Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych...

Przedmiot:

Usługa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń i instalacji

Data zamieszczenia: 2019-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 913267345 fax 913214174
sekretariat@szpital-swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na: ,,Usługę okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń i instalacji na lata 2019-2020"
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Usługę okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń i instalacji na lata 2019-2020" dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.", na następujących warunkach
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych wynikających z bieżącej eksploatacji urządzeń i instalacji w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej. Urządzenia i instalacje zlokalizowane są w siedzibie Zamawiającego i należą do nich:
a) agregat prądotwórczy,
b) zespół baterii UPS,
c) zestaw hydroforowy i hydrantowo-pożarowy
d) pompownie kanalizacji drenażowej, sanitarnej i burzowej,
e) stacja uzdatniania wody,
f) stacja sprężonego powietrza
g) stacja próżni centralnej
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
5.1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi przeglądu technicznego i konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń i instalacji znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.
5.2. Wykonawca zobowiązuje się do:
? dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem;
? przygotowania protokołu z czynności każdego przeglądu konserwacyjnego
? bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów bhp, tak by zapewnić ich sprawną i bezpieczną eksploatację
? dokonywania napraw pogwarancyjnych urządzeń i elementów instalacji,
? odnotowywania faktu wykonania czynności serwisowych i/lub napraw poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument urządzenia),
? sporządzania notatek o stanie technicznym urządzeń i elementów instalacji, w tym nie nadających się już do naprawy,
? umożliwienia utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych dotyczących awarii sprzętu w godzinach 7:00-20:00 przez 7 dni w tygodniu.
5.3. Przeglądy urządzeń i instalacji będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta. Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy.
5.4. Przeglądy i prace konserwacyjne muszą być wykonywane z należytą starannością i w zgodzie z aktualną wiedza techniczną w oparciu o:
? rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013, poz. 492),
? obowiązujących Polskich Norm w zakresie przeglądów objętych zamówieniem,
? wytyczne zawarte w instrukcjach eksploatacji, konserwacji i instalacji urządzeń, DTR,
? wytyczne zawarte w dokumentacji powykonawczej,
? wymagania producentów, dostawców i gwarantów,
? wymagania przepisów i norm,
? z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami
5.5. Czynności przeglądów technicznych i konserwacji obejmują, w ramach umówionego wynagrodzenia, w szczególności :
- sprawdzenie prawidłowości działania,
- sprawdzenie i czyszczenie elementów urządzeń i instalacji,
- ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,
- kalibrację (jeśli dotyczy).
- aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy),
- zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy),
- wymianę materiałów eksploatacyjnych m.in. takich jak: filtry , uszczelki, zawory, elektrody, głowice, bezpieczniki, żarówki, płyny eksploatacyjne, środki smarne, itp.
- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT.
5.6. Czynności przeglądów technicznych i konserwacji dla poszczególnych instalacji i urządzeń obejmują w szczególności:
a) Agregat prądotwórczy typ JD 170 T:
? wymiana części, materiałów i płynów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (m.in. filtrów, pasków napędowych, oleju, płynu chłodzącego)
? kontrola i ewentualna korekcja szczelności układów smarowania, chłodzenia,
? kontrola i ewentualna korekcja parametrów pracy silnika,
? kontrola stanu akumulatorów (ewentualna wymiana),
? Kontrola stanu i parametrów pracy prądnicy, w tym pomiary elektryczne,
? kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia, kontrola działania automatyki i układów przełączających, kontrola parametrów wyjściowych (częstotliwość, napięcie), kontrola szczelności układu wydechowego, kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza, kontrola szczelności i działania systemu zasilania paliwem;
Częstotliwość przeglądu: raz na rok
b) Zespół baterii UPS:
? kontrola warunków pracy co do zgodności z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi UPS,
? kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
? kontrola stanu pracy, sprawdzenie historii zdarzeń, sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii,
? przegląd podzespołów UPS,
? sprawdzenie poprawności sygnalizacji i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD,
? próbne przełączanie z symulowaniem: braku napięcia zasilającego (wyłączenie/włączenie falownika), przeciążenia, uszkodzenia UPS (kontrolne przełączenie falownik/bypass),
? przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy,
? pomiar parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych),
? kontrola systemu monitoringu pracy;
? wymiana kondensatorów
? wymiana wyeksploatowanych baterii
Częstotliwość przeglądu: dwa razy do roku
c) Zestaw hydroforowy i hydrantowo-pożarowy (w tym 4 pompy pionowe wielostopniowe)
? wymiana części, materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta
? kontrola stanu i konserwacja orurowania, zaworów, zasuw odcinających, przyłączy
? kontrola stanu, czyszczenie i konserwacja pomp i sond
? kontrola prawidłowości działania i regulacja układów w sterująco-zasilających (m.in. kontrola stanu technicznego, kontrola prawidłowości nastawień wg zapisów w protokole rozruchu lub zaleceń producenta)
Częstotliwość przeglądu: trzy razy do roku
d) Pompownie kanalizacji drenażowej, sanitarnej i burzowej,
? wymiana części, materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta
? kontrola ogólnego stanu technicznego zbiorników, kontrola stanu czyszczenie i konserwacja mocowań włazów pompowni oraz mocowań pomp zanurzeniowych
? kontrola stanu i konserwacja orurowania, zaworów, zasuw odcinających, przyłączy
? minimum dwa razy w roku czyszczenie/mycie zbiorników z powstałych osadów (na przełomie kwietnia oraz listopada).
