Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w projekcie Rewitalizacja budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane w projekcie Rewitalizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Gen Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 22 654 62 78
rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159022
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w projekcie ,,Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima nr 3-3a w Wałbrzychu"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy pl. Tuwima nr 3-3a w Wałbrzychu poprzez remont dachu oraz remont klatek schodowych wraz z przebudową wewnętrznej linii zasilającej budynku.
Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Remont dachu budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu.
Zadanie nr 2: Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali, instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V oraz remont klatek schodowych w budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na jedno lub dwa zadania.
Cel zamówienia
Poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy pl. Tuwima nr 3-3a w Wałbrzychu poprzez remont dachu oraz remont klatek schodowych wraz z przebudową wewnętrznej linii zasilającej budynku.
Przedmiot zamówienia
Zakres prac dla zadania nr 1: Remont dachu budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu:
o Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,
o Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
o Wzmocnienie krokwi,
o Wymiana wyłazów - świetlików dachowych,
o Wymiana akcesoriów do pokryć dachowych,
o Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową,
o Pokrycie dachów dachówką karpiówką,
o Wymiana pokrycia papowego,
o Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
o Roboty towarzyszące,
o Wywiezienie i składowanie gruzu oraz papy.
Zakres prac dla zadania nr 2: Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali, instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V oraz remont klatek schodowych w budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu.
o Wymiana WLZ, zestawów pomiarowo-rozdzielczych, wyłącznika głównego oraz ochronnika przeciwprzepięciowego wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wymiana zasilania do lokali mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi,
o Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ogólnego użytku- klatka schodowa, strych i piwnica wraz z robotami towarzyszącymi,
o Prace przygotowawcze i rozbiórkowe na klatce schodowej,
o Remont biegów schodowych, spoczników, balustrad wraz z robotami towarzyszącymi,
o Remont ścian i sufitów wraz z ich malowaniem i robotami towarzyszącymi,
o Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES,
o Położenie posadzek płytkowych z kamieni sztucznych układanych na klej,
o Wywóz gruzu budowlanego,
o Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych (taśma odblaskowa, płyta dotykowa, elementy ze stali nierdzewnej).

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1159022, 9/2019/GW/HP

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres:
Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Tuwima nr 3-3a w Wałbrzychu
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
ul. Gen Andersa 48,58-304 Wałbrzych
oraz opisana: Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima nr 3-3a w Wałbrzychu - zadanie nr (wpisać nr zadania - w jednej kopercie może być zadanie nr 1 i 2), Zapytanie Ofertowe nr 9/2019/GW/HP. Nie otwierać przed dniem 23.01.2019 r. do godz. 13:15
lub w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail rewitalizacja@mzbwalbrzych.pl,
w tytule wiadomości wpisać: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 9/2019/GW/HP
W formularzu oferty oraz załącznikach dopuszcza się dodawanie wierszy w tabelach, zabrania się modyfikowania wzoru formularza i załączników pod rygorem nieważności oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od zawarcia umowy do 01.07.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, to znaczy wykonał należycie roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze jak w przedmiocie zamówienia. Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż:
o 200 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2;
o 80 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 1;
o 120 000 zł - jeśli Wykonawca składa ofertę na Zadanie nr 2.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 1 posiad ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł, w przypadku składania oferty wyłącznie na Zadanie nr 2 posiad ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. nr 2).
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia (zał. nr 4). Wykonawca ponadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię decyzji nadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub inny dokument stwierdzający możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
c) Oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (zał. nr 5). Wykonawca wykazuje doświadczenie oddzielnie dla każdego zakresu zadań.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
d) Kosztorys ofertowy.
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę określoną w pkt IV.1.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Oceniane będą wyłącznie oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Oferty na wykonanie Zadań będą oceniane oddzielnie.
3) Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)
4) Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
5) Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za kryterium 1: cena i 10 pkt za kryterium 2: okres gwarancji na roboty budowlane.
6) Liczbę punktów za kryterium oblicza się w następujący sposób:
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w Kryterium 1 (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
o Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane według zasady:
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) 36 = 6pkt 48 = 8 pkt 60 = 10 pkt
7) Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
8) Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY PL.TUWIMA 3- 3A W WAŁBRZYCHU
Adres
pl. Juliana Tuwima 3-3a
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
748424200
Fax
74877477
NIP
8862690343
Tytuł projektu
Rewitalizacja budynku przy pl. Tuwima 3-3a w Wałbrzychu
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0095/16-00
Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/GW/HP
ZAŁ NR 7 PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 2
ZAŁ NR 6 PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 1
ZAŁ NR 5 WYKAZ ROBÓT
ZAŁ NR 4 WYKAZ OSÓB
ZAŁ NR 3 WZÓR UMOWY
ZAŁ NR 2 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ NR 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Hyska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 22 654 62 78

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.