Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 500 23 64
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13897
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa stacji 110/15kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu dla GPZ Kleczew.
Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy istniejących mostów kablowo-szynowych 15kV na
mosty kablowe 15kV oraz zmian w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych wynikających z wymiany
transformatorów mocy na nowe jednostki o mocy 25/25/16 MVA na stacji elektroenergetycznej
110/15/6 kV GPZ Kleczew.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy spełniającego w największym stopniu uzasadnione wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określonego w warunkach zamówienia oraz załącznikach do warunków zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Stacja elektroenergetyczna 110/15/6 kV GPZ Kleczew usytuowana jest na działce 100/3 w miejscowości Roztoka 11 w gminie Kleczew obszar wiejski.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia metodą ,,kompleksową". W zakres zamówienia wchodzi:
o stosowanie się do zapisów Standardów Technicznych ENERGA-OPERATOR SA obowiązujących na czas składania oferty do przetargu;
o stosowanie się do wymagań technicznych ,,Transformator 110/15/6 kV 25/25/16 MVA" stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego PF-U;
o warunki i dyrektywy stawiane Wykonawcy dla spełnienia wymogów Zamawiającego: ,,Wszystkie projektowane urządzenia i aparaty muszą posiadać certyfikaty zgodności z właściwymi dokumentami wystawionymi przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące, na podstawie protokołu badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria. Nowo
projektowane urządzenia i aparaty muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach", oraz kolejny: ,,W przedmiotowej inwestycji należy zastosować takie urządzenia i aparaty, dla których dostawca musi zapewnić ich udział pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskie lub państw, z których Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50%";
o uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień oraz zgód i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po zrealizowaniu prac, w
tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz realizacja wszystkich wymagań wynikających z uzyskanych decyzji.
o wykonanie projektu wykonawczego, uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego;
o wykonanie projektu powykonawczego oraz inwentaryzacji powykonawczej;
o przygotowanie placu budowy (tymczasowe ogrodzenia, zasilania, itp.);
o dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
o wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym w zakresie wymaganym dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
o sprawdzenie poprawności montażu (oszynowania aparatury pierwotnej, wtórnej, kontrolnopomiarowej, telemechaniki itp.);
o wykonanie prób technicznych, badań pomontażowych, badań testów urządzeń i aparatury;
o wykonanie prób funkcjonalnych oraz prac uruchomieniowych;
o dostarczenie dokumentacji odbiorczej;
o dostarczenie do odbioru końcowego niezbędnych dokumentów w tym m.in.: DTR-ek, atestów, deklaracji zgodności, gwarancji, instrukcji obsługi) obejmujących zakres przedmiotu zamówienia;
o wykonanie dokumentacji powykonawczej;
o dokonanie zmian w instrukcji eksploatacji stacji;
o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej linii kablowych SN;
o wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego;
o wykonanie pomiarów hałasu;
o zakup oraz dostawa transformatorów mocy 110/15/6 kV stanowią dostawę Wykonawcy;
o oferent w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedstawionego zakresu przedmiotu zamówienia;
o wykonać pomiary ciągłości połączeń instalacji uziemiającej na stanowiskach transformatorów TR1 i TR2;
o przekazanie do Zamawiającego dokumentów potwierdzających przekazanie do utylizacji demontowanych konstrukcji, aparatów i urządzeń itp.
o uzyskanie odstępstwa od Dyrektora Departamentu Zarządzania Usługami za pośrednictwem Sekcji ds. Standardów Technicznych w Centrali EOP w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych odbiegających od Standardów Technicznych obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 13897, ZP/8580/404MZI/2018/18155

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w języku polskim i pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem
do właściwego rejestru, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek.
6. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone
ze sobą.
7. Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych
w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą połączone i wydzielone z pliku pozostałych składanych dokumentów.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym zgodnie ze wzorem:
Nazwa i adres Wykonawcy
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Oferta w sprawie zamówienia niepublicznego w przedmiocie:
,,wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz robót budowlanych według tego projektu dla GPZ Kleczew"
Postępowanie numer ZP/8580/404MZI/2018/18155
Ogłoszenie nr: 1674/W/18/Oddział Kalisz
Nie otwierać przed dniem: 18 stycznia 2019 r., godz. 11:00
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany
do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: ,,WYCOFANIE" lub ,,ZMIANA".
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: koniński
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Etap 1: do 20 maja 2019 roku
Etap 2: do 15 listopada 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Potencjał techniczny
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Dodatkowe warunki
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą podlegały ocenie zgodnie z kryterium określonym w Warunkach Zamówienia.
2. Kryterium oceny oferty stanowi cena oferty brutto - 100%.
3. Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Wykluczenia
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Zamówienia oraz w załącznikach do Warunków Zamówienia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu
Adres
Al. Wolności 8
62-800 Kalisz
wielkopolskie , Kalisz
NIP
5830001190
Numer naboru
POIS.01.01.02-IP.02-00-004/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Sobczyński

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.