnicach nie mniejszych jak dotychczasowa ,
-wykonanie izolacji rur z wełny mineralnej o grubości zgodnie z WT,
- modernizacja leżaków c.o. w piwnicy-wymiana rozdzielaczy c.o. na nowe kompaktowe z izolacją modułową ,
- wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami (korpus zaworu: z odpornego na korozję brązu
O-ringi: guma EPDM, grzybek zaworu: guma EPDM, sprężyna powrotna: stal nierdzewna, wkładka zaworowa: mosiądz, PPS (polifenylosulfid), wymiana wkładki zaworowej za pomocą narzędzia montażowego bez konieczności opróżniania instalacji., trzpień: ze stali nierdzewnej z podwójnym O-ringiem uszczelniającym.)
- wymiana zaworów na pionach i przy rozdzielaczach
- regulacja hydrauliczna instalacji c.o
- wykonanie dokumentacji powykonawczej z podaniem nastaw na grzejnikach i ustawieniem zaworów równoważących instalacje c.o.
Uwaga: Zawory powinny być tego samego typu co w budynku Prosta 15
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót, audycie energetycznym, które znajdują się na stronie internetowej http://abklw.pl/index.php/bip .

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1155159, 2/ŚU/ 2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Lipowa 21 Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
2.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2.5. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
2.6. Szczegółowy kosztorysy ofertowy z podziałem na branże ( budowlany, sanitarny i elektryczny) .
2.7 . Zaakceptowany projekt umowy
2.8. Polisę OC od szkód wyrządzonych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę .
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
,,Oferta na Głęboką kompleksową modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12,14,16,18 w Lidzbarku Warmińskim" . Nie otwierać przed 31.01.2019 r. godz. 10:00 oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
8. Oferta może zostać złożona osobiści, przez kuriera lub pocztę.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: lidzbarski Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Harmonogram realizacji zamówienia
30.11.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Wiedza i doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli :
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (kontrakt, zadanie) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Przez ,,robotę budowlaną (kontrakt, zadanie) odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia" Zamawiający rozumie zadanie polegające na termomodernizacji (docieplenie budynku i wymianę
stolarki okiennej w ramach jednego zadania) lub budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego, obiekt o
kubaturze minimum 3 500 m3 oraz z załączy dowody że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Potencjał techniczny
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie
dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
- kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
- kierownikiem robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnie stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia
- kierownikiem robót w branży sanitarnej posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od szkód
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 PLN ( trzy miliony zł.)
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następstwie przeprowadzonego zapytania ofertowego, w zakresie:
1.1. Terminu realizacji umowy tylko w przypadku uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji Projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM i podpisaniu w tym zakresie stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie z Zamawiającym .
1.2. Harmonogramu realizacji umowy i sposobu jego ustalania. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
wypełniony formularz ofertowy.
podpisane oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
wypełniony wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie .
wypełniony wykaz osób wraz z uprawnieniami
dostarczone szczegółowe kosztorysy ofertowe na każdą z branż
zaakceptowany projekt umowy
polisa o.c
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi:
2.1. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
2.2. ogrodzenie terenu robót,
2.3. koszty organizacji placu budowy
2.4. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,
2.6. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową, jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub robót zanikających,
2.7. dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
2.8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
2.9. koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
4.1Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny : CENA 100%
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie z załącznikami,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e. wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
f. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PROSTEJ 15 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Adres
Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie , lidzbarski
Numer telefonu
897672750
Fax
897672750
NIP
7432025795
Tytuł projektu
Głęboka kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12, 14, 16, 18 w Lidzbarku Warmińskim.
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0094/17-00
Załączniki

Przedmiar robót - sanitarny
Przedmiar robót - elektryka
Przedmiar robót- budowlanka
Wzór umowy
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych
Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z zamawiajacym
Wzór oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Alicja Śmilgiewicz, Sylwia Kij
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89 767 01 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.