Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel: 33 / 499 06 08
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz dostawę i montaż kompletnego wkładu powietrzno-spalinowego o przekroju fi.80/125 w starym przewodzie spalinowym dla gazowego piecyka łazienkowego dwufunkcyjnego w celu wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Gazowniczej 21 w Bielsku-Białej, obejmujących:
1) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej według projektu,
2) Poszerzenie otworu przewodu spalinowego do piecyka gazowego 2-funkcyjnego,
3) Rozkucie części przewodu spalinowego w celu montażu wkładu powietrzno-spalinowego,
4) Montaż kompletnego wkładu o średnicy 80/125
zwanych dalej ,,przedmiotem zamówienia", na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia oraz w Karcie gwarancji jakości robot budowlanych, stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia:
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany jest w:
1) Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
2) Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia,
3) dokumentacji projektowo-technicznej, obejmującej:
a) projekt budowlany - wykonawczy wykonania instalacji CO z zastosowaniem pieca 2f wraz z rozbudową instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Gazowniczej 21 w Bielsku-Białej,
b) specyfikację techniczną,
c) pozwolenie na budowę z dnia 30.10.2018r.
d) warunki przyłączenia do sieci gazowej,
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 2/7
e) opinię kominiarską nr: 293B/2018 z 18-04-2018r.
stanowiących łącznie załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, co należy uwzględnić w organizacji pracy. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojścia do wszystkich lokali znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. Zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania lokali znajdujących się w budynku.
5. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym związane pokryje Wykonawca robót.
6. Wszystkie wymienione, w przedmiarach robót z nazw artykuły, materiały, urządzenia, technologie itp. należy rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów, urządzeń i technologii niż podane w tych dokumentach, pod warunkiem posiadania przez te materiały, urządzenia i technologie parametrów nie gorszych niż określone w tych dokumentach, łącznie wymaga się:
1) złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających proponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia i technologie inne niż wskazane w przedmiarze robót,
2) złożenia w ofercie pisemnego uzgodnienia, z inspektorem nadzoru wskazanym w pkt VII pkt 3 ppkt 1, bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji lub nie przyjęciu zaproponowanych zamienników.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Dokument nr: DZ/03/2019

Specyfikacja:
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania wizji lokalu mieszkalnego nr 2 i budynku przy ul. Gazowniczej 21 w Bielsku-Białej. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefony: 33/4990680), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu
3. Termin złożenia oferty:
21.01.2019r.. do godz. 14:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, 1 miesiąc od dnia przekazania placu robót. Termin przekazania placu robót - 1 dzień roboczy od dnia zawarcia umowy .

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
2. Oferta Wykonawcy, który nie do dokonał wizji lokalu i budynku przy ul. Gazowniczej 21/2 w Bielsku-Białej na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 3/7
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia
3) potwierdzenie dokonania wizji lokalu mieszkalnego i budynku przy ul. Gazowniczej 21/2 w Bielsku-Białej, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do ogłoszenia,
5) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do ogłoszenia - obowiązkowe w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ofercie dane osobowe osób trzecich,
6) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
7) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena powinna być obliczona metodą kalkulacji szczegółowej (kosztorys szczegółowy) w oparciu o katalogi wskazane w przedmiarze robót i uwzględnione w Polskich Standardach Kosztorysowania robót budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego. Zakres robót będący podstawą do określenia ceny, który musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót,
2) nie dopuszcza się zmian w przedstawionych w przedmiarze robót podstaw wyceny,
3) w przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy, przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie odpowiada charakterowi wycenianej roboty, należy to zgłosić Zamawiającemu wraz z propozycją zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, numer tablicy, numer kolumny) przed złożeniem oferty.
4) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych.
5) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiarów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
6) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 4/7
podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia,
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
1). oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę.
2). oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy,
3). wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami winny być ponumerowane narastająco.
1) ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3) oferty złożone po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Termin związania ofertą:
20 dni od upływu terminu składania ofert
V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
2. Odrzucenie oferty:
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 5/7
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę, a nie spełniającej wymagań określonych w dziale III pkt 1 ppkt 2, 4, 5 i 7 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty
2) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu przy ul. Gazowniczej 21/2 w Bielsku-Białej b) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień publicznych, c) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o którym mowa w pkt 1.
d) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług, e) złożył ofertę z cenami wariantowymi, f) treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa o treści określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z treści wybranej oferty. Przy zawieraniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące rachunku bankowego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny.
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 6/7
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3 ppkt 2.

IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
4. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/03/2019 str. 7/7
www.bip.zgm.eu

Uwagi:
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zgm.eu.
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w dział III pkt 1 ppkt 4 niniejszego ogłoszenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Piotr Łykoi, tel. 33 / 499 06 80, e'mail: plyko@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Dorota Czerska-Sokołowska, tel: 33 / 499 06 08, e'mail: przetargi@zgm.eu,
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.