Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
2976z ostatnich 7 dni
13419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego

Przedmiot:

Dostawa (zakup) kruszywa drogowego

Data zamieszczenia: 2019-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
ul. Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna
powiat: kościerski
tel. 586 866 342, faks 586 866 960
zkgk@koscierzyna.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kościerzyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego, gat. I o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości 4000 ton. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 1. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2019 r. 2. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia, na 70 ton. 3. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa. 4. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem ,,WZ"

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego, gat. I o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości 882 tony. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 4.2. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2019 r. 4.3. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia, na 70 ton. 4.4. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa. 4.5. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem ,,WZ" Tab. Nr 1 1. Grzybowo 2. Wdzydze 3. Wąglikowice 4. Loryniec 5. Czarlina 6. Korne 7. Sycowa Huta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Odległość od załadunku do miejsca rozładunku w obie strony 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego, gat. I o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości 2356 ton. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 4.2. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2019 r. 4.3. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia, na 70 ton. 4.4. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa. 4.5. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem ,,WZ" 1. Skorzewo 2. Łubiana 3. Juszki 4. Rotembark 5. Szarlota 6. Wielki Podleś 7. Mały Podleś 8. Sarnowy 9. Stawiska 10. Małe Stawiska 11. Szenajda 12. Gostomie 13. Częstkowo 14. Nowa Wieś 15. Kościerzyna wybudowanie 16. Kłobuczyno 17. Kaliska 18. Dobrogoszcz 19. Kościerska Huta 20. Wieprznica 21. Nowy Klincz 22. Nowy Podleś
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Odległość od załadunku do miejsca rozładunku w obie strony 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego, gat. I o granulacji 0 - 31,5 mm w ilości 762 tony. Kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 4.2. Kruszywo objęte niniejszym zamówieniem odbierane będzie sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego, od podpisania umowy do 31.12.2019 r. 4.3. Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, zapotrzebowanie na kruszywo z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ustala się minimalną ilość kruszywa jaką wykonawca winien zapewnić zamawiającemu w ciągu dnia, na 70 ton. 4.4. Wykonawca każdorazowo załaduje na środki transportowe Zamawiającego zakupioną partię kruszywa. 4.5. Ze względów ekonomicznych lokalizacja magazynu wydania kruszywa powinna znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce załadunku winno posiadać wagę samochodową. Każdorazowy odbiór kruszywa potwierdzony dowodem ,,WZ" 1. Nowa Kiszewa 2. Dębogóry 3. Wielki klincz 4. Niedamowo 5. Mały Klincz 6. Puc 7. Zielenin
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Odległość od załadunku do miejsca rozładunku w obie strony 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 14212200-2

Dokument nr: 504139-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.koscierzyna.pl/ZKGK-zamówienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie założonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie założonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 dostaw (sprzedaży) kruszywa w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykonawca przedstawi atest - orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy, dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi uziarnienie, właściwości fizykochemiczne, nazwę kruszywa zgodnie z PN-EN 13242
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: wykaz minimum 2 dostaw (sprzedaży) kruszywa w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ b) atest - orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi uziarnienie, właściwości fizyko-chemiczne, nazwę kruszywa zgodnie z PN-EN 13242
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Odległość od załadunku do miejsca rozładunku w obie strony 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.