Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
PI. Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. (71)39 60 724,
izp_zap@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w
zakresie zgodnym z dokumentacją projektową (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys, decyzja
pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia):
,,UTWORZENIE CENTRUM NGO - PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ"
- Do obowiązków Zleceniobiorcy jako Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny
zakres czynności i obowiązków przypisanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odnośnych
przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- Zleceniobiorca będzie w szczególności:
- reprezentował Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości
wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej;
- sprawdzał jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, w
szczególności w celu zapobiegania zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w
próbach i odbiorach technicznych instalacji i montowanych urządzeń technicznych;
- uczestniczył w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym;
potwierdzał usunięcie wad oraz potwierdzał obmiar robót jako podstawę do zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy robót;
informował Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
Zleceniobiorca jest w granicach upoważnienia nadanego niniejszą umową,
przedstawicielem Zamawiającego w zakresie czynności faktycznych związanych z realizacją
umowy zawartej z wykonawcą robót dla projektu wymienionego w § 1 umowy.
Zleceniobiorca pełniąc funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu
własnym i na rzecz Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez
Zamawiającego na sfinansowanie projektu wymienionego w § 1 umowy.
Zleceniobiorca nie jest upoważniony do:
zwolnienia wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1 umowy z jakichkolwiek jego
zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć lub wyrazić w
imieniu Zamawiającego zgody na wykonywanie nadzorowanych robót budowlanych przez
wykonawców lub podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu;
żądania od wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. W
przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub podjęcia
decyzji w sprawie zaniechania wykonania części robót objętych umową o roboty budowlane,
Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych),
poinformować o tym Zamawiającego.
Zleceniobiorca będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu
zapewniającym skuteczny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, przy czym w ciągu
tygodnia dokona minimum 1 wizyty na budowie, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
Stosownie do art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie prowadził w formie pisemnej rejestr czasu
pracy przeznaczonego na świadczenie usług objętych niniejszą umową. Z końcem każdego
miesiąca obowiązywania umowy, Zleceniobiorca przedłoży ten rejestr Zamawiającemu celem
potwierdzenia przez liczby godzin poświęconych na świadczenie usług w danym miesiącu.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: WZP 271.9-6/19

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa
Śląska; Pl. Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska;
PI. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-6/19) lub na e-mail
izp_zap@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.02.2019r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji, dokonania odbioru końcowego -
umowa z Wykonawcą robót jest zawarta do dnia 31.10.2019r.

Wymagania:
II.II. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwiększenia zakresu usług polegających na
powtórzeniu tego samego zamówienia.
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II. V. Dopuszcza się udziału podwykonawców.
IV. Kryteria wyboru:
Zamawiający oceni złożone oferty wg następujących kryteriów:
ICena zamówienia - waga 100% ocena w skali punktowej 1-1 OOpkt
Sposób oceny oferty:
Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C =------------------------------------------x 100 x waga (100 %)
Cena brutto badanej oferty
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty
(wg załącznika nr 1 do zaproszenia).
2. Wartość cenowa należy podać w złotych polskich cyfra - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zwierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem
pkt. XII.
XI. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. Zamawiający
powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i zamieści na
stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawca po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później zin w terminie związania oferta.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejna ofertę najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez
podania przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru.
XVII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust.lb ustawy dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to wynika z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w
postępowaniu, zgodnie z wzorem jako załącznik do ZO.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
3) zdolności techniczne lub zawodowej;
3.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz
wykonanych usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat,
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie realizował co najmniej 2 usługi których przedmiotem było sprawowanie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowych lub przebudowie istniejących budynków
o wartości robót minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) dla każdej
roboty.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki :
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności w specjalnościach:
1. konstrukcyjno-budowalnej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi
się wykazać, że dysponuje , następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
Lp. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Liczba osób
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego Kwalifikacje: Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*; Odbył co najmniej 3-letnią praktykę zawodową na budowie obiektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł). Doświadczenie: Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego w realizacji robót budowlanych na co najmniej dwóch obiektach odpowiadających przedmiotowi zamówienia - (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł). 1
2. Inspektor Kwalifikacje: 1
nadzoru inwestorskiego Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*; Odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie obiektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł). Doświadczenie: Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy w realizacji robót budowlanych na co najmniej jednym obiekcie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł).
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego Kwalifikacje: Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*; Odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie obiektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł). Doświadczenie: Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie uczestniczył jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy w realizacji robót budowlanych na co najmniej jednym obiekcie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - (wykonanie robót przy przebudowie, rozbudowie lub budowie budynków użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujących się na obszarze 1
objętym ochroną konserwatorską w ramach jednego zamówienia o powierzchni użytkowej min. 250 m2 i o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł).
* zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony U. z 2018 r. poz.
1202, 1276), albo odpowiadające równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W/w uprawnienia mogą znajdować się w posiadaniu jednej lub więcej osób.
XVIII. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4 - wykaz usług wraz z poświadczeniami,
- załącznik nr 5 - wykaz osób
- załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy)
- załącznik nr 7 - zobowiązanie (jeżeli dotyczy)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Kontakt:
VIII. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
- sprawy proceduralne: Bogusława Maliszewska - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 39-60-724, email: izp_zap@srodaslaska.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Krzysztof Szarejko - Wydział Inwestycji tel. 71
39-60-714

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.