Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie byłego przejścia granicznego

Przedmiot:

Dostosowanie byłego przejścia granicznego

Data zamieszczenia: 2018-12-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: +48 683271068, Faks: +48 683253468
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: 360 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu dk 18 na odc. granica państwa - węzeł ,,Olszyna" do parametrów drogi klasy A

Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.7.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45233110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa dk 18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa do węzła ,,Olszyna" (wraz z węzłem), w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45221100
45221121
45231000
71240000
71320000
71330000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo lubuskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa dk 18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0+192,50 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1+500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A-18 Olszyna - Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok. 1+542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia na roboty budowlane jest powyżej 5 548 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium jakościowe - Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium jakościowe - Równość podłużna nawierzchni / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium personel Wykonawcy: Dyrektor Kontraktu - Przedstawiciel Wykonawcy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium organizacyjne - Zaplecze dla Inżyniera oraz dla Zamawiającego / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium Gwarancja Jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 360 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5-10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

CPV: 45233110

Dokument nr: 552231-2018, O.ZG.D-3.2411.7.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo lubuskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
017511575-00090
ul. Boh. Westerplatte 31
Zielona Góra
65-950
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Tel.: +48 683271068
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Faks: +48 683253468
Kod NUTS: PL43

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.