Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami...

Przedmiot:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą

Data zamieszczenia: 2018-12-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,PKP Intercity" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: (+48 22) 47 45 500 Fax: (+48 22) 47 42 581
kamil.kryszkiewicz@intercity.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 35 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków. Zakres przebudowy obejmuje:
1) przedstawienia harmonogramu całego zadania,
2) wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej,
3) uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych,
4) wykonania projektu budowlanego,
5) wykonania projektów wykonawczych,
6) wykonania STWiOR,
7) pełnienia nadzoru autorskiego,
8) uzyskania pozwolenia na budowę,
9) wykonania robót rozbiórkowych,
10) usunięcia kolizji z infrastrukturą na terenie inwestycji,
11) wykonania robót budowlanych,
12) dostawy maszyn i urządzeń,
13) wykonanie planu rozruchów i testów,
14) przeprowadzenia rozruchów, testów, prób funkcjonalnych,
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
3
15) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego,
16) przekazania Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, również w wersji edytowalnej,
17) uzyskania pozwolenia na użytkowanie ,
18) wykonywania świadczeń gwarancyjnych przez okres 3 lat.
Lokalizacja inwestycji: Kraków, ul. Składowa, dz. nr 242/25, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Koncepcja i Plan Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)- stanowiące załącznik nr 1 do projektu Umowy (Umowa stanowi załącznik nr do 1 do Zapytania).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zapytania.

Dokument nr: 14/12/INF/2018

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 24.01.2019 r. o godzinie 12:15 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A, (budynek West Station, piętro VI , sala konferencyjna nr 618. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 do godziny 12:00 w Biurze Zakupów ,,PKP Intercity" S.A. w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, (budynek West Station, piętro VI). Aby uzyskać dostęp do Biura Zakupów ,,PKP Intercity" S.A. należy skontaktować się z Kamilem Kryszkiewiczem pod nr telefonu 601 747 539.

Miejsce i termin realizacji:
1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie zamówienia będzie podzielone na następujące Etapy realizacji:
1) I ETAP - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych - w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) II ETAP - wykonanie robót budowlanych - w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia I etapu,
3) III ETAP - realizacja dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego - w terminie do 4 miesięcy od dnia zakończenia II etapu.

