Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Eko-Babice" Sp. z o.o.
ul. Gen. Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
Tel.: +48 227229008, Faks: +48 227229289
biuro@eko-babice.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare gmina Stare Babice".

Numer referencyjny: JRP / PR / 18 / 12 / 2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Koczargi Stare w gminie Stare Babice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ część IIII - opis przedmiotu zamówienia) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45232440
45232400
44130000
45233223
45111240
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Koczargi Stare w gminie Stare Babice.

1) System kanalizacyjny do wykonania składa się z:

a) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy O200 z wydłużonym kielichem o długości ok. 3628,70 m

b) Rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U, klasa SN 8 z litą ścianką średnicy O160 z wydłużonym kielichem o długości ok. 74,9 m

c) Rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE100 (SDR17) średnicy O110x6,6 o długości ok. 351 m

d) Rur osłonowych stalowych o śr. 323,9 mm i długości ok. 91 m

e) Rur osłonowych z PE SDR17 o śr. 350 mm i długości 15 m

f) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA lub równoważne O425 z kinetą krzyżową - 49 szt.

g) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA O600 lub równoważne z kinetą krzyżową - 34 szt.

h) Studni kanalizacyjnych tworzywowych typu TEGRA O1000 lub równoważne z kinetą krzyżową - 3 szt.

i) Studni kanalizacyjnych betonowych O1200 z monolitycznym dnem firmy Brejnak, Budokrusz lub równoważne oraz kinetą firmy PREDL lub równoważne - 7kpl

j) Studni rozprężnej SR betonowej O1200 firmy Brejnak, Budokrusz lub równoważne oraz kinetą firmy PREDL lub równoważne - 1 szt.

k) Pompowni ścieków o średnicy 1500 mm wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz utwardzeniem terenu wokół pompowni. Ściany wewnętrzne zbiornika pompowni ścieków należy zabezpieczyć wykładziną typu PREDL-Corprotect lub równoważne, wykonaną jako monolit z kręgami betonowymi.

2) Studnie o numerach: Ks-20, KS-25, KS-32, KS-39, KS-48, KS-63, KS-64, KS-80, KS-87 wykonać jako tworzywowe typu TEGRA O425 lub równoważne z kinetą krzyżową.

3) Studnie o numerach: KS-1, KS-9, KS-13, KS-16, KS-19, KS-23, KS-28, KS33istn., KS
34, KS-38, KS-47, KS-50, KS-58, KS-62, Ks-68, KS-73, KS-77, KS-79, KS-82, KS-85, KS-89, KS-90a, KS-94, KS-94a, KS-97, KS-98, KS-100, wykonać jako tworzywowe typu TEGRA O600 lub równoważne z kinetą krzyżową.

4) Powyższe zmiany typów studni przedstawia załącznik graficzny nr 2 (Wykaz studni ze zmianami).

5) Studnie betonowe należy zabezpieczyć żywicą epoksydową Recli BT lub równoważną.

6) Płyty pokrywowe w studniach betonowych od wewnątrz zabezpieczyć wykładziną typu Predl-Corprotect lub równoważne. Wykładzina wykonana jako monolit z pokrywą.

7) Rury PVC łączyć za pomocą uszczelek typu Forsheda lub równoważnych.

8) W rurach ochronnych stalowych bezszwowych należy zastosować płozy dystansowe Integra Gliwice lub równoważne. Zakończenie rur ochronnych należy zabezpieczyć manszetami typu ,,N" Integra Gliwice lub równoważnymi.

9) Jeżeli zachodzi konieczność przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

10) Przepady w studniach betonowych O1200 wykonać jako kaskady wewnętrzne z zastosowaniem wkładki typu Inside Drop lub równoważnej.

11) Zamawiający informuje, że włazy do studni o średnicy O600 mm, O1 000 mm oraz studni betonowych należy zamówić zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku graficznym nr 1. Włazy na zewnątrz należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.

2. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:

a) Dokumentacja projektowa.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

c) Instrukcja Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego.

d) Uchwała Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,Eko-Babice" Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.

e) Uchwała Zarządu Nr 5/2018 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,Eko-Babice" w sprawie: wymagań dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci kanalizacyjnej.

3. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia zawarte są w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rękojmia za wady / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 5
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 220
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści załącznika nr 10 do SIWZ oraz na miniPortalu.

CPV: 45000000

Dokument nr: 567105-2018, JRP / PR / 18 / 12 / 2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/01/2019
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Eko-Babice" Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 21 (sala konferencyjna), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.eko-babice.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/01/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/03/2019

Kontakt:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Eko-Babice" Sp. z o.o.
118-14-62-152
ul. Gen. Kutrzeby 36
Stare Babice
05-082
Polska
Tel.: +48 227229008
E-mail: biuro@eko-babice.pl
Faks: +48 227229289
Kod NUTS: PL913

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.