Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem dachu

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem dachu

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie
ul. Potockiego 1a
88-400 Żnin
powiat: żniński
tel. 52 30 22 482, faks 52 30 32 482
m.adamczyk@gminaznin.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Żnin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem dachu na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem dachu na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie" , które zawiera między innymi: 1. Roboty rozbiórkowe: o rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, blachy płaskiej oraz papy; o rozbiórkę części konstrukcji drewnianej dachu: łat, deskowania oraz wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji; o rozbiórkę warstw wykończeniowych na poddaszu w obrębie pomieszczeń użytkowanych przez muzeum; o rozbiórka komina; o rozbiórkę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich; 2. Roboty remontowe: o wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu; o wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu w przypadku braku możliwości ich wymiany; o oczyszczenie konstrukcji drewnianej i impregnacja środkami chroniącymi przed korozją biologiczną oraz zapewniającymi zabezpieczenie przeciw ogniowe do stopnia NRO; o montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej, łacenia oraz częściowo pełnego deskowania; o pokrycie dachu dachówką ceramiczną, blachą na rąbek stojący oraz papą; o docieplenie poddasza; o montaż obróbek blacharskich i orynnowania; o usunięcie skruszałych spoin w ścianie szczytowej oraz ponowne spoinowanie zaprawą cementowo - wapienną; o montaż instalacji odgromowej; o wykonanie odkrywek w stropach w miejscach zalanych wodą opadową przeciekającą z nieszczelnego poszycia dachu; o w przypadku stwierdzenia uszkodzeń belek stropowych należy je wymienić na nowe o takiej samej lub wyższej nośności; o odtworzenie warstw wykończeniowych w miejscach odkrywek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku 8

CPV: 45260000-7

Dokument nr: 501054-N-2019, ZP.261.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://scuwznin.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie ul. Potockiego 1a, 88-400 Żnin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca: 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto polegającą na remoncie dachu budynku. 2. dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Osoba to będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi i musi: o posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w części 5 SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią odpowiednio wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu. 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1) części 6 SIWZ. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4 oraz 6 części 5 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 5) Kosztorys ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 30,00
termin gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.