Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa zaplecza sali OSP

Przedmiot:

Przebudowa zaplecza sali OSP

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
powiat: strzelecki
tel.: 77 46 11 140 fax: 77 4611 140 w. 31
umig@kolonowskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kolonowskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa zaplecza sali OSP w Kolonowskiem
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementów, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne, 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa zaplecza sali OSP w Kolonowskiem
Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w - przedmiarze robót, projekt budowlany oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

CPV: 45410000-4, 45262300-4, 45262500-6, 45422000-1, 45440000-3, 45260000-7, 45430000-0

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Oferta na zadanie: Przebudowa zaplecza sali
OSP w Kolonowskiem" w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 9 (sekretariat) do dnia 21.01.2019 r. do
godziny 10:00.
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców 21.01.2019 r. o godzinie 10:10 w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 11. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
20.03.2019 r.

Wymagania:
5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta winna być sporządzona na druku ofertowym
zamawiającego (załącznik nr1).
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót (Dodatkowo
wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania umowy kosztorysy ofertowe które będą zawierały ceny
jednostkowe poszczególnych rodzajów robót, wartość całkowitą robót, zestawienie robocizny,
materiałów i prac sprzętu, narzuty oraz tabelę elementów scalonych dla całości kosztorysu
(uwzględniającą wszystkie branże. i działy).
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych do niniejszego zapytania: projekcie budowlanym
przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W cenie oferty
należy wliczyć również wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót tj. zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, uzyskanie oraz koszty opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego,
uporządkowanie terenu budowy bo zakończonych robotach itp
6. Kryterium oceny ofert i sposób wyboru oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. Zamawiający zamieści
informację o wyborze oferty oraz zestawienie ofert na stronie internetowej
www.bip.kolonowskie.pl
7. Informacje dodatkowe
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
4. Kontakt z Zamawiającym
Osobami uprawnione do kontaktu z wykonawcami jest:
Piotr Dreja - Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki przestrzennej
Tel. 77 4611140 w. 28; inwosw@kolonowskie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.