Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz wymianę wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa oraz wymianę wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowy Dom 82"
Targowa 35,
03-728 Warszawa
powiat: Warszawa
022 619 78 61 tel./fax. 022 619 76 32
nowydom@nowydom82.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na ,,Dostawę
oraz wymianę wodomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych,
lokalach usługowych oraz na klatkach schodowych budynków wchodzących
w skład zasobów MSM ,,Nowy Dom 82" w Warszawie."
6. Opis przedmiotu zamówienia:
6.1. Wykaz prac, jakie należy wykonać w ramach wymiany wodomierzy:
- zdemontowanie wodomierzy objętościowych oraz montaż nowych wodomierzy;
- wymiana uszczelek;
- zaplombowanie wodomierzy;
- sporządzenie protokołów z wymiany wodomierzy w danym lokalu, z podaniem
numerów fabrycznych wodomierzy, numeru plomby oraz stanu wodomierzy
w chwili wymiany.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy materiałów, usługi, roboty remontowe.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa oraz wymiana wodomierzy znajdujących
się w Lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych
oraz na klatkach schodowych budynków
wchodzących w skład zasobów
MSM ,,Nowy Dom 82" w Warszawie

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert w trybie jawnym: 17.01.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie
MSM ,,Nowy Dom 82", przy ul. Targowej 35 w Warszawie.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
5. Zakres prac określa:
5.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5.2. Umowa - zał. nr 3 do SIWZ;
5.3. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do SIWZ;
5.4. Wizja lokalna;
5.5. Wykaz budynków objętych wymianą wodomierzy - zał. nr 1 do SIWZ.
www.nowydom82.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2019 r. o godz. 10;00
Oferty złożone po terminie określonym w SIWZ nie będą podlegały badaniu.
7. Zamawiający w części jawnej odczyta: nazwę firmy, adres, wartość zamówienia (netto
i brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni, mieszczącym się w budynku
usytuowanym przy ul. Targowej 35, 03-728 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 16:00
lub przesłać drogą mailową na adres nowydom@nowydom82.pl.
2. W przypadku ofert dostarczonych drogą pocztową, terminem złożenia oferty, jest data
i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT
1. Oferent pozostaje związany swoją ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty otwarcia
ofert.
2. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od momentu
otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

Uwagi:
3. W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy zgodnie z pkt. 2, zastosowanie
mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn unieważnienia na
każdym etapie postępowania przetargowego.
5. Z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia przetargu, Oferentowi nie przysługuje
żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2. Tryb Udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ,,Regulaminem organizowania przetargów na roboty
budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz MSM
,,Nowy Dom 82" (regulamin dostępny do wglądu w siedzibie MSM ,,Nowy Dom 82").
Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji Przetargowej. Postępowanie nie
podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający:
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowy Dom 82" z siedzibą
w Warszawie przy ul. Targowej 35, 03-728 Warszawa, NIP 525-00-12-219, REGON
000981966,
tel. 22 619-78-61,
e-mail: nowydom@nowydom82.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.