Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie stanu surowego budynku

Przedmiot:

Wykonanie stanu surowego budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: CARPE DIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pocztowa 35 lok. 1
70-357 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 665076660
kasia.przyjemska@gmail.com
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja prac budowlanych w miejscowości Domysłów w gminie Wolin według załączonego projektu budowlanego w następujących częściach i terminach:
3. Wykonanie stanu surowego budynku: 15-04-2019 r.
Szczegółowy opis zakresu prac znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.
Pozostałe informacje:
o Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przedstawione w przedmiarze robót.
o Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na zrealizowane pracy wynosił minimum 36 miesięcy od daty zakończenia prac.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.
Na życzenie oferenta możliwy jest wgląd do projektu budowlanego, po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym.

Dokument nr: 66/08/01/2019

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2019-01-22

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2019-04-15

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie przez Wykonawców następujących warunków:
o oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
o oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzonej działalności,
o oferent musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
o oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.
Odrzucenie oferty
Oferta może zostać odrzucona w następujących przypadkach:
1. Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym;
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy;
4. Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
5. Charakteryzuje się rażąco niską ceną;
6. Budzi wątpliwość rzetelnego i fachowego wykonania przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.
Dodatkowe informacje
Minimalny zakres danych w ofercie
o Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres, NIP, numer telefonu kontaktowego)
o Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)
o Wycena oferty netto i brutto, wartość podatku VAT (w PLN)
o Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
o Termin realizacji zamówienia
o Termin ważności oferty
o Datę sporządzenia oferty
o Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu
o Warunki i termin płatności
o Okres gwarancji (w miesiącach)
o W przypadku ofert częściowych, oznaczenie części której dotyczy zamówienie
o Oświadczenie, że niniejszym pismem akceptuje wszystkie zapisy i zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty, oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym
Oferty powinny zostać opatrzone pieczęcią firmową lub powinny zostać sporządzone na papierze firmowym.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Oferty muszą być wystawione w języku polskim.
Wraz z ofertą proszę o dostarczenie oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium oceny ofert jest 100% cena. Sposób przyznania punktów za poszczególne oferty:
Iloraz najniższej oferty cenowej i oceny badanej, pomnożony przez 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punków. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.