Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w projekcie: Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane w projekcie: Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2018-12-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
Gen Andersa 48 ,
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
602893108
rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157333
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w projekcie ,,Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu poprzez przeprowadzenie remontu klatki schodowej oraz elewacji z dociepleniem budynku.
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu.
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu.
Cel zamówienia
Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu poprzez przeprowadzenie remontu klatki schodowej oraz elewacji z dociepleniem budynku.
Przedmiot zamówienia
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu.
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na jedno lub dwa zadania.
Zakres prac:
Zadanie nr 1: Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu
a) Prace przygotowawcze,
b) Demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
c) Remont elewacji z wykonaniem docieplenia ścian oraz robotami towarzyszącymi,
d) Remont cokołów,
e) Montaż parapetów, obróbek blacharskich i rynien,
f) Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
g) Montaż budek dla ptaków i nietoperzy.
Zadanie nr 2: Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu
a) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
b) Rozebranie podłóg z desek na piętrach,
c) Wykucie z murów podokienników stalowych i drewnianych,
d) Montaż płyt podłogowych,
e) Wymiana okien i montaż parapetów,
f) Naprawa stopni kamiennych,
g) Położenie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych,
h) Wymiana balustrady,
i) Wykonanie nowych tynków, gładzi wapiennych na sufitach,
j) Malowanie ścian, sufitów, powierzchni metalowych, elementów drewnianych,
k) Miniowanie powierzchni metalowych,
l) Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni drzwi, podłóg i okiennic,
m) Montaż kraty stalowej zabezpieczającej otwór wentylacyjny.
n) Wymiana okna, wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniu WC.
KOD i NAZWA KODÓW CPV:
45000000-7-Roboty budowlane,
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45410000-4 Tynkowanie,
45442100-8 -Roboty malarskie,
45443000-4- Roboty elewacyjne,
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45421132-8 - Instalowanie okien

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1157333, 1/2018/GW/HP

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
ul. Gen Andersa 48,58-304 Wałbrzych
oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu - zadanie nr (wpisać nr zadania- w jednej kopercie może być zadanie nr 1 i 2),
Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/GW/HP.
Nie otwierać przed dniem 18.01.2019 r. do godz. 12.30
lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl,
w tytule wiadomości wpisać: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 1/2018/GW/HP

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie od zawarcia umowy do 01.07.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia. Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż:
o 220 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2;
o 150 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1;
o 70 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 2.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 220 000 zł w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 1 posiad ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 2 posiad ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy (zał. nr 2).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4). Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5). Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6 dla Zadania nr 1 i zał. nr 7 dla Zadania nr 2.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.1.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Oferty na wykonanie Zadań będą oceniane oddzielnie.
3) Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
4) Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
5) Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za kryterium 1: cena i 10 pkt za kryterium 2: okres gwarancji na roboty budowlane.
6) Liczbę punktów za kryterium oblicza się w następujący sposób:
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w Kryterium 1 (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane według zasady:
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) 36 = 6pkt 48 = 8 pkt 60 = 10 pkt
7) Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
8) Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ADAMA PŁUGA NR 2 W WAŁBRZYCHU
Adres
Adama Pługa 2
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424200
Fax
748424200
NIP
8862659669
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0007/16-00
Załączniki

Zapytanie ofertowe
Dokumentacja techniczna
Formularz oferty
Wzór umowy
Wykaz osób
Oświadczenie z wykazem robót
Przedmiar elewacja
Przedmiar klatka schodowa

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Hajt
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602893108

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.