Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace obsługowo-eksploatacyjne

Przedmiot:

Prace obsługowo-eksploatacyjne

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Składowa 1,
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. +48 32 34 94 622
nz@chspwik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
prace obsługowo-eksploatacyjne Głównej Stacji Zasilania Oczyszczalni ,,Klimzowiec" oraz transformatorów wraz z liniami zasilającymi w stacjach ST1 i ST2 oczyszczalni ,,Klimzowiec".
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (dalej SIWZ).

CPV: 65320000-2.

Otwarcie ofert: 2 Otwarcie ofert odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Chorzów, ul. Składowa 1
SIWZ Obsługa Głównej Stacji Zasilania oczyszczalni Klimzowiec 86/2018

Składanie ofert:
1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (I piętro) najpóźniej do 23 stycznia 2019 r, do godziny 10.00.

Wymagania:
IV Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1 Zamówienie realizowane będzie przez w okresie 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
2 Główna Stacja Zasilania znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec przy ulicy Krętej 9 w Chorzowie.
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś:
a nie otwarto w stosunku do nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
b nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
(2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
(3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a. W okresie od 2016 do 2018, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem (prace na średnim napięciu polegające na: obsłudze rozdzielni oraz remontach i konserwacjach urządzeń - w tym
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Chorzów, ul. Składowa 1
SIWZ Obsługa Głównej Stacji Zasilania oczyszczalni Klimzowiec 86/2018
4
transformatorów SN) i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
b. Dysponują 1 osobą posiadającą ważne zaświadczenia kwalifikacyjne G1 - ,,D" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, również w zakresie kontrolno-pomiarowym, mającą minimum pięcioletnie doświadczenie związane z dozorem przy w/w pracach.
c. Dysponują 2 osobami posiadającymi ważne zaświadczenia kwalifikacyjne G1 - ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV na stanowisku EKSPLOATACJI, mającymi minimum pięcioletnie doświadczenie przy obsłudze stacji elektroenergetycznych na napięcie, co najmniej 6,3 kV.
(4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości, nie mniejszej niż 20 000,00 zł.
2 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty.
VI Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1 Dla oceny spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferty wymagane są następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem:
(1) oferta na druku wg załącznika nr 2 do SIWZ,
(2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3,
(3) pełnomocnictwo na druku wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz ze stosowną umową.
2 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj:
(1) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty:
a wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
b dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie usług,
c wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodnie z załącznikiem nr 2,
d stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne.
(2) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Chorzów, ul. Składowa 1
SIWZ Obsługa Głównej Stacji Zasilania oczyszczalni Klimzowiec 86/2018
5
3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
VII Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
VIII Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Oznacza to, że oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz dokumenty na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia muszą zostać złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów.
2 Konsorcjanci powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny, finansowy, jak i doświadczenie. Oznacza to, że oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów lub przez Pełnomocnika konsorcjum w imieniu każdego z nich. Dokumenty na potwierdzenie spełniania tych warunków mogą dotyczyć i zostać złożone przez któregokolwiek konsorcjanta.
3 Konsorcjanci ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4 Konsorcjanci są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: konsorcjum na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym celu do oferty winni dołączyć stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
1) wskazanie lidera;
2) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia;
3) podział zadań między partnerami konsorcjum;
4) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Chorzów, ul. Składowa 1
SIWZ Obsługa Głównej Stacji Zasilania oczyszczalni Klimzowiec 86/2018
6
IX Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty wyznaczonej na składanie i otwarcie ofert.
X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: nz@chspwik.pl, nie dotyczy to złożenia oferty.
2 Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynęła później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert.
3 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej i przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.
4 Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
5 Do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza Bożenę Kolanowską-Warwas tel. (32) 34 94 672
XI Opis sposobu przygotowania ofert.
1 Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
2 Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3 Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
4 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
5 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
XIII Opis sposobu obliczenia ceny.
1 Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2 Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
3 Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
4 Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
XIV Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1 Otwarcie ofert jest jawne.
2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
3 Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę oferty.
4 W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje podane w czasie otwarcia ofert.
5 Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących ofert.
6 Zamawiający poprawia w ofercie:
(1) oczywiste omyłki pisarskie;
(2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
(3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
7 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert kierując się kryterium najniższej ceny.
XV Warunki umowy.
Istotne postanowienia umowy zawiera projekt mowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.