Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa na drogi gminne

Przedmiot:

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Data zamieszczenia: 2019-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
powiat: lipnowski
tel. 542 897 380, faks 542 897 795
kglowinski@wielgie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wielgie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa na drogi gminne
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa - kamienia polnego łamanego lub kruszywa granitowego łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok. 3100 ton z tym zastrzeżeniem, że ilość może ulec zmianie w zależności od posiadanych środków. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa z grupy kamień wapienny. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych (odpady metalowe, plastikowe, drewniane), gliny, piasku. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać normie PN-EN-13242. Dostawa kruszywa następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2019r. w partiach dziennych od 50 do 350 ton, uzgodnionych w dniu poprzedzającym dzień dostawy z Zamawiającym telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dostawa obejmuje: załadunek, ważenie, transport, przeprofilowanie równiarką drogi pod rozładowywany materiał, rozładunek i rozgarnięcie równiarką samobieżną w miejscach wskazanym przez Zamawiającego. Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Dostawy realizowane po wyznaczonych godzinach będą traktowane jako dostawy realizowane poza umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego ważenia dostarczanego kruszywa i kontroli jego jakości. W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczanego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo wyboru laboratorium, w którym odbędzie się badanie kruszywa. Na każdy kurs dostarczanego kruszywa Wykonawca wystawi dowód dostawy, w którym określona będzie ilość kruszywa. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Zamawiającego lub radnego, sołtysa danego sołectwa i przekazany do Urzędu Gminy

CPV: 14212300-3,60100000-9

Dokument nr: 504153-N-2019, GSR.271.1.2019.KG

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.wielgie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
papierowy
Adres:
Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.