Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
506z dziś
3336z ostatnich 7 dni
14463z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie płyty fundamentowej

Przedmiot:

Wykonanie płyty fundamentowej

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Olimp Laboratories Sp. z o.o. w Pustynia
Pustynia 84F
39-200 Dębica.
powiat: dębicki
793-696-930 Fax 14 680 98 07
r.nykiel@olimp-labs.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159534
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie płyty fundamentowej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących Robót Budowlanych:
- wykonanie płyty fundamentowej magazynu wysokiego składowania; Szczegóły precyzuje projekt wykonawczy będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej.
1. Zakres zadania:
1.1. Usuniecie warstwy zabezpieczającej pale.
1.2. Skucie głowic pali.
1.3. Wykonanie warstwy betonu podkładowego.
1.4. Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej wraz z instalacją odgromową i instalacją kanalizacji deszczowej.
1.5. Wylanie płyty i zatarcie powierzchni.
1.6. Wykonanie wymaganych przepustów instalacyjnych.
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Cel zamówienia
Celem Zamówienia Zamówienia jest wykonanie następujących Robót Budowlanych:
- wykonanie płyty fundamentowej magazynu wysokiego składowania; Szczegóły precyzuje projekt wykonawczy będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej.
1. Zakres zadania:
1.1. Usuniecie warstwy zabezpieczającej pale.
1.2. Skucie głowic pali.
1.3. Wykonanie warstwy betonu podkładowego.
1.4. Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej wraz z instalacją odgromową i instalacją kanalizacji deszczowej.
1.5. Wylanie płyty i zatarcie powierzchni.
1.6. Wykonanie wymaganych przepustów instalacyjnych.
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Przedmiot zamówienia
Celem Zamówienia Zamówienia jest wykonanie następujących Robót Budowlanych:
- wykonanie płyty fundamentowej magazynu wysokiego składowania; Szczegóły precyzuje projekt wykonawczy będący elementem Dokumentacji Technicznej Przetargowej.
1. Zakres zadania:
1.1. Usuniecie warstwy zabezpieczającej pale.
1.2. Skucie głowic pali.
1.3. Wykonanie warstwy betonu podkładowego.
1.4. Wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej wraz z instalacją odgromową i instalacją kanalizacji deszczowej.
1.5. Wylanie płyty i zatarcie powierzchni.
1.6. Wykonanie wymaganych przepustów instalacyjnych.
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"

CPV: 45213221-8

Dokument nr: 1159534, F.POIR/Zak.004/2019_II

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferent składa Ofertę w zamkniętej kopercie w sekretariacie firmy Olimp Laboratories w Pustynia 84f, 39-200 Dębica. Koperta musi być opieczętowana pieczęcią firmową Oferenta i opatrzona nazwą oraz adresem Zamawiającego oraz napisem: ,,Oferta na Wykonanie płyty fundamentowej, nr ref.: F.POIR/Zak.004/2019_II dla Olimp Laboratories Sp. z o.o."
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Pustynia 84F, 39-200 Dębica
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Za datę zakończenia realizacji uznaje się datę bezusterkowego odbioru końcowego robót, poświadczonego protokołem odbioru podpisanego przez obie strony
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Wiedza i doświadczenie
1. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Aby spełniać ten warunek oferent musi:
(a) złożyć oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) wykazać, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą rodzajem i wartością Przedmiotowi Zamówienia, tzn. wykonanie płyty fundamentowej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 500m2 o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający przyjmuje jako dowód ukończenia list referencyjny lub kopie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Potencjał techniczny
Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent:
(a) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) udokumentuje, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent:
(a) złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia
(b) udokumentuje, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania. Aby spełnić ten warunek oferent musi:
(a) Złożyć oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;
(b) Oferent musi wykazać, że w ostatnim roku obrachunkowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 100% wartości ofertowej zadania netto. Oferent dokumentuje przychód następującymi sprawozdaniami: Bilans i Rachunek wyników za rok 2017 lub analogicznym wyciągiem z książki przychodów i rozchodów.
(c) wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia, przy czym suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 100% wartości ofertowej zadania netto na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia, oferent musi przedłożyć kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności
(d) wykaże, że nie zostały przeciwko niemu wystawione bankowe tytuły egzekucyjne (udokumentowanie opinią bankową Banku prowadzącego rachunek główny ) Musi to być potwierdzone opinią ze wszystkich banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których Oferent posiada rachunek, informującą o wysokości obrotów (przedział kwoty, np. kwota ośmiocyfrowa) na rachunkach bankowych oraz informującą o ewentualnych posiadanych tytułach egzekucyjnych i zadłużeniu przeterminowanym (dotyczy wszystkich banków, w których oferent posiada rachunki bankowe) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych
(e) Wykazać, że posiada zdolność finansową do wykonania Zadania na oferowaną przez Oferenta kwotę potwierdzoną opinią bankową wystawioną przez Bank prowadzący główny rachunek oferenta
(f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych.
(g) aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Dodatkowe warunki
W odniesieniu dokumentów identyfikacyjnych oferenta:
(a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (KRS, CEIDG lub inny w celu potwierdzenia, iż podmiot ma zarejestrowaną działalność gospodarczą);
(b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy z wybranym Wykonawcą,
o ile:
(a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
(ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
(iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
(b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. pełnomocnictwo [jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika]
2. informację na temat oferowanych prac:
Opis / kosztorys
Warunki dostaw i prac, wraz z harmonogramem dostaw i realizacji prac.
Proponowane warunki płatności.
3. Oświadczenie (osobne) , że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia,
4. dowód, że wykonał (ukończył) z należytą starannością co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą rodzajem i wartością przedmiotowi Zamówienia, tzn. wykonanie płyty fundamentowej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 500m2 o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający przyjmuje jako dowód ukończenia list referencyjny lub kopie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
5. oświadczenie (osobne) , że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia
6. udokumentuje, iż będzie dysponował jedną osobą z wykształceniem co najmniej średnim oraz uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zamierza się powierzyć funkcję kierownika budowy, z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lat jako kierownik budowy, władającą biegle językiem polskim
7. oświadczenie (osobne), że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania
8. bilans i Rachunek wyników za r2017 lub inny dokument spełniający warunek przychodu
9. kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności
10. opinie bankowe lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
11. opinia banku prowadzącego główny rachunek o zdolności finansowej do wykonania zadania
12. aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego
13. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
14. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert
15. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
16. oświadczenie o braku powiązań
17. ewentualne pozostałe dokumenty wymagane Warunkami Postępowania
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"
Zamówienia uzupełniające
Wszystkie pozostałe informacje, wymagania i szczegóły znajdują się w załączniku "Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania"

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena Ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium
Cena 100% Cena (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów Zamawiający zastosuje poniższe kryterium środowiskowe jako kryterium rozstrzygające:
Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób punktowania
Posiadanie przez oferenta wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego/ochrony środowiska 100% Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedstawi dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemy zarządzania środowiskowego/ochrony środowiska
Wykluczenia
Z Postępowania wyklucza się:
(a) Dostawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
(b) Podmioty, które powiązane są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a w szczególności poprzez:
i. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.
Adres
39-200 Nagawczyna
podkarpackie , dębicki
Numer telefonu
793-696-930
Fax
14 680 98 07
NIP
8722076235
Tytuł projektu
Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0124/17-00
Załączniki

05 Informacja o zmianie adresu spółki
04 Oświadczenie o braku powiązań
03 Oświadczenie o zachowaniu poufności
02 Wzór oferty
01 Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
W kwestiach technicznych: technika2@olimp-labs.com, w kwestiach formalnych: r.nykiel@olimp-labs.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.