Wymagania:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach szczegółowo określonych w Rozdziale VIII Zapytania;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) dotyczące zdolności zawodowej, tj. posiada wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
? należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o zastosowaniu przemysłowym,
? należycie wykonał dostawę co najmniej jednego urządzenia myjącego pojazdy szynowe wraz z jego uruchomieniem,
? co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej polegającej na wykonaniu robót w zakresie trakcji kolejowej i warstwy torowej o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł netto;
W przypadku wykazania się robotą budowlaną o wartości wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pod pojęciem urządzenia myjącego pojazdy szynowe, o którym mowa w powyższym warunku należy rozumieć myjące urządzenie szczotkowe.
b) dotyczące zdolności zawodowej, tj. dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
? kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
? kierownik robót w specjalności kolejowej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
? kierownik robót w branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
? kierownik robót w branży elektroenergetycznej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
? projektant w specjalności architektonicznej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
? projektant w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
? projektant w specjalności instalacji sanitarnej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnej (specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych),
? projektant w specjalności instalacji elektrycznej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
? projektant w specjalności kolejowej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował Osobami posiadającymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz. 1332; ze zm.), dalej ,,ustawa Pb", do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278; ze zm.) lub
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65; ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia na podstawie:
1) wstępnego oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 Zapytania, w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - w stosunku do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
3. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Informacja do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt. 2) muszą spełniać Wykonawcy łącznie natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw wykluczenia go z postępowania.
5. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 2) polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
7
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu wskazanego w ust. 1 pkt. 2) ppkt. a) dotyczących doświadczenia Zamawiający wymaga aby podmioty te zrealizowały roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2).
6. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych powyżej, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca aby zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim złożone zostało na wzorze dokumentu stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązanie podmiotu powinno być złożone wspólnie przez wykonawców.
1. KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert Wstępne Oświadczenie (pisemny oryginał) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wzór Wstępnego Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do Zapytania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Wstępne Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku Wstępne Oświadczenie winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Każdy z wykonawców musi potwierdzić brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zobowiązany jest do złożenia Wstępnego Oświadczenia dotyczącego tych podmiotów trzecich (każdego z nich). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wstępnego Oświadczenia podmiotu trzeciego uzupełnionego o informacje wymagane w:
1) Części I Wstępnego Oświadczenia,
2) Części II Wstępnego Oświadczenia w zakresie pkt. 1 i 2,
3) Części V Wstępnego Oświadczenia,
4) Części VI Wstępnego Oświadczenia - w takim zakresie w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, które Zamawiający określił w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2) Zapytania Zamawiający żąda wskazania we Wstępnym Oświadczeniu informacji:
1) w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej tj. posiadania wiedzy i doświadczenia
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
8
określonego w Rozdziele VI ust. 1 pkt 2 lit. a) Zapytania, Zamawiający żąda złożenia Wstępnego Oświadczenia w Części VI pkt. 1a - w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. a) Zapytania oraz złożenia Wstępnego Oświadczenia w części VI pkt 1b - w postaci wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. a)
2) w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej tj. dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w Rozdziele VI ust. 1 pkt 2 lit. b) Zapytania, Zamawiający żąda złożenia Wstępnego Oświadczenia w Części VI pkt. 2 - w postaci wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. b) Zapytania;
3) w zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia określonego w Rozdziele VI ust. 1 pkt 2 lit. c), Zapytania Zamawiający żąda złożenia Wstępnego Oświadczenia w Części VI pkt. 3 - w postaci oświadczenia potwierdzającego, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z Postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia Wstępnego Oświadczenia:
1) w Części V pkt. 1 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) i 3) Zapytania;
2) w Części V pkt. 2 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 4) i 14) Zapytania;
3) w Części V pkt. 3 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 5) i 15) Zapytania;
4) w Części V pkt. 4 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 6) Zapytania;
5) w Części V pkt. 5 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 7) Zapytania;
6) w Części V pkt. 6 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 8) Zapytania;
7) w Części V pkt. 7 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 9) Zapytania;
8) w Części V pkt. 8 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 10) Zapytania;
9) w Części V pkt. 9 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 11) Zapytania;
10) w Części V pkt.10 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 12) Zapytania;
11) w Części V pkt. 11 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 13) Zapytania;
12) w Części V pkt. 12 celem wstępnego potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 16) Zapytania;
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
9
7. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia Wykaz dokumentów i oświadczeń w powyższym zakresie Zamawiający zawarł w ust.8.
8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, a dotyczących:
1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda przedłożenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), 3) i 11) Zapytania wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt 13) Zapytania;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt 14) Zapytania;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt 15) Zapytania;
2) potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia dowodów określających czy roboty budowlane wymienione w Części VI pkt. 1 Wstępnego Oświadczenia zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; UWAGA - Wykonawca, który wskaże w Części VI pkt.1 roboty budowlane wykonane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.
9. Zamawiający informuje, iż odstępuje od żądania od wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 złożenia: 1) wykazu robót budowalnych, ponieważ zakresowi informacji objętych wykazem odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę we Wstępnym Oświadczeniu (Część VI pkt. 1 Wstępnego Oświadczenia) 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ zakresowi informacji objętych wykazem odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę we Wstępnym Oświadczeniu (Część VI pkt. 2 Wstępnego Oświadczenia) 3) oświadczenia potwierdzającego, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia ponieważ zakresowi informacji objętych wykazem
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
10
odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę we Wstępnym Oświadczeniu (Część VI pkt. 3 Wstępnego Oświadczenia) 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 2 Wstępnego Oświadczenia) 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 3 Wstępnego Oświadczenia) 6) oświadczenia wykonawcy, iż w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zataił tych informacji lub, że nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 4 Wstępnego Oświadczenia) 7) oświadczenia wykonawcy, iż w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przedstawił informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 5 Wstępnego Oświadczenia) 8) oświadczenia wykonawcy, iż bezprawnie nie wpływał lub nie próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 6 Wstępnego Oświadczenia) 9) oświadczenia wykonawcy, iż nie brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia jak również jego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brał udziału w przygotowaniu takiego postępowania ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 7 Wstępnego Oświadczenia) 10) oświadczenia wykonawcy, iż nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 8 Wstępnego Oświadczenia) 11) oświadczenia wykonawcy, iż nie orzeczono wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 10 Wstępnego Oświadczenia) 12) oświadczenia wykonawcy, iż nie jest powiązany kapitałowo lub osobowego z Zamawiającym ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w we Wstępnym Oświadczeniu (Część V pkt. 12 Wstępnego Oświadczenia)
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
11
10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 7 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 8 pkt. 1 ppkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), 3) i 11) Zapytania - wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) ust. 8 pkt. 1 ppkt. c) i d) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony/e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) ust. 8 pkt. 1 pkt. b) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 10.
12. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 10 pkt. 1 wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3) Zapytania. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 7:
1) dowody, o których mowa w ust. 8 pkt. 2 oraz powinny być złożone wspólnie przez wykonawców,
2) dokumenty, wskazane w ust. 8 pkt. 1 powinny być przedłożone odrębnie przez każdego z wykonawców.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Postępowanie znak: 14/12/INF/2018
12
15. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 14 i 15.
17. Wstępne Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca składane są w oryginale.
18. Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania danego podmiotu. Za osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie.
20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 8, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
21. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w Rozdziale XIII ust. 6 Zapytania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania. Oświadczenie winno zostać przesłane w oryginale. W sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona wyłącznie jedna oferta wykonawca, który złożył ofertę nie jest zobligowany do złożenia takiego oświadczenia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowego oświadczenia.
22. Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 21 wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 21 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Kryszkiewicz, email: kamil.kryszkiewicz@intercity.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.