? kontrola stanu, czyszczenie i konserwacja sond hydrostatycznych (m.in. czyszczenie membrany, sprawdzenie zakresu pomiarowego sondy)
? kontrola stanu, czyszczenie i konserwacja pomp zanurzeniowych
? kontrola prawidłowości działania i regulacja układów w sterująco-zasilających (m.in. kontrola stanu technicznego, kontrola prawidłowości nastawień wg zapisów w protokole rozruchu lub zaleceń producenta)
Częstotliwość przeglądu: trzy razy do roku
e) Stacja uzdatniania wody
? wymiana wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, w tym:
- wkładu mechanicznego BigBlue20",
- filtra odżelaziającego IF,
- filtra węglowego PF (wymiana i utylizacja zasypu kolumny węglowej),
- filtra zmiękczającego Ecowater ESM 25,
- wkładu mechanicznego PP 10' 71 p przed stacją RO,
- promiennika lampy UV,
- wymiana Membrana RO ULP 21 - 2540
- uzupełnienie wkładu nadmanganianu potasu,
? przegląd i czyszczenie szkła kwarcowego lampy UV,
? przegląd stacji odwróconej osmozy E RO 200, przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami,
? czyszczenie i dezynfekcja zbiornika wody surowej, sprawdzenie pracy pompy,
? przegląd, dezynfekcja i sprawdzenie odwróconej osmozy,
? badanie jakości wody,
? przeprowadzenie czynności regulacyjnych i kalibracyjnych układu.
Częstotliwość przeglądu: trzy razy do roku
f) Stacja sprężonego powietrza
Przegląd i konserwacja agregatów sprężarkowych Airpol 11 - 2 szt. w tym m. in.:
? wymiana części i materiałów, płynów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta w tym: filtrów wkładu powietrza, filtrów oleju, wymiana oleju, wymiana pasków napędowych
? oczyszczenie żebra chłodnicy oleju i powietrza
? sprawdzenie separatora oleju, wymiana wkładu
? kontrola i ewentualna korekcja szczelności układów i połączeń
? kontrola i ewentualna korekcja stanu technicznego zaworów, reduktorów, wskaźników, nastaw parametrów, elementów zabezpieczeń oraz układu sterowania.
? sprawdzenie elektryczne złącza zaciskowego
Przegląd i konserwacja osuszacza powietrza Parker Hiross StarlettePlus
? wymiana części i materiałów w tym wkładów filtrów wstępnych i końcowych, wkładów oczyszczających, filtrów odolejających, wkładów osuszających, płynów eksploatacyjnych, uszczelek
? kontrola i konserwacja odwadniaczy kondensatu, czyszczenie skraplaczy
? kontrola i konserwacja układu freonowego, kontrola parametrów czynnika chłodniczego
? kontrola i ewentualna korekcja stanu technicznego zaworów, reduktorów, wskaźników, nastaw parametrów, elementów zabezpieczeń oraz układu sterowania.
Częstotliwość przeglądu: dwa razy do roku
g) Stacja próżni centralnej
Przegląd i konserwacja agregatu próżni centralnej TEPRO typ AVA 400M, oraz 3 pomp próżniowych w tym m. in.:
? wymiana części i materiałów, płynów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta (m.in. filtry antybakteryjne DRAGER)
? przegląd zbiornika
? wymiana filtrów w agregacie
? wymiana oleju i filtru oleju oraz filtru mgły olejowej
? kontrola i ewentualna korekcja szczelności układów i połączeń
? kontrola i ewentualna korekcja stanu technicznego zaworów, reduktorów, wskaźników, nastaw parametrów, elementów zabezpieczeń oraz układu sterowania.
Częstotliwość przeglądu: dwa razy do roku
5.7. Z czynności każdego przeglądu konserwacyjnego Wykonawca sporządzi protokoły zawierające w szczególności następujące informacje:
a) Protokół okresowego przeglądu stanu technicznego urządzeń i instalacji, zawierający w szczególności następujące informacje:
? nr pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest urządzenie
? rodzaj urządzenia, marka i model urządzenia oraz numer fabryczny
? stan techniczny elementów instalacji objętych kontrolą
? wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń
? stopień zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji i urządzeń wraz z określeniem ich wpływu na dalszą eksploatację
? opis wykonanych czynności konserwacyjnych i napraw, w tym lista zastosowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
? wyniki pomiarów parametrów pracy urządzeń (zespołu) wraz z ich szczegółowym opisem w przypadku gdy odbiegają one znacząco od parametrów zalecanych przez producentów,
? opis stanu zespołów (elementów) objętych kontrolą po wykonanych pracach konserwacyjnych,
? wnioski pokontrolne - ocenę zgodności instalacji z wymaganiami zawartymi w obowiązujących normach oraz wymaganiami określonymi przez producenta
? Wykaz części do bieżącej eksploatacji (z określeniem typu, modelu itp.)
b) Protokół konieczności, zawierający w szczególności następujące informacje:
? nr pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest urządzenie
? rodzaj urządzenia, marka i model urządzenia oraz numer fabryczny
? stan techniczny elementów instalacji objętych kontrolą
? wykaz nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń
? stopień zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji i urządzeń wraz z określeniem ich wpływu na dalszą eksploatację
? zakres oraz kolejność wykonania prac remontowych wykraczających poza zakres okresowego przeglądu konserwacyjnego.
? Wykaz części niezbędnych do przeprowadzenia opisanych prac.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów protokołu.
5.8. Naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości.
5.9. W ramach czynności, o których mowa w ust. 5.8., nie później niż w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na
nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy zgłoszonej usterki w terminie nie później niż 24 godziny po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego kalkulacji kosztów, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
5.10. Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie, faksem lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu naprawy.
5.11. Koszty napraw i części o których mowa w ust. 5.9 pokrywa Wykonawca.
5.12. Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego. Usługi przeglądów będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
5.13. Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia.
5.14. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty wykonania naprawy.
5.15. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
5.16. Czynności związane z przeglądem technicznym Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych narzędzi i materiałów.

