Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126167000, Faks: +48 126167417
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 34.000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inż. Kontraktu (Nadzór Inw.) dla zad. ,,Rozb. Al. 29 List. na odc. od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. ok. 2.6km w form. zapr. - wyb. - zgodnie z warunkami FIDIC"

Numer referencyjny: 5/XII/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: ,,Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości około 2,6 km w formule zaprojektuj - wybuduj - zgodnie z warunkami FIDIC".

2. Wykonawca (zwany również ,,Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

3. Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z ,,Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoliconsultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71242000
71315200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: ,,Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości około 2,6 km w formule zaprojektuj - wybuduj - zgodnie z warunkami FIDIC".

2. Wykonawca (zwany również ,,Inżynierem Kontraktu") w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

3. Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z ,,Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". Cosmopoliconsultants, wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

5. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp, nakłada na Wykonawcę niniejszego zamówienia obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie administrowania Kontraktem oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad Przedsięwzięciem; warunek, o którym mowa powyżej musi być spełniony osobiście przez Wykonawcę lub jednego członka konsorcjum w sytuacji, gdy wykonawcy złożą wspólną ofertę.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) bieżąca obsługa biura Inżyniera Kontraktu przez personel biurowy.

7. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Personelu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełny opis znajduje się w punkcie 4.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.04.01.00-00-0007/16. Tytuł projektu: Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Paulina Sewiłło - Madej tel. +48 126167147, Leszek Nawrocki tel. +48 126167126 (Jednostka Realizująca Projekt - sprawy merytoryczne), Tomasz Wolnik - Dział Zamówień Publicznych tel. +48 126167112 (sprawy proceduralne).

CPV: 71247000

Dokument nr: 005176-2019, 5/XII/2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 SIWZ.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 07, POLSKA i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60 (zgodnie z SIWZ).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdmk.krakow.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiającego
Tel.: +48 126167000
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.