Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
ul. Rzeczniów 1B
27-353 Rzeczniów
powiat: lipski
tel. 48 6167056
makrygo@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzeczniów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont filii bibliotecznej w Pasztowej Woli" w systemie zaprojektuj- wybuduj
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z remontem byłej szkoły podstawowej na potrzeby filii bibliotecznej w Pasztowej Woli w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie w budynku tym 1 pomieszczenie użytkowane jest jako filia biblioteczna. Po wykonaniu remontu i zmianie sposobu użytkowania budynek spełniał będzie funkcję biblioteki. Na czas prac remontowych filia biblioteki zostanie przeniesiona w inne miejsce celem umożliwienia Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych całościowo. 2. Istniejący stan budynku: Istniejący budynek jest murowany, 1-piętrowy, z dachem dwuspadowym drewnianym pokrytym eternitem falistym. Fundamenty betonowe z posadowieniem 1,0 m poniżej poziomu terenu. Zewnętrzne ściany budynku murowane grubości 50 cm, licowane od zewnątrz cegłą silikatową natomiast ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 38 i 50 cm. Ściany działowe z cegły pełnej grubości 12 i 25 cm. Tynki wewnętrzne na ścianach cementowo-wapienne kategorii III. Stolarka okienna budynku szkoły z PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne klepkowe, wewnętrzne płycinowe. Strop żelbetowy, schody wewnętrzne żelbetowe wylewane, wąskie nie spełniające wymagań dla tego typu obiektów- balustrada stalowa, schody zewnętrzne betonowe. Podłogi i posadzki - płytki ceramiczne, podłogi drewniane. 3. Zakres robót remontowych: - likwidacja podłóg drewnianych na rzecz posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych, - przebudowa schodów wewnętrznych żelbetowych z parteru na piętro spełniających wymagania dla tego typu obiektów, żelbetowe wylewane, płytki ceramiczne antypoślizgowe. Ze spocznika schodów wejście na poddasze poprzez wysuwaną drabinkę w miejscu istniejącego w stropie otworu wejściowego wymagającego dostosowania do nowo- montowanej drabinki, - przebudowa sanitariatów na piętrze budynku (zamiast istniejących 3 kabin - 2 kabiny + 2 umywalki. Wykończenie wszystkich ścian do wysokości 2,05 m płytkami glazury, - demontaż starych i wymiana na nowe drzwi wewnętrzne płytowe pełne w całym budynku, - demontaż starych drzwi wejścia głównego i wymiana na nowe aluminiowe, przeszklone w górnej części. Montaż daszku nad wejściem głównym z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej lub stalowej, - naprawa uszkodzonych fragmentów ścian i ich otynkowanie, - wymiana kratek wlotów powietrza wentylacji grawitacyjnej z PCV w kolorze białym, - malowanie wewnętrzne emulsyjne całego budynku, - przebudowa kotłowni (poziom posadzek do 15 cm powyżej poziomu terenu, zmiana wysokości ścian do 3,0 m, doświetlenie naturalne, zmiana lokalizacji drzwi wejściowych jako EI 60 - osobne do kotłowni oraz osobne do składu opału, wykonanie stropu, dach jednospadowy drewniany kryty blachą trapezową powlekaną T-12 gr. 0,50 mm, - remont spękanego komina kotłowni, murowanego z cegły, - dobudowa do kotłowni i szkoły tarasu wielkości : 6,24 x 3,69 na wysokość ca 60 cm do poziomu posadzek szkoły z równoczesnym zamurowaniem wyjścia ze szkoły w istniejącym miejscu przy schodach wewnętrznych oraz wykonaniem nowego wyjścia z sali konferencyjno-wystawowej bezpośrednio na taras z posadzką GRES antypoślizgową i mrozoodporną. Taras zadaszony, dach jednospadowy drewniany pokryty blachą trapezową powlekaną T-12 gr. 0,50 mm (przedłużenie zadaszenia kotłowni), - rozbiórka istniejącego ganku przy wejściu do budynku, - przebudowa schodów wejścia głównego do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 10,20 m2 (schody wielkości: 2,00 x 2,10 m, podjazd : 5,0 x 1,20 m). Całość: palisada + kostka betonowa gr. 6 cm. Balustrada przy pochylni i schodach zewnętrznych z elementów stalowych, - wykonanie opaski budynku z kostki betonowej gr.6 cm, szer. O,50 m, - wykonanie w pomieszczeniu przy klatce schodowej od strony wschodniej w.c. dla osoby niepełnosprawnej z wykorzystaniem istniejącego wejścia do sali. Wykończenie ścian w.c. do wysokości 2,05 m płytkami glazury. W pozostałej części pomieszczenia będzie zlokalizowane zaplecze socjalno- kuchenne do którego należy wykonać wejście od strony sąsiedniej sali w miejscu istniejącej wnęki w ścianie. Zarówno do w.c. jak i zaplecza socjalno - kuchennego musi być zapewniona wentylacja, - rozbiórka trzonu kuchennego znajdującego się w pomieszczeniu piętra od strony zachodniej (obok sanitariatów) z równoczesnym zamurowaniem otworu drzwiowego prowadzącego z tego pomieszczenia do sąsiadującej sali, a zlokalizowanego obok trzonu kuchennego, - wymiana okna zespolonego z drzwiami w pokoju bibliotekarza na piętrze budynku (dotychczas wyjście na taras) na okno PCV, - wykonanie otworu drzwiowego na piętrze budynku od strony zachodniej w ścianie dzielącej dwie sale, - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej dostosowanej do obowiązujących przepisów, z nowymi lampami, gniazdkami i włącznikami prądu, - demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z rur ze stali węglowej, na ścianach budynku, grzejniki aluminiowe. Piec na eko-groszek z podajnikiem ślimakowym. Wielkość pieca dobrać z wyliczeń zaprojektowanej instalacji, - demontaż istniejącego pokrycia dachowego - eternit falisty i wykonanie nowego pokrycia z blachy Trapezowej powlekanej T-12 gr.0,50 mm. Utylizacja eternitu zostaje po stronie Zamawiającego, - Ocieplenie budynku szkoły i kotłowni płytami styropianowymi gr. 10 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową z tynku mineralnego

CPV: 45000000-7,45453000-7,44221000-6,45300000-2,45311200-2

Dokument nr: 664726-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzeczniow.naszabiblioteka.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN ( pięćdziesiąt tysięcy PLN) .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, modernizacji budynku użyteczności publicznej na wartość co najmniej 100 000,00 PLN. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponował będzie co najmniej jedną osobą będącą kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej od 5 lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Projektanci : - klatki schodowej wraz z rzutem parteru, piętra, przekroju budynku, elewacji, - instalacji centralnego ogrzewania i wod - kan, - instalacji elektrycznej, muszą być ujęci w załączniku nr 7 do SIWZ i posiadać oprócz uprawnień budowlanych do projektowania przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, modernizacji budynku użyteczności publicznej na wartość co najmniej 100 000,00 PLN, z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w/g załącznika nr 6 do SIWZ. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. d) harmonogram rzeczowo finansowy zadania ( na zakończenie realizacji zadania według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.