CPV: 30190000-7,30125110-5, 30234300-1

Otwarcie ofert: b) otwarcie ofert nastąpi w dn. 21.01.2019 r o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, w pok. 3.018.

Składanie ofert:
a) oferty należy składać drogą pocztową na adres: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście lub osobiście w siedzibie oferenta w Sekretariacie Prezes Zarządu, pok. 2.010 z dopiskiem ,,Usługa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń i instalacji". Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 21. 01.2019 r. o godz. 11.30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną ilość pakietów tj. urządzeń i instalacji wymienionych w punkcie 1 powyżej.
6. Dokumenty, które należy dołączyć wraz z Formularzem ofertowym stanowiącym
załącznik nr1 do zaproszenia: a) pełnomocnictwo (o ile występuje);
b) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień osób wykonujących zamówienie, w tym uprawnienia elektryczne, sanitarne, ciśnieniowe,
c) aktualny na dzień składania ofert wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci elektronicznej lub wydruku ze strony CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualną polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł.
7. Postępowanie z odpadami:
Odpady wytworzone w trakcie świadczenia usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać do zagospodarowania podmiotowi działającemu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018.992 t.j.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, posiadającemu zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
8. Zasady prowadzenia postępowania
a) Oferta podlega odrzuceniu, gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
b) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
c) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną.
d) Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
e) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.
f) Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli oferta znacznie przewyższa zaplanowaną kwotę na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
c) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
d) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt 6 Zaproszenia.
e) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
f) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Opis sposobu obliczania ceny:
a) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty diagnostyki, koszty użycia materiałów serwisowych (np. czyściwo, środki antykorozyjne, itp.), materiałów eksploatacyjnych (np. olej, smar) i części zamiennych (wymienianych okresowo) do urządzeń poddanych przeglądowi, koszty opracowania i przedłożenia stosownej dokumentacji powykonawczej z dokonanych przeglądów oraz koszty dojazdu.
b) W celu zapoznania się z aktualnym stanem technicznym i konfiguracją instalacji i urządzeń objętych postępowaniem oraz należytego skalkulowania kosztów, Oferenci mogą oglądać urządzenia i instalacje po uprzednim zgłoszeniu wizyty u osób wymienionych w pkt 12 ppkt a) niniejszego Zaproszenia.
c) Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
d) Cena musi być podana za realizację całości pakietów w zakresie których składania jest oferta (tj. w odniesieniu do każdego z urządzeń lub instalacji)w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
e) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
12. Postanowienia końcowe:
a) Postępowanie ma charakter otwarty.
b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
c) W przypadku uchylania się od podpisania umowy Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
o Odmowę podpisania umowy.
o Nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
d) Zapłata należności wynikających z faktur za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi według stanu zrealizowanych zamówień, na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, w ciągu 30 dni od jej wystawienia oraz przekazania Zamawiającemu.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami :
a) Sprawy merytoryczne:
Tomasz Kotwicki:
e-mail: kierownik@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-310 w godz. 08:00-14:00
Anna Kamińska:
e-mail: anna.kaminska@szpital-swinoujscie.pl
tel. 913267-315, w godz. 08:00-14:00
b) Sprawy formalno - prawne:
Tadeusz Koralewski:
e-mail: zampub@szpital-swinouiscie.pl
tel. 913267-365, w godz. 12:30-15:00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.