Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2019-01-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
ul. Międzyleśna 3
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
Tel.: +49 748110504, Faks: +49 748113958
bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019 - przetarg II

Numer referencyjny: SA.270.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów oraz nasiennictwa i selekcji drzew leśnych,do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów a także nasiennictwa i selekcji drzew leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet I - leśnictwa: Żelazno, Waliszów, Szklarka, Stara Łomnica.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77200000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Żelazno, Waliszów, Szklarka, Stara Łomnica.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów oraz nasiennictwa i selekcji drzew leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów a także nasiennictwa i selekcji drzew leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam. art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam .podst.- pkt 5 SIWZ - zam. te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zam.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet II - leśnictwa: Wyszki, Długopole Dolne, Spalona Dolna, Spalona Górna, Poręba

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77200000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki - teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Wyszki, Długopole Dolne, Spalona Dolna, Spalona Górna, Poręba

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów oraz nasiennictwa i selekcji drzew leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów a także nasiennictwa i selekcji drzew leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam. art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam .podst.- pkt 5 SIWZ - zam. te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zam.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet III - leśnictwa: Piaskowice, Kamienna Góra, Młoty, Paszków, Lasówka.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77200000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki - teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Piaskowice, Kamienna Góra, Młoty, Paszków, Lasówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów oraz nasiennictwa i selekcji drzew leśnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, bieżącego utrzymania rowów, przepustów, wodospustów a także nasiennictwa i selekcji drzew leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam. art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam .podst.- pkt 5 SIWZ - zam. te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zam.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV - maszynowe pozyskanie i zrywka drewna

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000
77200000
77211000
77211100
77211200
77211400
77230000
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019.Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach 3 i 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam. art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam .podst.- pkt 5 SIWZ - zam. te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zam.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet V - nasiennictwo i selekcja

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77231000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu nasiennictwa i selekcji drzew leśnych na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2019. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach 3 i 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: ,,Opcja"). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam. art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam .podst.- pkt 5 SIWZ - zam. te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zam.

CPV: 77200000

Dokument nr: 000841-2019, SA.270.2.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Sala konferencyjna w siedzibie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, pom.202. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Przez okres w miesiącach: 2 z sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, JEDZ należy złożyć wraz z ofertą, wyłącznie w formie elektronicznej. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób składania JEDZ opisany w pkt 8.9 SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bystrzyca_klodzka/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Żelazno, Waliszów, Szklarka, Stara Łomnica.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki - teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Wyszki, Długopole Dolne, Spalona Dolna, Spalona Górna, Poręba

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki - teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, leśnictwa: Piaskowice, Kamienna Góra, Młoty, Paszków, Lasówka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj.dolnośląskie, powiat kłodzki- teren administracyjny Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów: I - 25 500,00 PLN, II - 28 500,00 PLN III - 26 600,00 PLN, IV - 33 800,00 PLN, V - 900,00 PLN. Pozostałe inf. nt. wadium opisano w pkt. 9 SIWZ.

Kontakt:
PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
ul. Międzyleśna 3
Bystrzyca Kłodzka
57-500
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Pleśniarska
Tel.: +49 748110504
E-mail: bystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Faks: +49 748113958
Kod NUTS: PL51

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.