Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni...

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni ZOL na funkcje terapeutyczno-rekreacyjne

Data zamieszczenia: 2019-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
Elizy Orzeszkowej 27
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
061 426-24-55, Fax: 061 426-24-58
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie robót remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń pralni ZOL na funkcje terapeutyczno-rekreacyjne.

Składanie ofert:
17. Miejsce i termin składania ofert:
Oryginał oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ Ul. Elizy Orzeszkowej 27 62 - 200 Gniezno
w terminie do dnia 23.01.2019r. do godz. 1000 (liczy się data wpływu do siedziby
Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia 60 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
8. Przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
- cena brutto - 60 %
- doświadczenie w wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych w czynnych
oddziałach podmiotów leczniczych - 20 %
- okres gwarancji - 20 %
Dla tego kryterium zamawiający zastosuje następujące zasady przydziału punktów:
PRÓG ZABEZPIECZAJĄCY: W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 m-cy, do celów obliczenia punktacji przyjęta zostanie wartość progowa: 36 m-cy.
14. Dokumenty, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy, który składa ofertę:
a) Aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 100.000,00 zł
15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem w
sposób czytelny. Oferta winna być podpisana przez osobę prawnie umocowaną do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta nieczytelna będzie przez Zamawiającego
odrzucona.
str. 3
16. Do oferty należy załączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Dokument opłacenia polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.00.00 zł.
c) Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników wykonujących zamówienie;
d) Wykaz robót budowlano - instalacyjnych w obiektach ochrony zdrowia.
e) Ofertę wykonawcy z kosztorysem.

Uwagi:
19. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zolgniezno.com.pl. oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania ogłoszenia oraz warunków
postępowania bez podania przyczyny.
str. 1
DAT. 373/II.1.2019 Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 200 Gniezno, ul. E. Orzeszkowej 27
Tel. 061 426-24-55, Fax: 061 426-24-58

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości
kwoty 30.000 euro.
Zamówienie wyłączone z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8.
1. Zamawiający: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ 62-200 Gniezno,
ul. E. Orzeszkowej 27

Kontakt:
18. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p Patryk Jarzębicki - tel. 61/426-24-55 w. 216 w godzinach od 1000. do godz. 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.