Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
737z dziś
4562z ostatnich 7 dni
15129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych związanych z realizacja...

Przedmiot:

Wykonanie w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego : ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego"

Data zamieszczenia: 2019-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13, pokój nr 8
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
Tel.: +48 182020448, Faks: +48 182020448
przetargi@zakopane.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 800 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie: ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego" w Zakopanem.

Numer referencyjny: BZP.271.80.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie obiektów oraz innych robót budowlanych oraz uzyskanie od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zrealizowanych obiektów, dla zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie: ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego" w Zakopanem. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja zawarta w załączniku nr 2 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 27 440 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie obiektów oraz innych robót budowlanych oraz uzyskanie od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zrealizowanych obiektów, dla zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie:,,Budowa Centrum Komunikacyjnego" w Zakopanem obejmujących: a) przebudowę i rozbudowę przestrzeni dworca autobusowego i mikrobusowego z wyłączeniem istniejących obiektów kubaturowych w postaci dworca kolejowego i budynku dawnej przychodni kolejowej, wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, b) budowę parkingu typu Park& Ride wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, c) budowę budynku usługowego przylegającego do obiektu parkingu wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, d) przebudowa i rozbudowa bramy wejściową na perony wraz ze strefą wejścia na perony od strony Ronda Armii Krajowej, wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz urządzeniami towarzyszącymi, e) przebudowę fragmentu ul. Smrekowej w zakresie umożliwiającym dojazd do nowotworzonego parkingu wraz z przebudową kolidujących urządzeń obcych, f) budowę parkingu Bike& Ride, wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi,g) przebudowę i rozbudowę fragmentu ul. Szymony wraz z przebudową kolidujących urządzeń obcych, oraz budowa urządzeń towarzyszących, h) przebudowę i rozbudowę Ronda Armii Krajowej wraz z przebudową kolidujących urządzeń obcych oraz budowa urządzeń towarzyszących, i) budowę tymczasowego dworca autobusów i mikrobusów w lokalizacji wskazanej w załączniku do PFU, j) rozbiórkę kolidujących z przedsięwzięciem obiektów, w tym kubaturowych i urządzeń, k) budowę elementów małej architektury stanowiących dopełnienie funkcjonalne ww. obiektów. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja zawarta w załączniku nr 2 do SIWZ na który składa się: a) Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami w tym: -- rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego (Koncepcja pokonkursowa) - założenia do projektowania i wykonania systemy ITS (opis systemów informatycznych) Program Funkcjonalno Użytkowy w wersji pierwotnej, b) Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego"Jeśli w powyższych dokumentach wystąpią sprzeczności z PFU w wersji pierwotnej wiążące dla Wykonawcy będą w kolejności: a) aktualizacja do Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami, b) Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego" Zamawiający nie wyklucza konieczności wystąpienia w imieniu Inwestora o zmianę decyzji ULICP w związku z przyjmowanymi rozwiązaniami projektowymi związanymi z wprowadzeniem dokumentów aktualizujących i uszczegółowiających PFU zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

Uwaga: a) obiekt zlokalizowany jest w części na terenie zamkniętym (kolejowym), b) część działek objętych opracowaniem leży w terenie objętym ochroną konserwatorską, c) dla poszczególnych obiektów będą obowiązywać różne procedury uzyskiwania dokumentów uprawniających do realizacji robót i odrębność organów wydających te dokumenty, d) wzdłuż północno-zachodniej granicy terenu opracowania (dz. ew.317/9 obr. 9 ustanowiona jest służebności gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ew. Nr 270/1, 270/2, 270/9, 270/4, 270/8, 270/11, 270/13 obr. 6,

e) Zamawiający dopuszcza możliwość zniesienia służebności poprzez budowę drogi publicznej w procedurze zrid.

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty elementy małej architektury i zieleń, objęte przedmiotowym zamówieniem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji na wykonane roboty / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP.04.05.02-12-0382/17 - Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem RPMP.07.02.04-12-0373/17 - Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.3.2021 roku z tym, że:

1) Wykonanie i dostarczenie koncepcji - 60 dni od daty podpisania umowy.

2) Wykonanie pozostałych czynności opisanych w etapie A - do 31.3.2020 r.

3) Wykonanie robót budowlanych i czynności opisanych w etapie B - do 31.3.2021 r.

CPV: 45200000

Dokument nr: 017859-2019, BZP.271.80.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Sala Obrad w budynku Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, Zakopane

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zakopane.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Zakopane

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 %

Kontakt:
Gmina Miasta Zakopane
000654948
ul. Kościuszki 13, pokój nr 8
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Grzyb, Biuro ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 182020448
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Faks: +48 182020448
Kod NUTS: PL218

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.