Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
2976z ostatnich 7 dni
13419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek i budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina

Przedmiot:

Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek i budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina

Data zamieszczenia: 2018-12-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
, Faks: +48 134611033
ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek i budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina

Numer referencyjny: ZGS.270.1.34.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z transportem urobku w rejony wskazane przez Zamawiającego, wykonanie grobli zbiornika, przelewu awaryjnego, studni piętrząco-spustowej, ujęcia bocznego poboru wody, wykonanie rowów odpływowych, rekultywacja terenu zaplecza.

2. Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z transportem urobku w rejony wskazane przez Zamawiającego, wykonanie grobli zbiornika, przelewu awaryjnego, ujęcia wody wraz z doprowadzalnikiem wody, wykonanie rowów odpływowych, rekultywację terenu zaplecza.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja - zbiornik retencyjny w miejscowości Żłobek na działce o nr ew. 85/2, obręb ewidencyjny Żłobek, gmina Czarna, woj. podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z transportem urobku w rejony wskazane przez Zamawiającego, wykonanie grobli zbiornika, przelewu awaryjnego, studni piętrząco-spustowej, ujęcia bocznego poboru wody, wykonanie rowów odpływowych, rekultywację terenu zaplecza.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 289 462,01 PLN, w tym VAT 23 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odpowiedzialność z tytułu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 700,00 PLN. Zasady wnoszenia wadium określa par. 10 SIWZ.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja - zbiornik bezodpływowy Bukowina w miejscowości Paniszczów na działce o nr ew. 21/1. obręb ewidencyjny Paniszczów, gmina Czarna, woj. podkarpackie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: wykonanie dróg technologicznych, zdjęcie humusu z terenu przewidzianego pod zbiornik i zmagazynowanie do dalszego wykorzystania, wykop czaszy zbiornika z transportem urobku w rejony wskazane przez Zamawiającego, wykonanie grobli zbiornika, przelewu awaryjnego, ujęcia wody wraz z doprowadzalnikiem wody, wykonanie rowów odpływowych, rekultywację terenu zaplecza.

2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 194 995,64 PLN, w tym VAT 23 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odpowiedzialność z tytułu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 100,00 PLN. Zasady wnoszenia wadium określa par. 10 SIWZ.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

CPV: 45000000, 71520000

Dokument nr: 557557-2018, ZGS.270.1.34.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, POLSKA w sali narad Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja - zbiornik retencyjny w miejscowości Żłobek na działce o nr ew. 85/2, obręb ewidencyjny Żłobek, gmina Czarna, woj. podkarpackie.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja - zbiornik bezodpływowy Bukowina w miejscowości Paniszczów na działce o nr ew. 21/1. obręb ewidencyjny Paniszczów, gmina Czarna, woj. podkarpackie.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2019

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
Ustrzyki Dolne
38-700
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Faks: +48 134611033
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.