Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Dolina 55 zarządzana przez Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. Rejon Wspólnot Mieszkaniowych RWM 1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 513 000 906
z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Temat: Remont ściany frontowej, docieplenie ściany podwórzowej oraz ścian szczytowych budynku głównego, docieplenie ścian oficyny wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy (dz. nr 167, 166/2, 168 obr. 76), zgodnie z projektem opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe ,,OBRYS"

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
Oferta na ,,Remont ściany frontowej, docieplenie ściany podwórzowej oraz ścian szczytowych budynku głównego, docieplenie ścian oficyny wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy (dz. nr 167, 166/2, 168 obr. 76),
w terminie do 22.01.2019 r. do godz. 15.00
w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój 3, parter.
Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zadania:
rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
zakończenie robót: do 30.09.2019r.

Wymagania:
Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe
Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej wzgl. gwarancji bankowej lub weksla in blanco.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.
Zamawiający
Rodzaj robót
Data wykonania
Wartość brutto.
Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent
Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
kosztorysem szczegółowym,
oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,
oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,
Oferent zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Kontakt:
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha
tel. 513 000 906, e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
RWM-1 ,,ADM", ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.