Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Przedmiot:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Data zamieszczenia: 2019-01-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
Tel.: +48 89 752 49 37, +48 89 752 45 39, +48 89 752 28 60,
biuro@tbs.ketrzyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 1 W KĘTRZYNIE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reja 1 w Kętrzynie - zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
,, MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 1 W KĘTRZYNIE"

w ramach Osi Priorytetowej 4 - ,,Efektywność energetyczna"

Działania 4.3- ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"

Poddziałania 4.3.2- ,,Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument nr: DT/112/19

Otwarcie ofert: 1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

Specyfikacja:
Projekt budowlany termomodernizacji budynku i przedmiar robót niezbędny do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka przetargi aktualne.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27, do dnia 16 stycznia 2019 r. do godziny 13.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: ,, MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. REJA 1 W KĘTRZYNIE" RPWM.04.03.02-28-0024/17 z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 16.01.2019 r. godz. 13.00".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania od 31.03.2019 do 31.07. 2019 roku.

Wymagania:
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z co najmniej 18 miesięczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2015, poz. 1789) i art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2014, poz. 1446 ze zm.),
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,
kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,
wyceniony kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawienie RMS,
7) załączniki 1-8
Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/112/19 z dnia 04.01.2019 r:
2.Kryterium wyboru oferty: 100% cena
3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
Wykluczenia

1.Informacja o zakazie powiązań osobowych i kapitałowych:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegającej w szczególności na :

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej, handlowej lub osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Czynnik społeczny:

Wykonawca na 6 miesięcy przed złożeniem oferty do momentu zakończenia gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej .

Podstawy wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:

- nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postepowaniu,

- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:

konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych- termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu,
działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzialnych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, spadek temperatury uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i inne mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - o czas występowania siły wyższej i ich skutków,
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Zmiana zakresu realizacji umowy w przypadku:

zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku, pod warunkiem, że równoważne materiały będą miały parametry nie niższe niż podane w ofercie, a koszty będą nie wyższe niż koszty materiałów oferowanych przez Wykonawcę w ofercie i Wykonawca udowodni ten fakt, a zmiana nie będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych innych niż wskazane w ofercie w sytuacji gdyby zastosowane przewidzianym w ofercie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,
rezygnacji z części robót, których wykonanie nie będzie konieczne lub bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy - o wartość niezrealizowanych robót,
konieczności wykonania robót nie ujętych w projekcie , a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia
konieczność wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawarcia umowy.

Kontakt:
e-mail: biuro@tbs.ketrzyn.pl

Tel.: +48 89 752 49 37,
+48 89 752 45 39,
+48 89 752 28 60,
+48 89 752 52 26,
+48 89 752 24 31
Fax +48 89 752 29 53

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.