Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań z pacjentami

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań z pacjentami

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Trojanów" Spółka z o. o.
ul. Stanisława Staszica 1
05-800 Pruszków.
powiat: pruszkowski
+48 (22) 839 02 58
bogdan.talarek@talaria.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14134
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby spotkań z pacjentami.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont i wykończenie pomieszczeń w Pałacu w Trojanowie, gmina Trojanów na potrzeby spotkań z pacjentami.
Zamówienie obejmuje wykończenie powierzchni ścian, sufitów i podłóg pomieszczeń w części pałacowej. Remont będzie polegał na położeniu tynków i gładzi gipsowych, okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi, malowanie powierzchni wewnętrznych, wymiana starej stolarki drzwiowej na nową stolarkę, przygotowanie elektryki i oświetlenia oraz instalacji sanitarnej
Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Cel zamówienia
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont i wykończenie pomieszczeń w Pałacu w Trojanowie, gmina Trojanów na potrzeby spotkań z pacjentami.
Zamówienie obejmuje wykończenie powierzchni ścian, sufitów i podłóg pomieszczeń w części pałacowej. Remont będzie polegał na położeniu tynków i gładzi gipsowych, okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi, malowanie powierzchni wewnętrznych, wymiana starej stolarki drzwiowej na nową stolarkę, przygotowanie elektryki i oświetlenia oraz instalacji sanitarnej
Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7 Roboty posadzkarskie, okładziny ścienne

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 14134, UE/2019/01/01

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
,,Trojanów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Pruszków. Ofertę można złożyć osobiści, pocztą, kurierem oraz drogą elektroniczną. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty składane drogą elektroniczną należy wysłać na adres: bogdan.talarek@talaria.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: garwoliński Miejscowość: Trojanów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia - gmina Trojanów.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stania warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę jedynie w odniesieniu do całości zamówienia.
Rozlicznie umowy - faktura końcowa wystawiona na podstawie protokolarnego odbioru końcowego robót.
Wynagrodzenie - kosztorysowe
Kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umowy - 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót objętych zamówieniem.
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
- uzasadnionych przyczyn technicznych, funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy;
- z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
- pojawienia się na rynku nowych materiałów, technologii wykonania robót budowlanych, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości;
- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, niż określona w zamówieniu;
- jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminu wykonania lub odbioru przedmiotu Umowy, na skutek zaistnienia obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację umowy lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia, a w szczególności gdy wystąpi konieczność wydłużenia terminu jednak nie dłużej niż o 30 dni;
- jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;
- zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia .
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Zamówienia uzupełniające udzielane będą po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich wagi
Lp. Kryteria Waga
1 Cena 70%
2 Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz z materiałami i produktami użytymi do tych robót 20%
3 Skrócenie terminu wykonania robót 10%
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
w kryteriach: cena, wydłużenie okresu gwarancji oraz skrócenie terminu wykonania robót.
Sposób przyznawania punktów:
1. Cena
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 70% (gdzie C min -oferta z najniższą ceną, C ofer. - badana oferta).
2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz z materiałami
i produktami użytymi do tych robót
Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz
z materiałami, produktami użytymi do tych robót - minimum 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
w następujący sposób:
Gwarancja 24 miesiące - 0 punktów,
Gwarancja 36 miesięcy - 10 punktów,
Gwarancja 48 miesięcy i więcej - 20 punktów.
3. Skrócenie terminu wykonania robót
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane objęte zamówieniem zostały wykonane w terminie do 28 lutego 2019 r. W przypadku gdy Wykonawca skróci termin wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem do 20 lutego 2019 r r., oferta tego wykonawcy otrzyma 10 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy / wykonawcom który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach: cena, wydłużenie okresu gwarancji
i rękojmi oraz skrócenie terminu wykonania robót.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę powiązanego
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Trojanów Sp. z o.o.
Adres
Staszica 1
05-800 Pruszkow
mazowieckie , pruszkowski
Numer telefonu
+48 (22) 839 02 58
NIP
8262126717
Numer naboru
RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bogdan Talarek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 (22) 839 02 58

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.