Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2019

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2019

Data zamieszczenia: 2018-12-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świętoszów
ul. Brzozowa 17
59-726 Świętoszów
powiat: bolesławiecki
Tel.: +48 757311259, Faks: +48 757317606
mariusz.huzarski@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 2019. Postępowanie II

Numer referencyjny: ZG.270.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 2019.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 453 242.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1/2019 - Leśnictwa Ławszowa, Jeziornik

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictw Ławszowa, Jeziornik

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa, pozyskania i zrywki drewna. Wstępne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu oraz szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 480 466.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/02/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość pakietu obejmuje: zamówienie podstawowe (870 862,46 PLN), wartość opcji - 20 % (174 172,49 PLN) i wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp - 50 % (435 431,23 PLN).

Komunikacja: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3/2019 - Leśnictwa Lubiechów, Rudawica

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictw Lubiechów, Rudawica

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. Wstępne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu oraz szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 330 754.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/02/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość pakietu obejmuje: zamówienie podstawowe (782 796,51 PLN), wartość opcji - 20 % (156 559,30 PLN) i wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp - 50 % (391 398,26 PLN).

Komunikacja: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4/2019 - Leśnictwo Strachów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictwo Strachów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna. Wstępne ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu oraz szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 642 021.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/02/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość pakietu obejmuje: zamówienie podstawowe (377 659,88 PLN),wartość opcji - 20 % (75 531,98 PLN) i wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp - 50 % (188 829,94 PLN).

Komunikacja: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

CPV: 77200000

Dokument nr: 561346-2018, ZG.270.10.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Świętoszów, ul. Brzozowa 17, 59-726 Świętoszów, pokój nr 14 - Świetlica, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_swietoszow

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictw Ławszowa, Jeziornik

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictw Lubiechów, Rudawica

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świętoszów, leśnictwo Strachów

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/03/2019

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Świętoszów
ul. Brzozowa 17
Świętoszów
59-726
Polska
Tel.: +48 757311259
E-mail: mariusz.huzarski@wroclaw.lasy.gov.pl
Faks: +48 757317606
Kod NUTS: PL51

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.